Koninklijke onderscheiding

Iedereen kent wel iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor allerlei doelen. Zonder eigenbelang en vaak in alle bescheidenheid. Iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een lintje, of Koninklijke onderscheiding zoals de officiële naam luidt.

U kunt ze voor de onderscheiding voordragen. Zie hieronder welke voorwaarden er zijn voor de aanvraag.

De onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de Algemene gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Deze feestelijke bijeenkomst vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag, die ieder jaar op 27 april wordt gevierd.

In principe kan iedereen worden voorgesteld voor een Koninklijke onderscheiding. De voorsteller moet aantonen dat de kandidaat zich gedurende langere tijd belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Onder ‘langere tijd’ wordt een periode van minimaal 15 jaar verstaan. Het hoeft niet om één en dezelfde functie te gaan; het kan ook gaan om een reeks van activiteiten die in een periode van minimaal 15 jaar opeenvolgend of gelijktijdig zijn verricht. Op het moment van indiening moet de kandidaat nog steeds actief zijn in (één van) de functie(s) waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt.

Ook personen die bij de uitoefening van hun beroep bijzondere prestaties leveren, kunnen worden onderscheiden. Zulke verdiensten moeten aantoonbaar uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand in dezelfde functie mag worden verwacht. Het gaat dan om persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten en de mate waarin de samenleving baat heeft bij de geleverde inzet.

Iedereen kan voor een andere persoon een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding indienen, ongeacht leeftijd, nationaliteit of woonplaats. Dit geldt ook voor familieleden van kandidaten en personen die buiten Nederland wonen. Als een kandidaat zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt in bijvoorbeeld verenigingsverband, dan ligt het voor de hand dat een bestuurder van deze vereniging het voorstel indient. Als het gaat om iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, dan is de werkgever de meest aangewezen persoon om het voorstel in te dienen.

Het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Als het een bijzondere gelegenheid betreft, stel dan een passende gelegenheid voor die samenhangt met de verdiensten
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?

Deze moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Om welke activiteiten gaat het? Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet? Was hij of zij alleen actief of samen met anderen?
 • Waarom zijn de verdiensten bijzonder?
 • Wat is het belang voor de samenleving?
 • In welke perioden is de kandidaat actief geweest? Hoeveel uur per week of per maand?
 • Is de kandidaat nog steeds actief in de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt?
 • Tot hoever strekken de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
 • Hoe groot is de organisatie waarin/waarvoor de kandidaat actief is?
 • Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke bedragen gaat het?
 • Wordt het voorstel ondersteund door personen die betrokken zijn bij het werkveld waarin de kandidaat zich verdienstelijk heeft gemaakt?

Op www.lintjes.nl kunt u het voorstelformulier digitaal aanvragen. Na deze eerste stap ontvangt u binnen korte tijd een link waarmee u digitaal het voorstelformulier kunt invullen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling kabinetszaken: kabinetszaken@dijkenwaard.nl

Als het gaat om een in Heerhugowaard woonachtige kandidaat dan brengt de burgemeester van Heerhugowaard advies uit over het voorstel. Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en stuurt het voorstel door naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer ook de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De gemeente informeert de voorsteller enkele weken vóór de uitreiking over de uitkomst en maakt met de voorsteller afspraken over de uitreiking. In de regel reikt de burgemeester de onderscheiding uit.

Op de dag van uitreiking ontvangt de gedecoreerde naast het lintje ook een oorkonde. Daarin staat dat Z.M. de Koning bij Koninklijk Besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één van de Civiele Orden heeft verleend. De meeste gedecoreerden worden benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op. Voor meer informatie over de graad van een onderscheiding kunt u terecht op www.lintjes.nl