Sint Pancras: verbetering verkeerssituatie

Een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras is van groot belang. Die verkeerssituatie is al jaren een veelbesproken onderwerp. In september 2020 is een start gemaakt om samen met u en uw kennis en ervaring van het verkeer in Sint Pancras naar oplossingen te zoeken.

Veilige en toekomstbestendig

Ingenieursbureau Sweco heeft namens het dorp Sint Pancras een rapport opgesteld over de verkeersstructuur in Sint Pancras. Het rapport geeft advies over een veilige en toekomstbestendige hoofdverkeersstructuur. Samen met het dorp heeft Sweco vier leidende principes geformuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte, ook als dit ten koste gaat van de ruimte voor auto’s. De hoofdverkeersstructuur krijgt een eenduidige, veilige en herkenbare inrichting.

Verbetering

De focus moet komen te liggen op maatregelen ter verbetering van de bestaande hoofdverkeersstructuur in plaats van op een nieuwe infrastructuur. Ook moet het doorgaande karakter van de Bovenweg minder worden benadrukt door aantrekkelijke verblijfsgebieden langs de Bovenweg te creëren.

In het rapport staat beschreven hoe deze vier principes gerealiseerd kunnen worden. Het rapport is op 29 maart 2021 overhandigd aan wethouder Nils Langedijk.

Bekijk definitief adviesrapport (pdf, 9 MB)

Welke stappen zijn er tot nu toe gezet?

Voor de realisatie van een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras zijn tot nu toe de volgende stappen gezet:

In 2019 heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat veel autoverkeer in het dorp ook een relatie heeft met Sint Pancras. Automobilisten wonen of werken er, brengen en halen kinderen van school of bezoeken familie of vrienden en doen boodschappen.

In 2020 vonden verschillende informatiebijeenkomsten plaats, waarbij de zeven belangrijkste thema’s werden bepaald. Ook werden er drie centrale opgaven geformuleerd, waarvoor concrete oplossingen werden aangedragen. Sweco heeft de aangedragen oplossingen vervolgens geanalyseerd, samengevoegd en beoordeeld. Er is hierbij gelet op het probleemoplossend vermogen van de aangedragen oplossingen en de ruimtelijke inpassing en technische uitvoerbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een lijst met voorlopige maatregelen.

In januari 2021 hebben inwoners een maand lang kunnen reageren op de voorlopige maatregelen. Naar aanleiding van de reacties van inwoners is het concept maatregelenpakket aangepast, definitief afgerond en besproken met de Dorpsraad. Daarna heeft het college van Burgemeester en Wethouders in april 2021 over het rapport gesproken. Er is besloten om de vier leidende principes als basis te gebruiken, voor de uitwerking van de maatregelen:

  • We zetten fiets en voetganger centraal.
  • We zorgen voor een eenduidige en verkeersveilige inrichting van de hoofdstructuur.
  • We zetten in op het verbeteren van de huidige hoofdstructuur.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om meer verblijfsgebieden langs de hoofdstructuur te creëren.

 Het college wil ook aan de slag om met een aantal korte termijn maatregelen dit jaar al aan het werk te gaan.

Vervolg

De gemeente pakt in 2021 een aantal maatregelen op. Het gaat hierbij om de aanleg van een voetpad langs de Helling, het instellen van eenrichtingsverkeer bij het Noordeinde en het verplaatsen van een zebrapad in combinatie met snelheidsremmende maatregelen op de Twuyverweg. Bij de uitwerking van de verschillende maatregelen worden inwoners betrokken, zodat maatwerk ontstaat binnen het karakter van Sint Pancras. Ook wordt op korte termijn een zogenaamde spaarpaal geplaatst waarmee automobilisten worden aangemoedigd om rustig te rijden.

Maatregelen in 2022

Andere maatregelen hebben een langere voorbereidingstijd nodig. Bijvoorbeeld de aanpak van de Bovenweg heeft ingrijpende gevolgen. Het gaat om verbetering van de ruimtelijke kwaliteit omgeving Dekamarkt / Kerkplein, verbreding van trottoirs op te smalle wegvakken en snelheidsremmende maatregelen ten zuiden van Meeuwenlaan. Deze maatregelen worden niet meer in 2021 opgepakt, maar in 2022.

De aanleg van een fietsstraat in de Gedempte Veert (tussen Helling en Kruissloot) en de aanpak van het kruispunt De Helling – Benedenweg in combinatie met doortrekking Helling voor fiets en voetganger zijn afhankelijk van grootschalige ontwikkelingen. Namelijk woningbouw in de Westrand en de eventuele ontwikkeling van Basisschool Het Baken. Deze maatregelen worden in deze projecten opgepakt.