Voorgenomen verkopen vastgoed gemeente Dijk en Waard

De gemeente verkoopt regelmatig vastgoed. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook gaan om onbebouwde stukken grond. Op deze pagina publiceert de gemeente de voorgenomen verkopen van vastgoed.

Publicatie in Gemeenteblad

Voorgenomen verkopen worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad op overheid.nl en worden nader toegelicht op deze pagina. Kijk hieronder welke voornemens tot verkoop van vastgoed de gemeente op dit moment heeft.

De gemeente Dijk en Waard is voor een uitbreiding van bestaande horeca plus toevoeging van 11 woningen daarboven van plan om gemeentegrond kadastraal bekend als Heerhugowaard, sectie O, nummer 6263 (gedeeltelijk) ter grootte van 208 vierkante meter te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende horecaunits aan Middenwaard 129 t/m 129d,  1703 SC te Heerhugowaard. 

Het te verkopen perceel grenst uitsluitend aan het perceel van de beoogde koper die de aangrenzende horecapanden in bezit heeft. De gronden zijn nu deels ingericht als terras en deels als trottoir. In de toekomst zal op de te verkopen grond een uitbreiding plaatsvinden ten behoeve van de bestaande horecabedrijven en zullen er 11 woningen daarboven worden gerealiseerd. De beoogde koper heeft tevens het aanpalende pand in bezit. De uitbreiding van de horeca en de toevoeging van 11 woningen is onderdeel van een groter bouwplan dat bestaat uit het toevoegen van twee lagen woningen op het bestaande gebouw en het aanpassen van het aanzicht van het bestaande gebouw plus het volledig gasloos er van maken.

Het toevoegen van woningen voldoet aan de beleidsdoelstelling om meer (nieuwe en ook betaalbare) woningen aan de markt toe te voegen voor alle doelgroepen. De ontwikkeling draagt tevens bij aan de OV knooppuntenontwikkeling om rondom stations dmeer verdichting realiseren. Economisch gezien is het positief dat de bestaande horecabedrijven kunnen uitbreiden en het Stadshart aantrekkelijker wordt voor zowel bewoner als bezoeker.

Er zijn geen andere beoogde kopers in beeld. De gemeente is van oordeel dat de beoogde koper daarom de enige geschikte gegadigde is.

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u een mail sturen naar voorgenomenverkopen@dijkenwaard.nl.

Vervaltermijn

Als u het niet eens bent met deze verkoop, dan dient u dit uiterlijk 4 oktober 2022 om 12.00 uur bekend te maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen naar voorgenomenverkopen@dijkenwaard.nl

Deze publicatie zal worden gepubliceerd via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

De gemeente publiceert dit voornemen op haar website. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Objectinformatie

  • Adres: Vronermeerweg 27-27A en aangrenzende percelen te Sint-Pancras (bekend als de locatie van het voormalige tuincentrum)
  • Percelen: Gemeente Langedijk, sectie K, nummers 178, 232, 233, 234 (gedeeltelijk), 294, 363, 373 (gedeeltelijk), 402 (gedeeltelijk) en 403 (gedeeltelijk), alsmede Gemeente Alkmaar, Sectie L, nummer 3889.
  • Perceelgrootte: nader te bepalen, circa 33171 m2.

Voornemen tot verkoop en aangaan samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Dijk en Waard is voornemens om het perceel Vronermeerweg 27A (percelen Langedijk K 232, 233 en 294) te verkopen aan Vronermeerweg Ontwikkeling BV en om de overige hierboven genoemde percelen te verkopen aan een op te richten commanditaire vennootschap (hierna GEM CV) waarin de Gemeente en Vronermeerweg Ontwikkeling BV. als stille vennoten zullen deelnemen. Het voornemen is dat GEM CV vervolgens de genoemde percelen bouw- en woonrijp zal maken en dat Vronermeerweg Ontwikkeling BV de opstalexploitatie verzorgt.

Vronermeerweg Ontwikkeling en GEM CV zijn de enige serieuze gegadigden

Naar het oordeel van de Gemeente zijn Vronermeerweg Ontwikkeling en GEM CV de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor koop van de percelen.

Vronermeerweg Ontwikkeling BV is een samenwerking van USP Vastgoed B.V. en Scholtens Projecten BV. Deze partijen hebben op basis van exclusiviteit met de voormalige eigenaar van perceel Vronermeerweg 27A onderhandeld over verwerving van het desbetreffend perceel, kadastraal bekend Gemeente Langedijk sectie K nummer 232, 233 en 294 en hebben daarover op 8 september 2021 overeenstemming bereikt.

Vervolgens heeft Vronermeerweg Ontwikkeling de Gemeente verzocht om als stallingspartner van de gronden op te treden, door deze rechtstreeks te kopen van de voormalige eigenaar en die op een later moment door te verkopen aan Vronermeerweg Ontwikkeling. Gelet op het mogelijk fiscaal gunstiger regime en het omdat de Gemeente de bestaande planschadeclaim van de eigenaar van het perceel Vronermeerweg 27A op de Gemeente met deze werkwijze kon afkopen, heeft de Gemeente ingestemd met de koop van het perceel onder de door Vronermeerweg Ontwikkeling bedongen voorwaarden en zal zij het bedoelde perceel op een later moment doorverkopen aan Vronermeerweg Ontwikkeling, omdat zij het perceel onder die voorwaarde heeft verworven.

Op grond van deze aspecten, in het bijzonder de door Vronermeerweg Ontwikkeling met de verkoper bedongen exclusiviteit en de door Vronermeerweg Ontwikkeling bereikte
3544642 overeenstemming met de verkoper, is Vronermeerweg Ontwikkeling de enige partij aan wie het perceel Vronermeerweg 27A doorverkocht kan worden.

Vanwege de ruimtelijke en financiƫle samenhang van de ontwikkeling van het perceel Vronermeerweg 27A en de overige hiervoor genoemde percelen op de projectlocatie is een integrale ontwikkeling noodzakelijk. De Gemeente streeft een actieve rol na bij de grondexploitatie van de haar toebehorende overige gronden op de Projectlocatie en wenst in dat verband samen te werken met in GEM CV. Alle gronden op de projectlocatie (waarvan een deel nog verworven dient te worden) zullen daarom aan GEM CV als samenwerkingsverband van de Gemeente en Vronermeerweg Ontwikkeling worden geleverd. GEM CV zal vervolgens de gronden bouw- en woonrijp maken en uitgeven. Op grond van de rolverdeling tussen partijen in GEM CV zal Vronermeerweg Ontwikkeling zorgdragen voor de opstalontwikkeling.

GEM CV opereert als tijdelijke stallingspartner van de gronden en zal de gronden conform het Didam-arrest van de Hoge Raad verkopen aan de uiteindelijke eigenaren. Omdat een integrale ontwikkeling noodzakelijk is, is inbreng van de gronden in GEM CV (waarin alle grondeigenaren participeren) nodig. GEM CV is op redelijke, objectieve en toetsbare criteria de enige partij aan wie de overige gronden geleverd kunnen worden.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 14 oktober 2022 kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan voorgenomenverkopen@dijkenwaard.nl. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente, GEM CV en Vronermeerweg Ontwikkeling BV zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op de website van de gemeente Dijk en Waard. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Vervaltermijn voorbij

Zoekt u voorgenomen verkopen van de gemeente waarvan de termijn al is vervallen? Bekijk het webarchief van deze website. Als de termijn van de voorgenomen verkoop is vervallen, kunt u hier niet langer tegen opkomen.