Verkoop gemeentegrond nabij Klamp 1 Heerhugowaard

  • Adres: nabij De Klamp 1 te Heerhugowaard 
  • Percelen: sectie P, nummer 11296.
  • Perceelgrootte: nader te bepalen gedeelte van ± 11.000 m2

Voornemen tot aangaan samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Dijk en Waard is voornemens om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Woonwaard en Woonstichting Langedijk voor het project sociale woningbouw De Klamp (Krusemanlaan) en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef genoemde gronden daarvan.

Woonwaard en Woonstichting Langedijk zijn de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente zijn Woonwaard en Woonstichting Langedijk de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komenvoor de samenwerking met de gemeente voor de ontwikkeling van deze sociale woningbouw op de locatie De Klamp en de daaruit voortvloeiende verkoop van gronden daarvan. 
Het is belangrijk dat woningbouw ook voor lagere inkomensklassen betaalbaar en bereikbaar is. Er is een groot tekort aan sociale huurappartementen in Heerhugowaard. Tezamen met woningcorporaties Woonwaard en Woonstichting Langedijk wordt daarom een aantal door het college aangewezen Urgentielocaties Sociale Woningbouw ontwikkeld. Deze locatie De Klamp (Krusemanlaan) is daar één van. Het college van Heerhugowaard heeft hiertoe besloten op 13 juli 2021.

Sociale huurwoningen

Voor een succesvolle ontwikkeling en exploitatie van deze sociale woningbouwlocatie is nauwe samenwerking vereist tussen de gemeente, Woonwaard en de Woonstichting Langedijk. Dit is een logische stap in relatie tot de vastgestelde prestatieafspraken. Woningcorporaties hebben op grond van de Woningwet tot taak het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen met een huur tot de zogeheten liberalisatiegrens. Het verkopen van grond aan Woonwaard en de Woonstichting Langedijk, binnen onze gemeente de 2 actieve corporaties, past binnen dit wettelijk kader. Bij deze woningcorporaties is het duurzaam beheer van de huurwoningen voor de primaire doelgroep goed geborgd en daarnaast vindt er toezicht plaats op de corporaties door enerzijds de gemeente via de gemaakte prestatieafspraken en anderzijds de daartoe ingestelde Autoriteit Woningcorporaties. Deze kwaliteitsaspecten zijn mede leidend voor de keuze om een preferente positie aan Woonwaard en de Woonstichting Langedijk te bieden. Daarbij is van bijzonder belang dat Woonwaard, de Woonstichting Langedijk en de gemeente het PACT Wonen met ondersteuning hebben ondertekend op 22 februari 2018. In augustus 2021 is door partijen een schetsplan  voor de ontwikkeling op deze locatie is opgesteld. Het College en de gemeenteraad hebben ingestemd met verdere uitwerking hiervan. In november 2021 is een intentieovereenkomst gesloten tussen partijen.
Gelet op al het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria bovengenoemde gegadigden in aanmerking komen voor het aangaan van de ontwikkelingsovereenkomst voor Woonwaard en Woonstichting Langedijk op de locatie De Klamp (Krusemanlaan) en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde gronden.

Vervaltermijn

Als u het niet eens bent met dit voornemen, dan moet u dit uiterlijk 2 september 2022 kenbaar maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen aan voorgenomenverkopen@dijkenwaard.nl.
Bij gebreke aan een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Dijk en Waard zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.