Verkoop grond Tulpenstraat 2

Objectinformatie

  • Adres: Tulpenstraat 2 te Noord-Scharwoude (bekend als locatie voormalige Mariaschool)
  • Percelen: sectie G, nummers 2668, 3248 en 3314 (ged.)
  • Perceelgrootte: nader te bepalen gedeelte van ± 6.600 m2

Voornemen tot aangaan samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Dijk en Waard is voornemens om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Horizon Zorgcentrum en Allente Onderwijs en Opvang voor het project IKOC Noord-Scharwoude – een ontwikkeling van een complex voor ouderenzorg en onderwijs & kinderopvang – en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef genoemde gronden daarvan.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan moet u dit uiterlijk 20 april 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen.

Bij gebreke aan een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Dijk en Waard zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.
De gemeente publiceert dit voornemen op haar website. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Horizon Zorgcentrum is enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente is Horizon Zorgcentrum de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een IKOC (integraal kind en ouderen centrum) op de locatie Tulpenstraat en de daaruit voortvloeiende verkoop van gronden daarvan. 
Voor een succesvolle ontwikkeling en exploitatie van het IKOC is nauwe samenwerking vereist tussen de ouderenzorginstelling en de onderwijs/opvangorganisatie. Horizon en Allente zijn reeds gedurende een aantal jaren met de voorbereiding voor deze samenwerking bezig. Daarbij is van bijzonder belang dat Horizon, Allente en de gemeente in april 2018 een intentieovereenkomst zijn overeengekomen en dat door partijen in juni 2021 een stedenbouwkundig schetsplan voor de ontwikkeling op deze locatie is opgesteld en het College en de gemeenteraad hebben ingestemd met verdere uitwerking. Tevens is van belang dat het ouderencentrum ook voor lagere inkomensklassen betaalbaar en bereikbaar is.
Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst voor het IKOC op de locatie Tulpenstraat 2 en de daar daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde gronden. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.