Glastuinbouwgebied Alton: herontwikkeling

Het Alton-gebied in Heerhugowaard is het oudste van de 3 gebieden met veel kassen in Noord-Holland Noord. Het gebied is in de jaren 70 en 80 in 2 fasen ontwikkeld. In het gebied zijn veel rozentelers te vinden. Het gebied is 220 hectare groot.

Sinds 2013 werken diverse partijen samen aan het vernieuwen van het Alton-gebied. Dit zijn:

  • Gemeente Dijk en Waard
  • Provincie Noord-Holland
  • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord
  • Rabobank
  • Ondernemers (verenigd in OndernemersVereniging Alton).

Over die vernieuwing zijn afspraken gemaakt. Bij het maken van die afspraken zijn ook HVC, Greenport en de buurgemeente Koggenland betrokken.
Deze afspraken staan in het document "Gebiedsakkoord Alton" dat in 2019 is vastgesteld. Aan de hand van de afspraken in dit akkoord wordt het gebied ontwikkeld.

Glastuinbouw

In het gebied zijn vooral glastuinbouwbedrijven gevestigd. Van kleine tot middelgrote bedrijven (1 tot 15 hectare). Dit zijn vooral sierteeltbedrijven. De bloemen die in dit gebied worden geteeld zijn Alstroemeria’s, Chrysanten, Freesia’s, Lelies, Rozen, Strelitzia’s en Tulpen.

Ook vindt er bij een aantal bedrijven zaadvermeerdering plaats en zijn er diverse potplantenkwekerijen gevestigd. Er is 1 paprikateler in het gebied actief.
Tot slot zijn er 2 weefselkweekbedrijven gevestigd.

In het Alton-gebied is de sierteelt van zaadje tot het eindproduct aanwezig.

Gebiedsakkoord

In samenwerking met de eerder genoemde 8 partijen en dan vooral met HVC, de gemeente, ondernemers en een gebiedscoördinator wordt er gewerkt aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord. Hierbij heeft het verder verduurzamen van het gebied voorrang.

Eind 2020 is de "Gebiedsvisie energie" vastgesteld waarin de plannen voor het verduurzamen van het gebied zijn uitgewerkt.
In januari 2019 is het document "Gebiedsakkoord Alton en omliggende buitengebied" ondertekend door de belanghebbenden, waaronder de gemeente Dijk en Waard.

Het document heeft de juridische status van een intentieovereenkomst met inspanningsverplichtingen. In dit document spreken partijen met elkaar gezamenlijke doelstellingen en concreet te nemen acties af. Ten aanzien van deze acties gaan partijen inspanningsverplichtingen met elkaar aan. Deze verplichting eindigt uiterlijk op 31 december 2030.

In het Gebiedsakkoord (2019) zijn gezamenlijke doelstellingen en afspraken gemaakt. Deze doelstellingen en afspraken zijn belangrijk om het grote doel, een toekomstbestendig glastuinbouwgebied, te realiseren. In dit akkoord zijn doelstellingen geformuleerd rond de thema’s ‘energie’, ‘ruimte’ en ‘bereikbaarheid & veiligheid’. Deze doelstellingen zijn vervolgens uitgewerkt in afspraken, wat leidt tot diverse deelprojecten.

Energie: De weg naar een duurzame toekomst

Het verminderen van het energieverbruik en verduurzamen van het Alton-gebied, is belangrijk om de  klimaatdoelstellingen te behalen. Het Alton-gebied is binnen de Regionale Energiestrategie (RES) aangewezen als zoekgebied voor wind- en zonne-energie. In de (RES) staat op welke plekken en hoe we duurzame energie kunnen opwekken in Noord-Holland. Deze plekken worden zoekgebieden genoemd.

Ook in het Gebiedsakkoord Alton is verduurzamen een belangrijk thema. De ondernemers, verenigd in OVAL (Ondernemersvereniging Alton) hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te werken. Een aantal ondernemers is al aangesloten op het warmtenet regio Alkmaar. Ook zijn veel ondernemers overgestapt op energiezuinige LED-verlichting.

Aardwarmte

In januari 2019 is de uitbreiding van het warmtenet regio Alkmaar van HVC naar Alton II in gebruik genomen. De aansluitingen zijn vooral bij glastuinbouwbedrijven die niet of weinig gebruik maken van (nacht) verlichting. HVC onderzoekt de mogelijkheden voor de uitbreiding van het bestaande warmtenet in het Alton-gebied. Wilt u hier meer over weten? Lees dan het artikel "Subsidie brengt komst aardwarmte in Dijk en Waard dichterbij".

Windenergie

Windenergie is de enige duurzame energiebron die ook energie levert als de zon niet schijnt. En dat is juist het moment dat glastuinbedrijven de verlichting aanzetten. Ook de mogelijkheid van windenergie wordt door HVC onderzocht. Dit past binnen de RES en het Coalitieakkoord.

Bereikbaarheid en veiligheid

Goede bereikbaarheid van het Altongebied en omgeving is belangrijk. Voor het gebied en voor de gemeente en omgeving.

De gemeente heeft in 2019 het Verkeersplan Alton opgesteld en vastgesteld in 2020.
Dit verkeersplan vormt de basis voor de aanpak van de huidige verkeerssituatie.
In de zomer 2023 is het verkeersplan Alton van 2020 bijgewerkt. Hierbij is vooral gelet op de huidige situatie en op de ontwikkelingen in de toekomst in het Alton-gebied en in de Noord.

Ook de zorgen van bewoners van de Noord over de toegenomen verkeersdrukte en snelheid werden onderzocht. De aanpassingen van het verkeersplan zijn ter verbetering van de veiligheid en bereikbaarheid.

Ook het aanpassen van wegen in verband met klimaatverandering (klimaatadaptatie) krijgt een plek.
Waar mogelijk worden verschillende wegwerkzaamheden tegelijkertijd opgepakt of in een logische volgorde uitgevoerd.

Wegwerkzaamheden vanaf najaar 2023

Dit najaar is de uitvoering van de korte termijnmaatregelen van het Verkeersplan gestart. De Noordscharwoudepolderweg, Schoutenbosweg en Altonstraat krijgen bermverharding en kantmarkering. Ook wordt er een wandelpad langs de Altonstraat aangelegd.

Er wordt gestart met het asfalteren van deze drie straten. Daarna volgt de bermverharding. Dit zal per straat (per ca. 200 meter) worden uitgevoerd.

De kruisingen Hasselaarsweg - Pannekeetweg en Hasselaarsweg - Noordscharwouderpolderweg krijgen in het voorjaar van 2024 een middengeleider. Dit moet het veilig oversteken van fietsers verbeteren.

De werkzaamheden zijn op tijd klaar om Heerhugowaard in het voorjaar van 2024 aan de noordzijde goed bereikbaar te houden. Dan wordt begonnen met de spoorondertunneling op de Zuidtangent.

Uitbreiding

In Alton wordt uitgegaan van ruimte aan de noordzijde van Alton I en Alton II. Hier vinden de komende jaren ook uitbreidingen van (bestaande lokale) bedrijven plaats. Tevens wordt in het gebiedsakkoord uitgegaan van uitbreiding van het glasconcentratiegebied ten zuiden van de Hasselaarsweg (Alton III). Hiertoe is in 2018 de glasgrens reeds gewijzigd door de provincie. Dit is opgenomen in de gebiedsvisie De Vaandel Noord (vastgesteld juni 2023).

Er wordt gewerkt naar een vernieuwd ontwerp van het bestemmingsplan De Vaandel Noord. Tevens wordt in overleg en binnen gestelde kaders het bedrijfsleven binnen Alton op een zo goed mogelijke wijze gefaciliteerd.

Downloads