Subsidie Kunst en Cultuur

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die inwoners van de gemeente Dijk en Waard stimuleren deel te nemen aan kunst en cultuur.

Subsidie aanvragen

Een subsidie aanvragen voor Kunst en Cultuur kan door het online formulier in te vullen. U kunt het formulier hieronder invullen door in te loggen met eHerkenning. Heeft uw organisatie geen eHerkenning? Gebruik dan de knop Subsidie aanvragen zonder eHerkenning.

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Subsidie aanvragen met eHerkenning Subsidie aanvragen zonder eHerkenning

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Kunst en Cultuur Dijk en Waard.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • Het organiseren van (klassieke) concerten en/of uitvoeringen
 • Uitvoeringen door een amateurkunstvereniging
 • Het aanbieden van kunst- en cultuureducatie, medegericht op de jeugd
 • De organisatie van een één of twee jaarlijkse kunst-, muziek- en/of atelierroute, een kunst- en/of muziekmarkt of een kunst-, cultuur- en/of muziekprijs
 • Het organiseren van exposities van amateurkunstenaars en professionele kunstenaars

Daarnaast kunt u aanvullend hierop een extra subsidie krijgen wanneer u zorgt voor een toegevoegde waarde van de activiteiten door extra aandacht te hebben voor:

 • Talentontwikkeling
 • De sociaal emotionele ontwikkeling kinderen en jongeren (tot en met 23 jaar)
 • Identiteit (behoud van cultuur in de wijken en (dorps)kernen)
 • Aandacht voor kwetsbare groepen

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt onderscheid gemaakt tussen een subsidie en een aanvullende subsidie voor een specifieke toegevoegde waarde.

 1. Voor activiteiten, genoemd in artikel 2, kan men een subsidiebedrag per activiteit krijgen, onder de voorwaarde dat de eigen inkomsten tenminste 40% moeten bedragen van de uitvoeringskosten. 
  a. Het organiseren van (klassieke) concerten en uitvoeringen (inclusief festivals):
  - maximaal € 1.250 per concert en maximaal 7 concerten per jaar;

  b. Uitvoeringen door een amateurkunstvereniging:
  - voor koren maximaal € 2.000 per jaar,
  - voor muziekverenigingen maximaal € 6.000 per jaar,
  - voor theater / musical maximaal € 2.000 per jaar,
  - voor letteren / audiovisueel / dans maximaal € 750 per jaar,

  c. Het aanbieden van kunst- en cultuureducatie, specifiek voor de jeugd:
  - maximaal € 6.000 per jaar; 

  d. De organisatie van een één of twee jaarlijkse kunst-, muziek- en atelierroute, een kunst- en/of muziekmarkt en/of een kunst- en/of muziekprijs:
  - Maximaal € 4.000 per jaar – waarbij de eigen inkomsten tenminste 10% van de totale kosten van de activiteit bedragen;

  e. Het organiseren van exposities van amateurkunstenaars en professionele kunstenaars:
  - Maximaal € 750 per expositie en maximaal 2 exposities per jaar – waarbij de eigen inkomsten tenminste 20% van de totale kosten van de activiteit bedragen.

  f. Rechtspersonen (inclusief hun activiteiten) gericht op het historisch/cultureel verleden van de gemeente Dijk en Waard: maximaal € 7.000 per jaar waarbij de eigen inkomsten tenminste 5 % van de totale kosten bedragen.
   
 2. Voor invulling van activiteiten met een toegevoegde waarde (artikel 2 lid 2) geldt de volgende extra subsidie (bovenop de subsidie uit lid 1): 
  a.  Maximaal € 750 per jaar voor activiteiten met een toegevoegde waarde gericht op talentontwikkeling; 
  b. Maximaal € 500 per jaar voor activiteiten met een toegevoegde waarde gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling kinderen en jongeren (tot 23 jaar);
  c. Maximaal € 500 per jaar voor activiteiten met een toegevoegde waarde door een extra focus op kwetsbaren;
  d. Maximaal € 500 per jaar voor activiteiten met een toegevoegde waarde gericht op identiteit wijken en (dorps)kernen.

Wij raden u aan om de aanvraag in te leveren tussen 1 juni en 1 augustus van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activiteiten gaan plaats vinden. . U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Levert u de aanvraag op 1 augustus of later in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld:

 • Op 30 juli wordt een onvolledige aanvraag ingeleverd.
 • Op 7 augustus worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente. 
  Dan geldt de datum van 7 augustus als officiële datum van ontvangst.

U vraagt de subsidie aan met het online aanvraagformulier dat u bovenaan deze pagina vindt. Dit formulier komt automatisch bij ons binnen. U hoeft de aanvraag dus niet naar ons toe te sturen.

Is de subsidieaanvraag al ingeleverd? Dan kunt u eventuele aanvullende stukken op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl

Uiterlijk 31 december van het jaar waarin de volledige aanvraag is ingeleverd. Volledige aanvragen die ná 1 oktober zijn ingediend, binnen 13 weken na indiening.