Subsidieregelingen Langedijk

Met subsidie stelt de gemeente geld beschikbaar aan organisaties of instellingen voor activiteiten, die belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners. De gemeente verstrekt alleen subsidie aan rechtspersonen, dus niet aan inwoners op persoonlijke titel. De activiteiten moeten vallen binnen de grenzen van de wet.

Subsidieregelingen

Onderstaande subsidies gelden alleen voor organisaties of instellingen in de voormalige gemeente Langedijk. Kijk op de pagina Heerhugowaard voor subsidies die gelden voor ondernemers, organisaties en inwoners in Heerhugowaard. 

Activiteitensubsidie

Activiteitensubsidie is een vraaggestuurde subsidiesoort waarbij subsidiëring plaatsvindt op basis van (duurzame) activiteiten. Daarbij bestaat er een relatie tussen de activiteit en de bijdrage die de activiteit levert aan de realisatie van de maatschappelijke doelen. Als aanvulling op de informatie die u indient, zoals beschreven in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Langedijk, vult u ook onderstaand formulier in. Lees meer uitleg over de regels van de activiteitensubsidie op Overheid.nl.

Budgetsubsidie

Budgetsubsidie is een aanbodgerichte subsidiesoort waarbij subsidiering plaatsvindt op basis van prestaties/producten. Er bestaat een directe relatie met het gemeentelijk beleid en de gemeente stuurt op de resultaten.

Incidentele subsidie

Incidentele subsidie is een subsidiesoort voor de subsidiering van kleine, eenmalige en vernieuwende activiteiten.

Innovatiefonds Sociaal Domein

Ook het Innovatiefonds Sociaal Domein behoort tot de subsidies van de voormalige gemeente Langedijk. Dit fonds kan worden aangevraagd voor innovatieve projecten die aansluiten bij maatschappelijke doelen. Lees de nadere regels van het Innovatiefonds Sociaal Domein.

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient u schriftelijk of per e-mail (post@dijkenwaard.nl) een subsidieaanvraag in.

  • Uw aanvraag moet uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarin u het wilt gebruiken binnen zijn. Voor de activiteitensubsidie is dit 1 oktober.
  • U geeft bij uw aanvraag aan voor welke subsidie u een aanvraag doet.
  • U richt uw aanvraag aan het college van Burgemeester en Wethouders.
  • In artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Dijk en Waard 2022 staat welke informatie u voor alle subsidiesoorten moet indienen.
  • Heeft u een aanvraag ingediend vóór 1 december 2022? Dan staat de informatie die u moet indienen voor een susbsidieaanvraag in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Langedijk.

Als u een aanvraag heeft ingediend, neemt de gemeente deze in behandeling. Zodra de gemeente constateert dat er onduidelijkheden zijn of dat het formulier onvolledig is ingevuld, ontvangt u een brief met hersteltermijn en dient u binnen deze termijn de aanvullende informatie toe te sturen. Als alle gegevens in orde zijn wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Na de inhoudelijke beoordeling kan worden vastgesteld of de aanvraag gehonoreerd kan worden en voor welk subsidiebedrag. Wanneer er een besluit is genomen over uw subsidieaanvraag ontvangt u daarvan schriftelijk bericht: een beschikking. Bij honorering wordt in de beschikking vermeld voor welke activiteiten u subsidie ontvangt en op welk bedrag u maximaal aanspraak kunt maken. Daarnaast staat in de beschikking onder welke voorwaarden de subsidie wordt verleend, aan welke verplichtingen u moet voldoen en welke voorschriften u moet naleven. Bij een activiteiten- of budgetsubsidie ontvangt u de beschikking uiterlijk 31 december voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Bij een incidentele subsidie ontvangt u uiterlijk 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend bericht. Na de periode waarover subsidie is verleend moet u de besteding van het subsidiegeld verantwoorden. Dit geldt voor subsidies vanaf € 10.000 euro.

Het subsidiebeleid van Langedijk bestaat daarnaast uit de volgende regelgeving: