Verkoop gemeentegrond nabij Korenmolen 41 Noord-Scharwoude

  • Perceel: Langedijk, sectie B, nummer 4563

De gemeente Dijk en Waard is voor een tuinuitbreiding van plan om gemeentegrond kadastraal bekend als Langedijk, sectie B, nummer 4563 (gedeeltelijk) te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Korenmolen 41, 1723 CC te Noord-Scharwoude. 

De direct aangrenzende eigenaren van de gemeentegrond hebben schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen de verkoop van de gemeentegrond aan de beoogde koper.

Nu de overige aangrenzende eigenaren geen bezwaar hebben tegen de verkoop meent de gemeente Dijk en Waard dat, gelet op de ligging, de eigenaar van de Korenmolen 41 de enige serieuze gegadigde is om de strook grond aan te kopen.

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling grondzaken via grondzaken@dijkenwaard.nl.

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 12 augustus 2022, 12.00 kenbaar te maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen naar grondzaken@dijkenwaard.nl.

Bij gebreke aan een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. 

De gemeente publiceert dit voornemen op haar website en op overheid.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).