Visie op het sociaal domein

De visie op het sociaal domein van de gemeente Dijk en Waard is in 2021 vastgesteld door de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. 

De visie is overzichtelijk vertaald in de onderstaande infographic. Open de infographic en lees meer over de missie, visie en de vier leidende principes.

Inwoner staat centraal

Uitgangspunt van de visie is dat de inwoner centraal staat en dat zijn/haar vraag leidend is. Er wordt minder gewerkt vanuit zorgaanbod, maar samen met inwoners en hun netwerk gezocht naar wat de beste oplossing is. Op deze manier is het de bedoeling dat sneller de juiste zorg kan worden geleverd, waardoor de zorg ook betaalbaar blijft. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met cliëntadviesraden, gemeenteraden, welzijnsorganisaties, beleidsadviseurs, zorgaanbieders, schoolbesturen en inwoners.

Vier leidende principes 

Met het vaststellen van de visie is de basis gelegd voor een sociaal beleid dat uit gaat van vier leidende principes: 

  1. Eigen kracht en zelfredzaamheid door samenwerking, 
  2. Betaalbare en effectieve zorg en ondersteuning, 
  3. Iedereen doet mee naar vermogen en 
  4. Elke inwoner is uniek. 

We zetten in op ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners. Hierbij is ruimte voor maatwerk en persoonlijke aandacht.

Sociale basis en preventie 

De ondersteuning is gericht op het realiseren van basisvoorwaarden als werk, zinvolle dagbesteding, onderkomen, financiële onafhankelijkheid en een sociaal netwerk. Door een sterke sociale basis te maken, kunnen inwoners van Dijk en Waard zo veel als mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen. De gemeente biedt een vangnet als het sociale netwerk (even) niet toereikend is.

Samenwerken 

Inwoners, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en de gemeente gaan nauw samenwerken. Ze kennen elkaar en helpen elkaar. De inwoner hoeft zijn of haar verhaal maar één keer te vertellen. Organisaties en hulpverleners zorgen dat de overgang tussen de verschillende organisaties vloeiend verloopt.

Passende uitvoering

De visie sociaal domein beschrijft de richting waar naartoe gewerkt wordt als gemeente Dijk en Waard. Voor het ‘hoe’ volgt een passende uitvoeringsprogramma. Daar heeft de gemeente wel ideeën bij, maar belangrijker is de uitwerking samen te doen met onder andere welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en cliëntadviesraden.