Privacyverklaring

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals bepaald is in de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt als u gebruik maakt van de diensten van de gemeente. Of omdat u deze gegevens aan de gemeente geeft. Dit gaat bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en -plaats of uw contactgegevens. Welke gegevens verwerkt worden hangt af van het product of de dienst die u gebruikt. Dit wordt beschreven in een verwerkingsregister. Hieronder kunt deze verwerkingsregisters bekijken.

Bijzondere persoonsgegevens krijgen door deze wet extra bescherming, vanwege de mogelijk grote gevolgen als er een inbreuk op uw privacy plaatsvindt.

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn uw:

 • godsdienst
 • politieke voorkeur
 • seksuele geaardheid
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • ras

De gemeente verwerkt naast uw gewone persoonsgegevens ook uw gevoelige persoonsgegevens, als u gebruik maakt van bepaalde diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

In de verwerkersregisters staat welke gegevens worden verwerkt.

Naast het kader van de AVG worden persoonsgegevens ook verwerkt in het kader van de Wet politiegegevens (Wpg). Binnen de gemeente Dijk en Waard zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Persoonsgegevens die door boa’s in het kader van de opsporing van strafbare feiten worden verwerkt vallen niet onder de AVG maar onder de Wpg. Persoonsgegevens noemen we dan politiegegevens. 

Om welke gegevens gaat het?

Denk bij politiegegevens aan bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt door een boa bij het uitschrijven van een proces-verbaal na een overtreding. Ook kan de leerplichtambtenaar na overtreding van de Leerplichtwet een proces-verbaal opmaken waarbij persoonsgegevens worden gebruikt.

Worden mijn gegevens gedeeld met anderen?

De gemeente Dijk en Waard is soms wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan andere organisaties. Daarnaast schakelen we externe partijen in voor bepaalde gegevensverwerkingen. Met deze partijen sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overigens blijven wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Voor politiegegevens gelden, afwijkend van de AVG, vaste bewaartermijnen die zijn vastgelegd in de Wpg. 

Register van verwerkingen

De gemeente Dijk en Waard is ontstaan uit een fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. De nieuwe gemeente gaat een nieuw register van verwerkingen opbouwen. Wanneer dat gereed is zal dat onder de kop Verwerkingsregisters in te zien zijn. 

Wat zijn mijn rechten?

De Wpg geeft u net als de AVG een aantal rechten waarvoor u contact op kunt nemen met de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke. Zie verder onder het kopje Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

De gemeente mag uw gegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtmatige grondslag aanwezig is.

 • u heeft toestemming gegeven
 • u heeft een overeenkomst met de gemeente
 • als er sprake is van wettelijke verplichting
 • als er sprake is van een vitaal belang
 • als er sprake is van een publiekrechtelijke taak

Meestal is de grondslag voor de gemeente  een wettelijke verplichting of een publiekrechtelijke taak. Soms geeft u zelf toestemming voor verwerking.

In de verwerkingsregisters is onder andere opgenomen:

 • voor welk proces uw gegevens worden gebruikt
 • welke gegevens er worden gebruikt
 • wie de ontvangers van deze gegevens zijn
 • voor welk doel ze worden verzameld
 • wat de bewaartermijn van uw gegevens is

De gemeente Dijk en Waard is ontstaan uit een fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. De nieuwe gemeente gaat een nieuw register van verwerkingen opbouwen. Wanneer dat gereed is zal dat hier in te zien zijn.

Persoonsgegevens mogen volgens de wet niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Voor bewaartermijnen die niet in de wet staan, zoals een inschrijving voor een nieuwsbrief, maakt de gemeente vooraf duidelijk hoe lang uw gegevens bewaard worden.

Wettelijke bewaartermijnen, voor doeleinden met een wettelijke grondslag, hoeven niet specifiek genoemd te worden. De gemeente houdt zich dan aan de verplichtingen die in de Archiefwet staan.

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden, zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Zo wordt 'Onderzoek en statistiek' als een verenigbaar doel beschouwd. Als de gegevens worden gedeeld informeert de gemeente u hierover.  Voor het delen van data naar partijen in landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) zijn aanvullende regels. In het Verwerkingsregister is aangegeven wanneer wij dit doen.

Gemeente Dijk en Waard verstrekt uw gegevens niet zonder waarborgen aan derden. De gegevens worden uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst. Zo wordt gezorgd voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Dijk en Waard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zowel de AVG als de Wpg verplichten organisaties tot een goede bescherming van persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Gemeente Dijk en Waard neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit moet volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals  die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens? Vul dan het formulier in. Vul uw telefoonnummer of e-mailadres in. Dan neemt binnen 5 werkdagen een ambtenaar contact met u op om een afspraak te maken. Neem een identiteitsbewijs mee, zodat u zich kan identificeren. 

Als het gaat om gegevens van een kind onder de 16 jaar is het noodzakelijk dat u ouderlijk gezag heeft. Wij controleren dat via de rechtbank in het gezagsregister. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties, waaronder de gemeente, uw gegevens. Het is belangrijk dat die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties helpt hierbij.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit in eerste instantie bij de organisatie waar het om gaat. In de gevallen wanneer het niet duidelijk is bij welke organisatie je moet zijn, is er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Dit meldpunt is te vinden op rvig.nl/mfo.Via een van de drie formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties, kan online een melding worden gedaan.

In het gemeentehuis in Heerhugowaard hangen camera’s om ervoor te zorgen dat bezoekers, bestuurders en medewerkers zich veilig voelen. De camera’s hangen in de openbare gedeelten, zoals in de publiekshal, de bibliotheek en bij ingangen. De camera’s nemen overdag constant beelden op, ’s nachts worden alleen beelden opgenomen als er iets wordt waargenomen.

Meer weten? Lees de Regeling cameratoezicht gemeentehuis Dijk en Waard. De regeling geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht. Uiteraard met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem, de bescherming van de privacy van bezoekers, medewerkers en bestuurders in het gemeentehuis te Heerhugowaard.

Camerabeelden bewaren

De beelden die zijn opgenomen door de camera's worden 14 dagen bewaard. Daarna worden zij gewist. Wilt u de beelden bekijken? Dien dan een verzoek in onder het kopje 'Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen'. Als u het verzoek heeft ingediend, worden de beelden bewaard totdat het verzoek is afgehandeld.

Boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) dragen een bodycam. Deze camera neemt op als een boa vindt dat er een onveilige of bedreigende situatie ontstaat. Er is geen toestemming nodig van de personen die in beeld komen.

De gemeente Dijk en Waard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Informatie over uw bezoek aan de gemeentelijke website www.dijkenwaard.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische doeleinden, en nooit ter identificatie. De informatie die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld voor een informatieverzoek of het aanvragen van producten en diensten) wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie en, in het kader daarvan, voor een eventuele informatie-uitwisseling met derden. De gegevens worden daarna overeenkomstig de eisen van de Archiefwet bewaard en vernietigd.

De AVG geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via onze website.

De gemeente verzamelt automatisch gegevens over het bezoek en gebruik van de website. Deze informatie is anoniem. Wij gebruiken deze informatie (bijvoorbeeld IP-adressen) alleen voor bezoekersstatistieken, en om eventuele technische problemen op te lossen. De gemeente Dijk en Waard gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Google Analytics

De gemeente Dijk en Waard maakt gebruik van het webstatistiekenpakketen Siteimprove en Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, in overeenstemming met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo heeft de gemeente Dijk en Waard:

 • een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd;
 • 'gegevens delen' uitgezet;
 • geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Heeft u toch bezwaar tegen het gebruik van cookies? Dan kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Functionaris gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Dijk en Waard is Arnoud Lensen. Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of een klacht over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan? Dan kunt u de functionaris gegevensbescherming benaderen door het formulier in te vullen. Binnen 5 werkdagen neemt de functionaris gegevensbescherming contact met u op.

Komt u er samen met de functionaris gegevensbescherming alsnog niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.