Standplaatsvergunning

Wilt u artikelen verkopen of diensten aanbieden in de open lucht? Hiervoor heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze kunt u schriftelijk aanvragen. Er zijn 25 aangewezen standplaatsen in Dijk en Waard, waar u met een vergunning mag staan. Is de standplaats op particulier terrein? Dan heeft u ook toestemming van de eigenaar nodig.

Bekijk het actuele overzicht (xlsx, 12 KB)van beschikbare standplaatsen in de gemeente Dijk en Waard.

Standplaatsvergunning aanvragen

Vergunning aanvragen (pdf, 47 KB)

Omschrijving Kosten per jaar  
Tijdelijke standplaats voor 1 of meer dagen voor een periode van maximaal 4 maanden € 111,00  
Vaste standplaats voor 1 of meer dagen voor een periode van 1 kalenderjaar € 111,00  
Vaste standplaats voor 1 of meer dagen voor een periode langer dan 1 kalenderjaar tot een maximum van 5 jaar € 497,45 (voor 5 jaar)  
Voor een weigering van een standplaatsvergunning wordt geen teruggaaf verleend    

Voor het gebruik van gemeentegrond wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. U krijgt daarvoor een aparte nota. Heeft u een standplaats op particuliere grond? Dan kan de verhuurder van de grond huur in rekening brengen.

Bij het innemen van een standplaats gelden de volgende algemene voorwaarden: 

 • De vergunning staat op naam. De vergunning kan niet door iemand anders gebruikt worden.
 • Een standplaats moet binnen de maximale afmeting van de standplaats blijven. Onder de maximale afmeting worden de fysieke middelen (kar, kraam, uitstallingen en objecten) gerekend, die van direct belang zijn voor het aanbieden van de goederen of diensten. De auto/vrachtwagen van de standplaatshouder moet worden geplaatst in de daartoe bestemde parkeervakken.
 • De marktmeester of een andere daartoe aangewezen toezichthouder bepaalt de maximale afmeting van de standplaats op het moment dat deze nog niet is vastgelegd in een GIS-tekening dan wel in het straatwerk is gemarkeerd.
 • De standplaats mag u innemen van maandag tot en met zaterdag, gebaseerd op de Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening Heerhugowaard.
 • U mag geen standplaats innemen op nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag. U mag geen standplaats innemen op Goede Vrijdag na 19.00 uur, eerste Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, eerste pinksterdag, 24 december na 19.00 uur en eerste kerstdag.
 • U gebruikt de standplaats niet eerder dan 1 uur voor de verkoop.
 • U ontruimt binnen 1 uur na de verkoop.
 • U heeft de vergunning en deze voorwaarden aanwezig bij de standplaats. Dit mag ook een kopie zijn. Of u heeft ze digitaal op een tablet, telefoon of laptop. U volgt aanwijzingen van de gemeente, politie of brandweer goed en direct op.
 • Wij behouden ons het recht voor wijziging te brengen in de standplaats, dan wel nadere voorwaarden te verbinden aan deze vergunning.
 • U laat het terrein en de directe omgeving van het terrein in dezelfde staat achter als waarin u deze vond. U ruimt alles goed op. U haalt al het afval weg. En u voert het afval af naar een afvalinzamelaar. Is het terrein beschadigd? Dan maakt u dit of betaalt u de kosten om dit te maken.
 • U dekt kabels en leidingen voor de verkoopinrichting af zodat niemand daarover kan vallen.
 • Indien u afvalwater loost dan doet u dit via het vuilwaterriool.
 • De verkoopinrichting mag op geen enkele wijze aan opstallen of vaste voorwerpen zijn verbonden. Noch zijn aangesloten op de openbare nutsvoorzieningen zonder dat daarvoor schriftelijk door burgemeester en wethouders toestemming is verleend.
 • U of een bij u in dienst zijnde werknemer moet de standplaats innemen; u mag deze dus niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.
 • U of een bij u in dienst zijnde werknemer mag zich laten bijstaan.
 • De werknemer dient een verklaring van u te kunnen overleggen waaruit het dienstverband blijkt.
 • U bent verplicht er zorg voor te dragen dat de standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt.
 • Indien u eet- en drinkwaren voor de consumptie maakt, dan zet u aan de voorzijde van het verkooppunt 2 korven of bakken van voldoende grootte voor het inwerpen van afval. Het is toegestaan om binnen de standplaatslocatie statafels en parasols voor het ter plaatse nuttigen van eet- en drinkwaren, alsook een reclame-uiting te plaatsen.
 • Indien u voortijdig het gebruik van de vergunning beëindigt dan meldt u dat schriftelijk aan burgemeester en wethouders.
 • De standplaats voldoet aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. U zorgt dat u dit besluit kent. Ook houdt u zich hier aan. In het besluit leest u onder andere de (bouw)technische regels over brandveiligheid, elektrische installaties, organisatie en veilig gebruik. U leest hier ook de regels voor onder andere bijeenkomsttenten, kampeermiddelen, mobiele bakkramen, gasinstallaties, bluswatervoorzieningen, bereikbaarheid voor hulpdiensten en de basishulpverlening. Deze regels gelden in het hele land.

In een standplaatsvergunning kan het college nog extra voorwaarden opnemen.

Meer informatie vindt u in het Standplaatsenbeleid van Dijk en Waard.

De gemeente geeft geen standplaatsen uit in het Park van Luna. Het beheer van het Park van Luna ligt in handen van het recreatieschap Geestmerambacht. Er geldt daar de 'Algemene verordening Recreatieschap Geestmerambacht'. Het is verboden in het Park van Luna een standplaats in te nemen zonder vergunning.

Wilt u een standplaats innemen in het Park van Luna? Neem dan contact op met het recreatieschap.

Recreatieschap Geestmerambacht,
Klaregroetweg 1,
1723 PW Noord-Scharwoude
Telefoon 0226 - 391 905
Email: info@geestmerambacht.nl 
Website: www.geestmerambacht.nl

Wilt u kerstbomen of oliebollen verkopen? Dan heeft u een tijdelijke standplaatsvergunning nodig en wordt altijd in overleg met de gemeente bepaald. De aanvraag moet dus tijdig worden ingediend.

Voorrangsregel

Stond u vorig jaar met uw kraam in Dijk en Waard? Dan kunt u gebruikmaken van een voorrangsregel, zodat u met voorrang dezelfde standplaats kunt aanvragen:

 • Dien uw aanvraag in vanaf 1 januari en uiterlijk 31 maart.
 • Vanaf 1 april geldt het principe van “wie het eerst komt, die het eerst maalt”.

Ook instellingen ten behoeve van het algemeen nut of ideële activiteiten willen een standplaats voor een dag of een aantal dagen innemen, zonder dat de standplaats wekelijks zal worden ingenomen. U kunt hierbij denken aan de Mammobiel en de politie. Hiervoor gelden andere criteria voor het aanwijzen van de locaties waar de standplaatsen mogen worden ingenomen.