Samenvatting geleverde input participatiebijeenkomst

1. Behoud van het cultuurhistorische landschap op lange termijn

Men is van mening dat het materieel en immaterieel erfgoed beschermd moet worden. Bijvoorbeeld het wilgenvlechten, maar ook dat een deel van de eilandjes in oude cultuurhistorische staat terug gebracht kan worden. Vooral aan de westzijde van het gebied is dit een belangrijk punt.

Horizonvervuiling voorkomen of wegwerken met bijvoorbeeld hoger groen aan de rand, of groene gevels op de gebouwen. Inwoners die opkomen voor weidevogels zijn tegenstanders van hoger groen aan de rand.

De akkers zijn ontstaan door regelmatig bagger/grond vanuit de sloot op de akker te gooien. Herstel de gesloten cyclus in de grondbalans van dit gebied. Er is nu al 50/60 jaar geen bagger meer op de akkers aangebracht, waardoor de akkers inklinken.

2. Stop afkalving van de oevers

Met name de ganzen zijn in ogen van velen een groot probleem. Veel ganzen op de oever en dit worden er steeds meer. Ze stappen met z’n allen op en af van de oevers en zorgen voor veel afkalving.

Het afkalven hoeft niet alleen negatief gezien te worden. Het bijzondere van de natuur is dat deze zich aanpast. Inmiddels zijn een aantal oeverzwaluwen zich gaan nestelen in afgekalfde oevers. Indien deze hersteld worden, is het goed om na te denken over een oeverzwaluwwal op een eiland.

Men staat positief tegenover het toevoegen van rietoevers. Ook uit ervaring blijkt dat deze oplossing helpt tegen het afkalven van de oevers.

Er bestaat een idee om de afkalving tegen te gaan met slib/gerijpte bagger in geotubes (geotextiel element/worsten) die op het talud aangebracht kunnen worden, waar beplanting op kan groeien (eventueel tubes achter paaltjes).

Regelmatig staat het water in het Oosterdel te laag waardoor steun aan de waterlijn wegvalt en het waterpeil tot onder de begroeide kanten komt te staan. Golfbeweging van langsvarende boten, maar ook door wind spoelen de grond onder de waterlijn uit met afkalving als gevolg.

Realiseer meer plasdras/natuureilanden, wat voor meer vogels zal zorgen. Deze optie wordt met name voor de oostkant van het gebied geopperd.

Men is het ermee eens dat de manier van baggeren aanpassen veel potentie heeft.

Pas groene teeltvrije zones toe aan de rand van de eilanden.

3. Verbeter de waterkwaliteit

In 2004 was al het water nog helder en vol waterplanten. In korte tijd lijkt hele ecosysteem op z'n kop gezet.

Onder de eilanden ligt een veenlaag, deze zit vlak onder de waterlijn. Door te lage waterstand komt er zuurstof bij de veenlaag en treedt versnelde oxidatie van het veen op. Gevolg de eilanden zullen zakken en er komt extra veel CO2 vrij.

Men denkt dat het nodig is om een professionele visser in te huren om de rivierkreeftenpopulatie te laten krimpen.

Tot slot zou men iets kunnen doen tegen de rivierkreeften door ze voor consumptie te gebruiken, maar ook otters kunnen een hele goede bijdrage leveren aan het beheersen van de Amerikaanse rivierkreeft, deze worden namelijk graag door hen gegeten.

De natuurlijke vijand van de snoek, de aalscholver, zit in het gebied. Overschat dus niet de potentie om met de snoek de rivierkreeft te bestrijden.

4. De cultuurhistorische waarden beter beleefbaar

Uitkijktoren vanaf Heerhugowaard kan een goed idee zijn, wel een die opgaat in de natuur.

Ook zouden inzichtpunten een mooi overzicht geven van het Oosterdelgebied.

Men staat positief over samenwerken met andere partijen om zo meer kennis te creëren over het Oosterdelgebied. Zo zouden er (boot)excursies door IVN met musea georganiseerd kunnen worden, kan er educatie komen over de cultuurhistorie op basisscholen, landbouwscholen en nieuwe bewoners en zou met binnen de regio samen kunnen werken met bijvoorbeeld het poldermuseum. Zo wordt cultuurbehoud versterkt en wordt tuinbouwkennis laten zien.

5. Balans tussen cultuur, natuur, recreatie en economie

Men ziet liever geen gemotoriseerde boten in het gebied en boten niet te groot. Kanoën is wel leuk.

Teveel mensen in en op het water. Speedboten, sloepen met veel pk's, jetski's zijn een groot probleem bij boothelling Lepelaar. Ook op de Achterbruggracht en rondom de sluis is het vaak erg druk.

Maak een nieuw meer bij de westrand (nieuwe plas) om extra recreanten op te kunnen vangen. Meertjes in de nieuwe wijken lever geen geld op, maar wel rust in bestaande vaargebieden.

Meer vaarontsluitingen naar het gebied, zodat kanten niet kapot gaan omdat iedereen nu via 1 plek het gebied ingaan. Dit bevordert ook de veiligheid. Dit zou bijvoorbeeld kunnen bij Noordelijke kruising Dorpsstraat/Oostelijke Randweg.

Vaarwegen meer afsluiten met drijvende balken, of afdammen, zodat het varen wordt beperkt. Ook kan de toegang worden beperkt tot rondvaartroute om oneigenlijke aanwezigheid te beperken.

Er is veel onrust over een eventueel wandelpad. Met name omdat de rust op de eilandjes verstoord zou worden, of omdat men bang is dat dit pad geasfalteerd zou worden. Toch zijn er ook mensen die wel open staan voor een wandelpad.

Een betere zonering voor natuur is nodig. Hierbij hoort een inventarisatie bij welke percelen en waterwegen cultuur en toerisme kunnen samengaan.

6. Beter beheerbaar

Voorkom teveel baggeren en riet wegsnijden. Een eigenaar van een eiland geeft aan dat het voor werkzaamheden vol zat met vogels op het eiland en kreeften niet aanwezig waren. Daarna veranderde dit. Er is teveel vegetatie weggehaald.

Een van de huurders bood aan dat hij mee zou willen denken om met zijn schapen de eilanden te begrazen om beheer te verminderen.

Er is op dit moment weinig controle op de wateren, waardoor er veel en hard gevaren wordt in het gebied. Er is meer controle/handhaving nodig voor ongeoorloofd varen. Of er moeten dammetjes komen die vaarwegen afsluiten.

Extensief beheer, verlanding en uitbreiding waterriet mag. Voorkom echter ruigte-eilanden zoals in het woongebied. Beheer is nog steeds nodig.

7. Efficiënt en toekomstbestendig

Men denkt dat er meer geld vanuit de gemeente via museum Broekerveiling naar Veldzorg zou kunnen.

Je kunt uitvragen of huurders van akkers bereidheid zijn om meer huur te betalen.

Kunnen de inkomsten van de sluis gebruikt worden voor het Oosterdelgebied?

Kan het gebied in aanmerking komen voor UNESCO-status?

Groene opleidingen gebruiken om onder toezicht akkers te bewerken. Wellicht 1 of 2.

Landschap Noord-Holland en EU-gelden.

Samenwerking met botanische tuin Alkmaar.

Innovatie aanpak Hoogheemraadschap + geld.

Samenwerking omliggende gemeente. Van 17.000 naar 200 eilanden. Tuinderscultuur is groter dan alleen Dijk & Waard.

Tuinderscultuur immaterieel erfgoed maken. Via deze weg samenwerken in Verdrag van Faro.

Welke verantwoordelijkheid heeft Staatsbosbeheer, als eigenaar van het gebied, om het gebied en de eilanden in goede staat te houden?

Provinciegelden. Dit is belangrijk en logisch, want het is een karakteristiek gebied dat vroeger veel groter was en dus ook van belang is voor een grotere omgeving om dit laatste stukje in stand te houden.

Natuurmonumenten heeft een speciaal programma (en subsidie) om de verdere terugkeer van de otter in Nederland mogelijk te maken. Ze hebben ook een speciale werkgroep die hier ervaring mee heeft en er over kan adviseren.

Grote lokale bedrijven zijn wellicht geïnteresseerd om te sponsoren.