Verkoop grond Berckheidelaan 2 Heerhugowaard

Objectinformatie

  • Adres: Berckheidelaan 2 te Heerhugowaard (bekend als locatie voormalige Jeroen Boschschool).
  • Percelen: sectie N, nummer 6868.
  • Perceelgrootte: nader te bepalen gedeelte van ± 2.090 m2.

Voornemen tot aangaan samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Dijk en Waard is van plan om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Woonwaard voor het project sociale woningbouw aan de Berckheidelaan 2– en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef genoemde gronden daarvan.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan moet u dit uiterlijk 13 juli 2022 kenbaar te maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen.

Bij gebreke aan een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Dijk en Waard zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.
De gemeente publiceert dit voornemen op haar website. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Woonwaard is enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente is Woonwaard de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de samenwerking met de gemeente voor de ontwikkeling van deze sociale woningbouw op de locatie Berckheidelaan en de daaruit voortvloeiende verkoop van gronden daarvan. 
Het is belangrijk dat woningbouw ook voor lagere inkomensklassen betaalbaar en bereikbaar is. Er is een groot tekort aan sociale huurappartementen in Heerhugowaard. Tezamen met woningcorporaties Woonwaard en Woonstichting Langedijk wordt daarom een aantal door het college aangewezen Urgentielocaties Sociale Woningbouw ontwikkeld. Deze locatie Berckheidelaan is daar één van. Het college van Heerhugowaard heeft hiertoe besloten op 13 juli.

Sociale huurwoningen

Voor een succesvolle ontwikkeling en exploitatie van deze sociale woningbouwlocatie is nauwe samenwerking vereist tussen de gemeente en Woonwaard. Dit is een logische stap in relatie tot de vastgestelde prestatieafspraken. Woningcorporaties hebben op grond van de Woningwet tot taak het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen met een huur tot de zogeheten liberalisatiegrens. Het verkopen van grond aan Woonwaard, een binnen onze gemeente actieve corporatie, past binnen dit wettelijk kader. Bij een woningcorporatie is het duurzaam beheer van de huurwoning voor de primaire doelgroep goed geborgd en daarnaast vindt er toezicht plaats op de corporaties door enerzijds de gemeente via de gemaakte prestatieafspraken en anderzijds de daartoe ingestelde Autoriteit Woningcorporaties. Deze kwaliteitsaspecten zijn mede leidend voor de keuze om een preferente positie aan Woonwaard te bieden. Daarbij is van bijzonder belang dat Woonwaard en de gemeente het PACT Wonen met ondersteuning hebben ondertekend op 22 februari 2018. In augustus 2021 is door partijen een schetsplan  voor de ontwikkeling op deze locatie is opgesteld. Het College en de gemeenteraad hebben ingestemd met verdere uitwerking hiervan. In november 2021 is een intentieovereenkomst gesloten tussen partijen.
Gelet op al het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de ontwikkelingsovereenkomst voor Woonwaard op de locatie Berckheidelaan 2 en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde gronden. 

Voorlopig ontwerp schetsplan Berckheidelaan 2