Raad ontvangt petitie en stelt zienswijzen gemeenschappelijke regelingen vast

Dinsdag 13 februari besloot de raad over verschillende onderwerpen: de zienswijze op de kadernota van acht gemeenschappelijke regelingen, het meerjarenontwikkelplan brandweer en de verordening Jeugd en Wmo. Ook nam de plaatsvervangend voorzitter van de raad een petitie in ontvangst. Arash Lahyi is benoemd tot lid rekenkamer.

Petitie om het inzamelen van luiers mogelijk te maken

De grijze bak wordt sinds begin dit jaar één keer per maand geleegd. Dit zorgt voor problemen bij mensen die luiers of incontinentiemateriaal gebruiken. Via een petitie met 211 handtekeningen heeft een inwoner hier aandacht voor gevraagd. Ook noemde hij een oplossing uit andere gemeenten: het apart inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal. De plaatsvervangend voorzitter van de raad heeft de petitie in ontvangst genomen. En geeft deze door aan het college voor de uitvoering.

Arash Lahyi benoemd tot lid rekenkamer

Arash Lahyi gaat aan de slag bij de rekenkamer. De rekenkamer heeft nu drie mensen. Zo'n rekenkamer kan door de raad ingezet worden om beleid te onderzoeken en te adviseren hoe het beter kan. Dit versterkt de controlerende rol van de raad. De rekenkamer kijkt samen met de raad welke onderwerpen interessant zijn om te onderzoeken.

GGD: niet alleen geld vrijmaken, ook aangeven hoe

De raad heeft de zienswijze op de kadernota van GGD Hollands Noorden vastgesteld, met een amendement. In de zienswijze staat onder andere dat het college de GDD opdracht geeft in de eerste bestuursrapportage duidelijkheid te geven hoe ze 280.000 euro vrijmaken voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Zonder wettelijke taken te schrappen. De raad vindt dat dit scherper kan. Via het amendement vraagt de raad aan de GGD ook naar drie scenario’s hoe ze 280.000 euro gaan vrijmaken.

Alle raden van de gemeenten die meedoen aan de gemeenschappelijke regeling reageren op de kadernota. Als de gemeenschappelijke regeling alle zienswijzen op de kadernota heeft ontvangen, maken zij hun ontwerpbegroting voor 2025.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: meerjarenontwikkelplan brandweer

De raad heeft de zienswijze op de kadernota van de Veiligheidsregio en het meerjarenontwikkelplan voor de brandweer vastgesteld. In dit meerjarenontwikkelplan zijn voorstellen uitgewerkt om het brandweerstelsel in de toekomst te houden. Veel vrijwilligers en beroepsmensen maken zich sterk voor de brandweer. Toch zijn de grenzen van het bestaande brandweerstelsel bereikt. Om de plannen te realiseren wordt een extra bijdrage van de gemeente gevraagd.

Via een amendement wilde het CDA en D66 oproepen het duikteam van de brandweer niet te verhuizen naar Alkmaar. Dit amendement haalde geen meerderheid. De raad volgt het college en heeft vertrouwen in het meerjarenontwikkelplan dat is opgesteld voor de toekomst. Dit plan biedt o.a. extra fte aan beroepskrachten in Alkmaar.

Verder heeft de raad vastgesteld

  • Verordening Jeugd en Wmo
  • Cocensus, zienswijze op kadernota en wijziging gemeenschappelijke regeling
  • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, zienswijze op kadernota en wijziging gemeenschappelijke regeling
  • Zaffier, zienswijze op kadernota en wijziging gemeenschappelijke regeling
  • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, zienswijze op kadernota en wijziging gemeenschappelijke regeling
  • Recreatieschap Geestmerambacht, zienswijze op kadernota
  • Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar, zienswijze op kadernota

Meer informatie

Bekijk de vergadering terug, ook met ondertiteling, via bestuur.dijkenwaard.nl