Planschade

Wanneer door een planologische maatregel uw woning in waarde daalt, of uw inkomen vermindert, is er sprake van planschade. De gemeente kan besluiten deze schade te vergoeden. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) leest u meer over wat in aanmerking komt voor planschadevergoeding.

Bekijk de Wet ruimtelijke ordening

Wijziging of afwijking van een bestemmingsplan zijn voorbeelden van een planologische maatregel. De planologische maatregelen waar een vergoeding voor kan worden aangevraagd, staan opgesomd in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Planologische maatregelen die hier niet in staan, komen niet voor planschadevergoeding in aanmerking.

Indirecte schade

Gevolgschade is indirecte schade. Bij indirecte schade wordt niet alles vergoed. U heeft een wettelijk eigen maatschappelijk risico van minimaal 2% van het percentage van de schade. Van indirecte schade is sprake als bijvoorbeeld de waarde van uw woning daalt door veranderingen in de omgeving. Daalt uw woningwaarde met 10%, dan krijgt u maximaal 8% vergoed.

Soms ligt een verandering van uw directe omgeving voor de hand. Bijvoorbeeld een uitbreiding aan de rand van een stad. Het college kan dan een hoger maatschappelijk risico dan 2% in rekening brengen. 

Directe schade

Directe schade, zoals het verlies van bouwmogelijkheden op uw eigen grond door een nieuw bestemmingsplan, wordt wel volledig vergoed.

Hoe doet u een verzoek tot planschade? U stuurt een brief met daarin vermeld:

  • wat de schadeoorzaak is (door welk besluit),
  • de aard van de schade (waardedaling bijvoorbeeld), en
  • hoe de schade vergoed moet worden als er geen vergoeding in geld gewenst is. 

Deze brief moet binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het planologisch besluit worden ingediend. U stuurt de brief aan:

Gemeente Dijk en Waard
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Afhandeling

Het college benoemt een schadebeoordelingscommissie, die adviseert. De commissie vergelijkt het oude met het nieuwe plan en trekt de conclusie of er een ‘planologisch nadeligere situatie’ is. Zo ja, dan is er vaak ook sprake van schade.
Vervolgens wordt nagegaan of u kon weten dat de nieuwe situatie zich zou voordoen. Als de schade ‘voorzienbaar’ was, wordt deze niet vergoed. Anders berekent de commissie de hoogte van de schade.

Meer informatie over de afhandeling van uw planschadeverzoek vindt u in de planschadeverordening.

U betaalt € 300,-  voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.