Westrand

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op circa 38 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

In 2011 is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk. Dit vormt een eerste ruimtelijk kader voor toekomstige woningbouw op de percelen tussen de Benedenweg en de Gedempte Veert. Eind 2016 heeft de gemeenteraad van Langedijk het besluit genomen een gewijzigd kostenverhaal toe te passen voor de verdere ontwikkeling.

In oktober 2017 zijn gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert vervolgens een intentieovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft (ruimtelijke) uitgangspunten geformuleerd, waarbinnen zij de woningbouwontwikkeling wil faciliteren. Het college heeft op 31 oktober 2017 deze uitgangspunten vastgesteld.

Op 29 januari 2019 is het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk. Hierin is meer op detailniveau beschreven aan welke ruimtelijke kaders de te bebouwen kavels dienen te voldoen. Hierin zijn 76 bouwkavels opgenomen.

Ook heeft de gemeenteraad de verkaveling voor de voormalige ‘Madderomlocatie’ vastgesteld. Dit perceel ligt ter hoogte van Benedenweg 140. In de toekomst kunnen hier 11 appartementen, geschikt voor senioren, worden gerealiseerd. Deze verkaveling is ook opgenomen in het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan voor de gehele Westrand. In een latere fase zal duidelijk worden of de appartementen  koop-, dan wel huurwoningen zijn en wie deze gaat bouwen.

Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan (pdf, 11 MB)

Recent is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte vastgesteld door het college. Deze gaat uit van de komst van een fietsstraat en zal worden aangelegd nadat de woningen gebouwd zijn. Ook is begin december 2020 een anterieure overeenkomst gesloten tussen de coöperatie Gedempte Veert en gemeente Langedijk.

Ontwerp bestemmingsplan

Naar verwachting zal in het vierde kwartaal van 2021 een ontwerp bestemmingsplan ter visie worden gelegd. De nieuwe woningen worden hierin planologisch mogelijk gemaakt. In 2022 kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad van Langedijk worden voorgelegd. Een zelfde procedure doorloopt het exploitatieplan.

Exploitatieplan

Op basis van dit plan zullen de grondeigenaren, die geen lid zijn van de coöperatie, hun exploitatiebijdrage dienen te voldoen aan de gemeente. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwe woning. Zodra het bestemmingsplan en exploitatieplan onherroepelijk zijn, vangt de gemeente aan met het bouwrijp maken van het gebied om het geschikt te maken voor woningbouw. Het gaat onder andere om de aanleg van riolering, kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zullen in 2022 plaatsvinden. Naar verwachting kunnen dan vanaf begin 2023 de eerste woningen gebouwd worden.

Op woensdag 19 januari vond een informatiebijeenkomst plaats over het project Westrand. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie getoond. Deze kunt u hier downloaden en bekijken (pptx, 4 MB). U kunt hier de vragen en antwoorden bekijken (pdf, 79 KB) die voortkwamen uit de presentatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Jasper de Boer, via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. Informatie over de coöperatie kunt u vinden op Gedempteveert.nl.

Bouwkavels

Mocht u interesse hebben in een bouwkavel, dan dient u contact op te nemen met de betreffende grondeigenaar. De gemeente heeft hier geen regisserende en coördinerende rol in.