Verkoop gemeentegrond Middenweg 60 Heerhugowaard

Objectinformatie

  • Adres: Middenweg 60, Heerhugowaard
  • Perceel: Langedijk, sectie B, nummer 12118

Voornemen tot verkoop gemeentegrond

De gemeente Dijk en Waard is voornemens een perceel gemeentegrond/snippergroen kadastraal bekend als Langedijk, sectie B, nummer 12118 (gedeeltelijk) te verkopen aan de eigenaren van de aangrenzende woning aan de Middenweg 60, 1703RD te Heerhugowaard.

Het betreffende perceel ligt tussen de achtertuin van de eigenaren van Middenweg 60 en een gemeentelijke waterloop. De betreffende grond wordt reeds jaren verhuurd aan de eigenaren van Middenweg 60 en is als tuin ingericht, waardoor dit onderdeel uitmaakt van hun eigen achtertuin en dit als één geheel wordt beschouwd.

Voorts behoudt de gemeente logische erfgrenzen door dit stuk gemeentegrond aan de eigenaren van Middenweg 60 te verkopen. 
Gelet op voorgaande meent de gemeente Dijk en Waard de eigenaren van Middenweg 60 de enige serieuze kandidaat is om de betreffende strook grond aan te kopen.

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken via grondzaken@dijkenwaard.nl.

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met deze verkoop, dan dient u dit uiterlijk 12 augustus 2022, 12.00 uur bekend te maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen naar grondzaken@dijkenwaard.nl.
De gemeente publiceert dit voornemen op haar website. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).