Sportterrein SV Vrone: nieuwe inrichting

Het bestaande complex van SV Vrone is verouderd en hoognodig aan vernieuwing toe. Om dit financieel mogelijk te maken moeten de velden op zo'n manier worden ingedeeld, dat er ruimte ontstaat voor woningbouw. De opbrengsten van de woningbouw zijn (gedeeltelijke) dekking voor de renovatie van het complex:  er worden nieuwe velden aangelegd en er komt een nieuw clubgebouw met daarin de kantine, kleedkamers en bestuurskamer. Met de woningbouw wordt ook tegemoetgekomen aan volkshuisvestelijke doelen van de gemeente. Daarnaast wil de gemeente het bestaande parkeerprobleem oplossen.

Planning

De gemeente werkt in overleg met SV Vrone sinds afgelopen najaar verder aan het ontwerp voor het toekomstig Vrone-complex.
Dit ontwerp is eerder op 19 oktober 2022 gepresenteerd aan de omwonenden. Het was de bedoeling dat wij u eerder konden informeren wanneer de werkzaamheden zouden starten. Dat wij dit nog niet hebben gedaan, heeft een reden. Met dit bericht informeren wij u over de huidige situatie.

Na twee intensieve jaren van onderzoek, gesprekken met vele betrokkenen staat het project aan de vooravond om de financiering van dit plan ter goedkeuring aan te bieden aan college en raad. Daarom onderzoekt de gemeente mede in overleg met SV Vrone de komende maanden een aantal opties in het project. Dit is onderdeel van een breder onderzoek waarin meerdere projecten financieel worden doorgelicht.

Naar verwachting zal het college van Dijk en Waard in januari 2024 de gemeenteraad een concreet voorstel doen dat duidelijkheid geeft over het project en de financiële haalbaarheid ervan. De gemeente en het bestuur van SV Vrone blijven de komende maanden dan ook in overleg met elkaar over dit onderzoek.

Proces

  • Maart 2021: gemeenteraad heeft een aantal kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente, de SV Vrone en omwonenden tot een ontwerp kunnen komen voor het nieuwe complex, inclusief de woningbouw.
  • 16 november 2021: de raad van de voormalige gemeente Langedijk stemt in met het ontwerp. Dit ontwerp vormt nu de verdere basis voor uitwerking op basis van participatie met en door omwonenden en Vrone. Bekijk het ontwerp (pdf, 3 MB).
  • 16 mei 2022: presentatie verdere uitwerking van het ontwerp aan de aanwezige omwonenden in de Geist. Bekijk de verdere uitwerking van het ontwerp (pdf, 234 KB). Bewoners hebben hierop advies uitgebracht en ideeën aangedragen. Bekijk het verslag informatiebijeenkomst 16 mei 2022. Bureau HB advies kreeg de opdracht om een Voorlopig Ontwerp voor het gebied te maken. Zowel voor het sportgedeelte als voor de toekomstige woningbouw. Mede aan de hand van de inbreng van omwonenden op 16 mei wordt gekeken of adviezen en wensen hierin kunnen worden meegenomen.
  • September 2022: het Voorlopig Ontwerp wordt gepresenteerd aan de omwonenden, hierbij wordt ook aangegeven wat er wel/ niet is overgenomen van de ingebrachte wensen en ideeën.
  • 19 oktober 2022: het ontwerp is aan de bewoners gepresenteerd. Bekijk het ontwerp van de nieuwe situatie (pdf, 659 KB)

De plannen worden in nauw overleg tussen gemeente, omwonenden en SV Vrone uitgewerkt en uiteindelijk weer voorgelegd aan de gemeenteraad. Inmiddels hebben er 5 bijeenkomsten plaatsgevonden. Bekijk hier de documenten de hieruit voortgekomen zijn.

Herontwikkeling

Informatiebijeenkomsten

Raadsvoorstel

Ontwerpsessie 17 september 2021

Gemeenteraadsvergadering 23 maart 2021

Bekijk hieronder verschillende documenten, waaronder het bestemmingsplan, stedenbouwkundige schetsen en de kwaliteitsnormen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jasper de Boer, via telefoonnummer 072-204 46 55.