Werklocaties

De gemeente Dijk en Waard heeft veel verschillende werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en overige locaties). Dit zijn: De Zandhorst, Beveland, het Stationsgebied, De Frans, Zuiderdel, De Mossel, de Wuyver, de Vaandel, Breekland en Overtoom

De Vaandel en Breeklandzijn de nieuwste bedrijventerreinen binnen de gemeente.

Daarnaast zijn er verschillende winkelcentra, met als grootste Middenwaard, Centrumwaard en Broekerveiling. 

Nieuwe visie op werklocaties

Voor de gemeente Dijk en Waard is in november 2023 de visie werklocaties vastgesteld. De visie geeft richting aan de werklocaties: waar staan de Dijk en Waardse werklocaties in 2030? En hoe wordt deze visie de komende tien jaar gerealiseerd? In de visie en uitvoeringsagenda worden drie hoofditems benoemd: intensievere samenwerking, investeren in aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties en mengen en verkleuren op de juiste plekken.

Om aan de versterking van de retailgebieden te werken, heeft de gemeente Dijk en Waard in november 2023 de Retailvisie Dijk en Waard vastgesteld. Sleutelwoorden voor het toekomstig beleid zijn: clusteren, kwalitatief versterken van bestaande centra, zorgvuldig omgaan met initiatieven en waar nodig transformeren naar maatschappelijke of niet-publieksfuncties. De Retailvisie is mede tot stand is gekomen door goede inbreng van ondernemers.

Overaanbod

De analyse in de visie toont dat Langedijk en Heerhugowaard een te groot winkelaanbod hebben. Met dit overaanbod staat de gemeente  reductieopgave voor detailhandel. Om deze reductieopgave vorm te geven moeten er keuzes gemaakt worden. Enerzijds door zeer voorzichtig om te gaan met nieuwe (grootschalige) initiatieven, met name buiten de structuur. Anderzijds ook door verborgen plancapaciteit op ongewenste plekken op termijn te saneren, mede door de bestemming detailhandel er af te halen, wanneer deze mogelijkheid zich voor doet.

Uitvoeringsprogramma: Retailplatform

Het zijn ongekende dynamische tijden voor de retail. Naast de grote veranderingen die er al waren, zorgt de corona-crisis voor nieuwe uitdagingen. Deze zijn niet gemakkelijk op te lossen. Het raakt ondernemers, eigenaren en ook de gemeente. Dit vraagt van alle partijen een bijdrage. Niets doen is geen optie. In het uitvoeringsprogramma dat onderdeel is van de retailvisie zijn de belangrijkste acties per type winkelgebied opgenomen. Daarbij is steeds aangegeven wie de trekker is van de actie.

Samenwerking

De gemeente faciliteert en stimuleert de samenwerking waar nodig. Samenwerking tussen alle belanghebbenden in centrumgebieden (ondernemers, eigenaren, inwoners en gemeente) leidt tot sterkere centrumgebieden. Een retailplatform kan de samenwerking in en tussen winkelgebieden versterken, met als doel om te komen tot toekomstbestendige centrumgebieden. Na de vaststelling wil de gemeente het uitvoeringsprogramma snel oppakken met de betrokken partijen.

Het winkelgebied in Centrumwaard heeft een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een BIZ is een ondernemersfonds waarin alle ondernemers meebetalen om met een plan samen te werken aan verbeteren van het centrum. De BIZ Centrumwaard kan bijvoorbeeld een rol spelen bij de aankleding van het winkelgebied, aanpak van leegstand en gezamenlijke acties en evenementen om klanten aan Centrumwaard te binden. De gemeente int voor de BIZ jaarlijks een bijdrage bij de ondernemers. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de panden. De BIZ Centrumwaard zal vijf jaar lopen. Daarna wordt gekeken of de wens er is om het te verlengen.

Meer weten over een BIZ in Centrumwaard?

Neem dan contact op met de voorzitter, Jeroen Rood .

Meer weten op het oprichten van een BIZ?

Neem dan contact op met Ageeth Kuijs, accountmanager Retail, Horeca en Agri.

De gemeente Dijk en Waard heeft een oppervlakte van 333 hectare bruto aan bedrijventerreinen. Alle terreinen zijn aan of in de kernen van Langedijk en Heerhugowaard gesitueerd. De kernen Langedijk en Heerhugowaard en de bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar via de N194 en N242. 

Bedrijventerreinen Heerhugowaard 

  • De Vaandel 
  • Zandhorst I, II en III
  • Beveland
  • De Frans
  • Overtoom

Bedrijventerreinen Langedijk

  • Breekland
  • De Mossel
  • De Wuyver
  • Zuiderdel