Verkoop grond nabij Hectorlaan 17-19

Objectinformatie

  • Adres: nabij Hectorlaan 17-19 te Heerhugowaard 
  • Percelen: sectie N, nummer 6547
  • Perceelgrootte: nader te bepalen gedeelte van ca. 217 m2

Voornemen tot sluiten Exploitatieovereenkomst

De gemeente Dijk en Waard is voornemens om een exploitatiepovereenkomst te sluiten met Bot Bouw Ontwikkeling B.V. ten behoeve de woningbouwontwikkeling Hectorlaan 17-19.

Bot Bouw Ontwikkeling B.V. is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente is Bot Bouw Ontwikkeling B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de ontwikkeling van het woningbouwplan en de daaruit voortvloeiende verkoop van gronden daarvan. 
Het is belangrijk dat woningbouw ook voor lagere inkomensklassen betaalbaar en bereikbaar is. Er is een groot tekort aan sociale koopappartementen in Heerhugowaard. Op 27 juni 2019 heeft het college van de voormalige gemeente Heerhugowaard een aantal versnellingslocaties aangewezen waaronder Hectorlaan 17-19.

Versnellingslocatie Hectorlaan 17-19

Voor de realisatie van 29 koopappartementen waarvan 34% sociaal is het voornemen van de gemeente om grond te ruilen. De eigenaar Hectorlaan 17-19 is voornemers om ten behoeve van de realisatie van de integrale woningbouwontwikkeling (met bijbehorende voorzieningen en inrichting openbare ruimte) een strook snippergroen van de gemeente aan te kopen. De gemeente is voornemens om gronden ten behoeve de integrale woningbouwontwikkeling ingerichte openbare ruimte aan te kopen. Vanwege de realisatie van de integrale woningbouw ontwikkeling, de voorgenomen grondruil en aangezien er geen overige aangrenzende eigenaren zijn meent de gemeente Dijk en Waard dat gelet op de ligging de eigenaar van de Hectorlaan 17-19 de enige serieuze gegadigde is om de strook grond aan te kopen.

Gelet op al het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria bovengenoemde gegadigde in aanmerking komt voor het sluiten van de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Bot Bouw Ontwikkeling B.V. en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde gronden.

Vervaltermijn/Reageren

Als u het niet eens bent met dit voornemen, dan moet u dit uiterlijk 11 augustus 2022 kenbaar te maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen aan voorgenomenverkopen@dijkenwaard.nl.

Bij gebreke aan een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Dijk en Waard zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.
De Gemeente publiceert dit voornemen op haar website en op overheid.nl.
Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).