Buitengebied: nieuw bestemmingsplan

Het buitengebied is het gehele grondgebied van gemeente Dijk en Waard (voorheen gemeente Langedijk), met uitzondering van de woonkernen en de bestaande bedrijventerreinen. De diversiteit aan belangen voor dit gebied is groot. Zo zijn er enerzijds specifieke agrarische activiteiten, waaronder de teelt van kool. Anderzijds is een deel van het buitengebied lange tijd als zogenoemde ‘uitloper’ voor stedelijke ontwikkelingen gezien. De gemeente streeft naar een bestemmingsplan dat rekening houdt met de verschillende belangen. Denk aan economische belangen, bescherming van natuur, recreatie, kwaliteit van het landschap en woon- en leefomgeving.

Nieuw bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Buitengebied stamt uit 2007 en was tien jaar geldig. Daarnaast krijgt de gemeente te maken met de nieuwe Omgevingswet. Volgens die wet worden er geen bestemmingsplannen meer gemaakt, maar alleen nog omgevingsplannen. Met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Langedijk wordt alvast voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet.

Input van betrokkenen

Voor het nieuwe bestemmingsplan is gemeente Dijk en Waard (voorheen gemeente Langedijk) in gesprek gegaan met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De ideeën, wensen en standpunten die naar voren kwamen, zijn opgenomen in de Startnotitie Buitengebied. In de startnotitie staan de piketpalen waarbinnen toekomstige initiatieven de ruimte krijgen. Vertegenwoordigers van landbouw, recreatie en toerisme, bedrijven en natuurorganisaties dachten ook mee over de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan.

Inventarisatie percelen

Alle bebouwde percelen in het gebied zijn geïnventariseerd. Ze zijn opgenomen in de inventarisatiekaart. De onbebouwde percelen zijn niet geïnventariseerd. Zodra u de inventarisatiekaart heeft geopend, ziet u met een rode lijn het plangebied weergegeven. Door in te zoomen op de kaart, kunt u een perceel bekijken. De bebouwde percelen zijn op de inventarisatiekaart aangegeven met een gekleurd bolletje. Door op het bolletje te klikken, vindt u de informatie over het betreffende perceel. De inventarisatie is door de gemeente gebruikt als een van de informatiebronnen voor het nieuwe bestemmingsplan.

Keukentafelgesprekken

De gemeente heeft ondernemers en burgers de kans geboden om voorziene ontwikkelingen op hun perceel in het bestemmingsplan op te nemen. Zij hebben kunnen 'meeliften' met het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente is in gesprek gegaan met deze initiatiefnemers en hanteert daarvoor een maatwerkbenadering omdat iedere plek uniek is en elke initiatiefnemer ook. Het maatwerk is aan de keukentafel van de initiatiefnemer verricht. Het heeft geleid tot een aantal planinitiatieven die in het nieuwe bestemmingsplan zijn verwerkt.

Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Langedijk

U kunt het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Langedijk bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Voer hier als plannaam "Buitengebied Langedijk" in.