Zienswijzen en inspraak

De gemeente heeft als doel u als inwoner zo vroeg mogelijk te betrekken bij de manier waarop zij een beslissing neemt. Ze maakt een goede afweging van belangen. Voordat de gemeente een definitief besluit neemt, krijgt u daarom in veel gevallen de gelegenheid om uw mening gemotiveerd bekend te maken.

Wilt u met de gemeenteraad in gesprek? Of een voorstel op de agenda van de gemeenteraad laten zetten? Op de site van de gemeenteraad leest u hoe u dat doet.

De gemeente betrekt inwoners bij besluitvorming met inspraakbijeenkomsten, burgerinitiatieven of interactieve beleidsvorming.

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar – iedereen kan erbij zijn. Dit is belangrijk, omdat in deze vergaderingen plannen aan de orde komen die nog in voorbereiding zijn.

Hoe u kunt inspreken, is afhankelijk van het onderwerp en de daarbij gekozen procedure. Gaat het om inspraak op een concreet beleidsvoornemen of uitgewerkt plan? Dan kunt u mondeling reageren tijdens een hoorzitting of een schriftelijke reactie naar de gemeente sturen.

Soms neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. Een zienswijze is een mening over zo'n voorgenomen besluit of plan. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Voorgenomen gemeentelijke besluiten kondigt de gemeente wekelijks aan in de bekendmakingen op de website en in de krant. Als het voorgenomen besluit alleen voor u van belang is, kunt u ook een brief hierover krijgen.

U moet uw zienswijze indienen binnen de daarvoor gestelde termijn: meestal 6 weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt.

Stuur de zienswijze via de mail of in een brief aan:

Gemeente Dijk en Waard
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

U richt uw reactie aan aan degene die het besluit genomen heeft, zoals het College van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad.

U vermeldt hierin:

  • uw naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • het onderwerp waarop uw reageert
  • uw zienswijze