Objectinformatie

  • Adres: Oeverzeggeweg te Heerhugowaard
  • Percelen: sectie  P, 12228 (gedeeltelijk)
  • Perceelsgrootte (gezamenlijk):  ± 10.5010 m2

Voornemen tot aangaan verkoopovereenkomst

De gemeente Dijk en Waard is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met Belle-Vue Wonen), teneinde percelen in De Draai te verkopen aan Belle-Vue Wonen. In deze overeenkomst zal ook een huurovereenkomst met zorginstelling Esdégé-Reigersdaal besloten liggen.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde voorgenomen verkoop ten behoeve van (sociale) woningbouw in combinatie met een gezondheidscentrum en een dagbestedingscentrum voor Esdégé-Reigersdaal. En wel om de volgende redenen.

a. Contractuele samenwerking tussen Belle-Vue en Esdégé-Reigersdaal

Belle-Vue Wonen werkt samen met het reeds ter plekke gevestigde Esdégé-Reigersdaal, aan de totstandkoming van een gezondheidscentrum, waarin huisartsen, een fysiotherapeut en een apotheker gehuisvest zullen worden. Daarnaast zal op de betreffende percelen sociale woningbouw worden gerealiseerd en op het naastgelegen circa 110 woningen in een gevarieerd aanbod, allen in het betaalbare segment of voor een specifieke doelgroep, zoals senioren, waardoor de doorstroom wordt bevorderd. 

De verwevenheid tussen het programma van Belle-Vue Wonen, Esdégé-Reigersdaal en de zorginstellingen zijn evident. De afzonderlijke onderdelen van het plan van Belle-Vue Wonen  ((sociale) woningbouw, zorgcentrum, dagbesteding Esdégé en openbaar parkeren) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen in samenhang slechts door één enkele partij uitgevoerd worden. Dit, in verband met aspecten als  stedenbouw, architectuur, parkeren, financiële haalbaarheid, fasering en duurzame energie. Nu Belle-Vue Wonen hiertoe een contractuele samenwerking is aangegaan met Esdégé-Reigersdaal, kunnen alleen zij in dit opzicht als enige serieuze gegadigde gelden voor deze ontwikkeling. Belle-Vue Wonen is bovendien gecommitteerd aan een ambitieus sociaal woningbouwprogramma.

b. Het project past in de gemeentelijke visie

De ontwikkeling voldoet aan de visie van de gemeente om het Buurtcentrum Noord te voltooien met sociale woningbouw en zorgfuncties. Ook past deze ontwikkeling in de stedenbouwkundige visie om het Buurtcentrum Noord te realiseren in hoogwaardige architectuur en levendige plinten. Dit alles wordt gerealiseerd op een prominente plek in het Buurtcentrum Noord, nabij andere voorzieningen (school en sporthal). Een locatie die niet bereikbaar zou zijn voor sociale woningbouw of zorg als dit niet gecombineerd zou worden met de overige ontwikkelingen. Buurtcentrum Noord is ideaal gelegen bij een van ingangen van De Draai, waar ook andere voorzieningen (sporthal, basisschool De Helix en diverse locaties van Esdégé-Reigersdaal) gesitueerd zijn. Deze unieke mix van wonen en zorg maakt het mogelijk om hoogwaardige zorg te verlenen in De Draai, terwijl er tegelijkertijd zorg wordt gedragen voor sociale woningbouw, mobiliteit en een dagbesteding. Deze aanwezige functies versterken elkaar en houden ook nauw verband met de sporthal op deze plek. Dat geldt voor de zorgfuncties, maar ook voor het parkeren. Ook de cruciale rol in de bereikbaarheid van dit deel van De Draai, middels het realiseren van een openbare parkeervoorziening voor de sporthal en De Helix, is verweven met de gehele ontwikkeling. De ontwikkeling zal voorzien in de parkeerbehoefte voor de hele buurt: de sporthal, De Helix (K&R), de zorgfuncties, Esdégé-Reigersdaal en overige bezoekers van de buurt.

c. Voorgeschiedenis en urgentie

Het gezamenlijk ontwerptraject tussen de gemeente en Belle-Vue Wonen, om maatschappelijke functies zo passend mogelijk te maken op deze plek, loopt nu vier jaar. Met de gemeente is op 11 juni 2009 een langlopende samenwerkingsovereenkomst afgesloten om Esdégé-Reigersdaal in De Draai te huisvesten. Esdégé-Reigersdaal heeft op haar beurt een overeenkomst met Belle-Vue Wonen gesloten om in die huisvesting te voorzien. Belle-Vue Wonen heeft de afgelopen jaren partners gezocht en daarmee huurcontractenafgesloten om te komen tot de stichting van een zorgcentrum ter plekke. Hierdoor is, de verbondenheid van Belle-Vue Wonen, Esdégé-Reigersdaal en de zorgverleners, in gezamenlijkheid, met het Buurtcentrum Noord een gegeven. Dat geldt voor Esdégé-Reigersdaal, de huisartsenpost en de apotheker. Afgezien van de bestaande afspraken en contracten tussen de partijen Gemeente en Belle-Vue Wonen en de verschillende zorginstellingen, heeft Belle-Vue Wonen de afgelopen drie jaar reeds aanzienlijke voorinvesteringen gedaan om tot dit ontwikkelingsvoorstel te komen. 

Momenteel bereidt het bouwteam zich voor op de daadwerkelijke formele vergunningsaanvraag. De vooroverleggen hebben in dit kader al plaatsgevonden. Belle-Vue Wonen en de gemeente zijn sinds drie jaar in overleg over het bouwprogramma, de parkeeroplossing en andere project specifieke contractvoorwaarden.

Tot slot benadrukken wij de urgentie van dit plan: Deze woningbouwproductie met bijpassende zorgverlening is van groot belang, kent daarom een zorgvuldige voorbereiding en willen we op de kortst mogelijke termijn realiseren. 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met de, na gebleken haalbaarheid, voorgenomen verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk vóór 20 juli 2022 per e-mail kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht, met vermelding van argumenten, aan voorgenomenverkopen@dijkenwaard.nl, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop van grond(en) Oeverzeggeweg – Buurtcentrum Noord De Draai”. De termijn van 20 kalenderdagen geldt als een vervaltermijn.

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

De Gemeente publiceert dit voornemen op haar website. Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).