Koninklijke onderscheiding

Kent u ook iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor allerlei doelen? En doet deze persoon dit zonder eigen voordeel? Iedereen die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving kan hiervoor een lintje krijgen. De officiële naam daarvoor is Koninklijke onderscheiding.

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar voordragen. Op deze pagina leest u welke voorwaarden er gelden voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

Voordragen Koninklijke onderscheiding

De onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de Algemene gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Deze feestelijke bijeenkomst is ieder jaar op de laatste werkdag vóór Koningsdag. Koningsdag wordt ieder jaar op 27 april gevierd.

Iedereen kan worden voorgesteld voor een Koninklijke onderscheiding. De voorsteller moet aantonen dat de kandidaat zich langere tijd zonder eigen voordeel heeft ingezet voor de samenleving. Langere tijd betekent minimaal 15 jaar. Het kan gaan om verschillende activiteiten in een periode van minimaal 15 jaar. Op het moment van indiening moet de kandidaat nog actief zijn in de functie(s) waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt.

Bijzondere prestaties tijdens het beroep kunnen ook worden onderscheiden. Verdiensten moeten hoger zijn dan wat normaal wordt verwacht van iemand in dezelfde functie. Het gaat om persoonlijke inzet, visie, kwaliteiten en hoeveel voordeel er is voor de samenleving.

Iedereen kan voor een andere persoon een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding indienen. Het maakt daarbij niet uit welke leeftijd, nationaliteit of woonplaats u heeft. Dit geldt ook voor familieleden van kandidaten en personen die buiten Nederland wonen. Heeft een kandidaat zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt in bijvoorbeeld verenigingsverband? Dan ligt het voor de hand dat een bestuurder van deze vereniging het voorstel indient. Gaat het om iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert? Dan is de werkgever de meest geschikte persoon om het voorstel in te dienen.

Het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving
 • Wat is de gewenste datum voor de uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Is het een bijzondere gelegenheid is? Stel dan een passende gelegenheid voor die samenhangt met de verdiensten.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?

De motivering moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Om welke activiteiten gaat het? Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet? Was hij of zij alleen actief of samen met anderen?
 • Waarom zijn de verdiensten bijzonder?
 • Wat is het belang voor de samenleving?
 • In welke perioden is de kandidaat actief geweest? Hoeveel uur per week of per maand?
 • Is de kandidaat nog steeds actief in de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt?
 • Tot hoever strekken de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • Hoe groot is de organisatie waarin/waarvoor de kandidaat actief is?
 • Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke bedragen gaat het?
 • Wordt het voorstel ondersteund door personen die betrokken zijn bij het werkveld waarin de kandidaat zich verdienstelijk heeft gemaakt?

Op www.lintjes.nl kunt u het voorstelformulier digitaal aanvragen. Na deze eerste stap ontvangt u binnen korte tijd een link waarmee u digitaal het voorstelformulier kunt invullen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling kabinetszaken: kabinetszaken@dijkenwaard.nl

Gaat het om een kandidaat die in Dijk en Waard woont? Dan brengt de burgemeester van Dijk en Waard advies uit over het voorstel. Vervolgens beslist de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en stuurt het voorstel door naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer ook de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De gemeente informeert de voorsteller enkele weken vóór de uitreiking over de uitkomst. Vervolgens maakt de gemeente met de voorsteller afspraken over de uitreiking. In de regel reikt de burgemeester de onderscheiding uit.

Op de dag van uitreiking ontvangt de gedecoreerde naast het lintje ook een oorkonde. Daarin staat dat Z.M. de Koning bij Koninklijk Besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één van de Civiele Orden heeft verleend. De meeste gedecoreerden worden benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op. Voor meer informatie over de graad van een onderscheiding kunt u terecht op www.lintjes.nl