Luchtfoto van het stationsgebied in Heerhugowaard

Herinrichting Stationsgebied

De aankomende jaren wordt gewerkt aan de verbetering van bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en veiligheid van het Stationsgebied. Het Stationsgebied is grofweg het gebied tussen de Zuidtangent-Westtangent-Umbriëllaan-Industriestraat. 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het Stationsgebied? Dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief.

Eerder verzonden edities

Gemeente Dijk en Waard en ProRail hebben onderzoek gedaan naar de aanleg van de spooronderdoorgang Zuidtangent. De plannen zijn nu grotendeels klaar. Het ontwerp gaat niet alleen om de spooronderdoorgang maar ook over de herinrichting van de Zuidtangent van de N242 (Westerweg) tot aan de Parelhof. Van Stationsgebied naar Stadshart wordt op deze manier een aantrekkelijke, levendige en doorgaande route gecreëerd.

Aanvraag omgevingsvergunning

De bouw van de spooronderdoorgang past gedeeltelijk niet binnen het huidige bestemmingsplan, daarom wordt hier een vergunning voor aangevraagd. Met deze vergunning verkrijgt het project toestemming om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken. Voor de bouw van de onderdoorgang zelf wordt later nog een vergunningsaanvraag ingediend. De aanvraag en de bijbehorende stukken zijn gepubliceerd en liggen ter inzage

Inspraakperiode

Onderdeel van de aanvraagprocedure is een inspraakperiode van 6 weken waarin u inspraak kunt doen.

Reacties 

Inspraakreacties stuurt u per mail of per post naar de gemeente.

Proces inspraakprocedure aanvraag omgevingsvergunning

  • 3 en 16 maart: op 3 maart is de aanvraag ingediend en deze is op 16 maart gepubliceerd.
  • 25 maart – 9 mei: de stukken liggen in deze periode ter inzage en er kunnen inspraakreacties worden ingediend.
  • Mei: een reactie op de inspraak wordt opgesteld en eventueel worden er zaken aangepast. Hierna neemt het college een besluit.
  • Juni/juli: na een positief collegebesluit wordt de concept vergunning gepubliceerd. Deze ligt 6 weken ter inzage en er kunnen zienswijzen worden ingediend.
  • Juli/augustus: eventuele zienswijzen worden beoordeeld en het college neemt vervolgens een besluit. Hierna wordt de vergunning definitief verleend. Tegen een verleende vergunning kan beroep worden ingesteld.

Digitale visualisaties

Het bouwplan op de locatie Industriestraat 9-11 te Heerhugowaard, voorziet in drie gebouwen met in totaal 138 appartementen en parkeervoorzieningen in de onderbouw. In twee gebouwen keert kinderdagverblijf Babbels terug. 

Verslag participatie omgeving ontwikkeling Industriestraat 9-11, Handelsstraat 2

Voor de 1e fase ontwerp omgevingsvergunning locatie Industriestraat 9-11/ Handelsstraat is woensdag 13 april in het gemeentehuis aan de Parelhof in Heerhugowaard een informatieavond gehouden. Dit gebeurde op initiatief van Pro6 Vastgoed, in samenwerking met gemeente Dijk en Waard.

Tijdens deze inloopavond konden mensen meer te weten komen over het plan en kregen ze ook informatie over de ruimtelijke procedures en de planning. Er was tevens gelegenheid om vragen te stellen aan de projectontwikkelaar, de architect en aan de projectteamleden van het Stationsgebied.

De bijeenkomst is aangekondigd op de social media-kanalen van de gemeente Dijk en Waard. Daarnaast is door Pro6 Vastgoed per brief de directe omgeving uitgenodigd o.a. de bewoners van Stationsweg 84 tot en met 112 en de ondernemers aan de Industriestraat vanaf Zuidtangent tot Stationsweg.

Reacties 

Op de informatieavond waren twee bewoners van de Stationsweg (huisnummer 112) aanwezig. Zij waren positief over de architectuur van de appartementenblokken en het vele groen in en rondom de ontwikkeling en hadden geen bezwaar op de voorgenomen planvorming.

De overige aanwezigen waren vooral geïnteresseerd in de aankoop van een nieuw appartement en belangstellend naar de type appartementen die er gebouwd worden en wanneer gestart wordt met de verkoop. 

Vervolg

Tijdens de informatieavond klonken er geen bezwaren vanuit de omgeving tegen de voorgenomen ontwikkeling. De ontwerp vergunning 1e fase ligt ter inzage tot en met 12 mei 2022.

Het voorontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van Stationsweg 101 e.o. is wederom in procedure gebracht. Daarna start de ontwerpfase van het bestemmingsplan.  De aanpassingen in het plan bevinden zich met name op het gewenste programma en de architectuur van de woontoren. De herontwikkeling van Stationsweg 101 e.o. omvat de realisatie van een woontoren van 20 woonlagen op een commerciële plint en een zorggebouw met 8 bouwlagen. De woontoren bestaat uit 113 appartementen en 992 m² bruto vloeroppervlakte aan commerciële functies: dienstverlening, horeca en kleinschalige en ondersteunende detailhandel gerelateerd aan de traffic functie van het station.

Op 30 november 2020 heeft de ontwikkelaar een digitale inloopavond voor de omgeving, raad en andere belangstellenden georganiseerd.  

Er is een nieuw initiatief in het Stationsgebied. De eigenaren van het gebied gelegen tussen de Stationsweg, de N242 en de Industriestraat zijn in samenwerking met Breddels Architecten en gemeente bezig om deze plek te transformeren binnen het masterplan ‘Stationsgebied Dijk & Waard’. Het plan bestaat uit 165 woningen, divers in grootte en in woningtype, circa 1.250 m2 werkruimte, een parkeergarage en een binnentuin. In totaal twee gebouwen met een getrapte opbouw in hoogte en veel ruimte voor groen.  De eerste stap om deze ontwikkeling mogelijk te maken is gestart. De ontwikkelaar heeft op 16 december 2020 een allereerste digitale inloopavond voor de omgeving en belangstellenden georganiseerd.

Het Stationsgebied ligt midden in Heerhugowaard en Langedijk. Daarom vervult het een belangrijke rol voor beide gemeenten. In het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard staan de toekomstplannen voor het Stationsgebied. Dus voor zowel Langedijk als Heerhugowaard. 

Bekijk het Masterplan (pdf, 45 MB)

Langedijk

Naast nieuwbouw bij het station wordt er ook gekeken naar het beheer en behoud van het Oosterdelgebied en bijvoorbeeld de ontwikkeling van Museum Broekerveiling. Daar gaat het vooral om versterking van de toeristische, recreatieve en cultuurhistorische betekenis van het gebied. En ook de mogelijke verbetering van de uitstraling van de route over de Westdijk naar de Langedijkse haven is een goed voorbeeld van hoe Langedijk en Heerhugowaard samenwerken.

Heerhugowaard

In Heerhugowaard worden ook het Stadshart en de locaties Westpoort (het terrein waar een nieuw ziekenhuis was gepland) en de Scheg (de strook tussen het spoor en de N242 vanaf de spoorbrug tot aan de Zuidtangent) uiteindelijk meegenomen in de herontwikkeling. Daar zijn mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ambitie van gemeenten in de regio Noord-Holland Noord om veel nieuwe woningen te bouwen, met name rondom OV-knooppunten. Voor Westpoort en De Scheg wordt momenteel onderzocht hoe ze ontwikkeld kunnen worden.

Het stationsgebied Dijk en Waard is volop in beweging en vormt een belangrijke schakel tussen stad, dorp en regio. De hoge ambities voor het gebied zijn eerder al vastgelegd in het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard.

Het concept-Programma, de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan verbrede reikwijdte (NvU) en de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage (NRD) kunt u hier downloaden.