Alton: glastuinbouwgebied

Het Alton-gebied in Heerhugowaard is het oudste van de 3 gebieden met veel kassen in Noord-Holland Noord. Het gebied is in de jaren 70 en 80 in 2 fasen ontwikkeld. In het gebied zijn veel rozentelers te vinden. Het gebied is 220 hectare groot.

Sinds 2013 werken diverse partijen samen aan het vernieuwen van het Alton-gebied. Dit zijn:

  • Gemeente Dijk en Waard
  • Provincie Noord-Holland
  • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord
  • Rabobank
  • Ondernemers (verenigd in OndernemersVereniging Alton).

Over die vernieuwing zijn afspraken gemaakt. Bij het maken van die afspraken zijn ook HVC, Greenport en de buurgemeente Koggenland betrokken.
Deze afspraken staan in het document "Gebiedsakkoord Alton" dat in 2019 is vastgesteld. Aan de hand van de afspraken in dit akkoord wordt het gebied ontwikkeld.

Glastuinbouw

In het gebied zijn vooral glastuinbouwbedrijven gevestigd. Van kleine tot middelgrote bedrijven (1 tot 15 hectare). Dit zijn vooral sierteeltbedrijven. De bloemen die in dit gebied worden geteeld zijn Alstroemeria’s, Chrysanten, Freesia’s, Lelies, Rozen, Strelitzia’s en Tulpen.

Ook vindt er bij een aantal bedrijven zaadvermeerdering plaats en zijn er diverse potplantenkwekerijen gevestigd. Er is 1 paprikateler in het gebied actief.
Tot slot zijn er 2 weefselkweekbedrijven gevestigd.

In het Alton-gebied is de sierteelt van zaadje tot het eindproduct aanwezig.

Gebiedsakkoord

In samenwerking met de eerder genoemde 8 partijen en dan vooral met HVC, de gemeente, ondernemers en een gebiedscoördinator wordt er gewerkt aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord. Hierbij heeft het verder verduurzamen van het gebied voorrang.

Eind 2020 is de "Gebiedsvisie energie" vastgesteld waarin de plannen voor het verduurzamen van het gebied zijn uitgewerkt.
In januari 2019 is het document "Gebiedsakkoord Alton en omliggende buitengebied" ondertekend door de belanghebbenden, waaronder de gemeente Dijk en Waard.

Het document heeft de juridische status van een intentieovereenkomst met inspanningsverplichtingen. In dit document spreken partijen met elkaar gezamenlijke doelstellingen en concreet te nemen acties af. Ten aanzien van deze acties gaan partijen inspanningsverplichtingen met elkaar aan. Deze verplichting eindigt uiterlijk op 31 december 2030.

In het Gebiedsakkoord (2019) zijn gezamenlijke doelstellingen en afspraken gemaakt. Deze doelstellingen en afspraken zijn belangrijk om het grote doel, een toekomstbestendig glastuinbouwgebied, te realiseren. In dit akkoord zijn doelstellingen geformuleerd rond de thema’s ‘energie’, ‘ruimte’ en ‘bereikbaarheid & veiligheid’. Deze doelstellingen zijn vervolgens uitgewerkt in afspraken, wat leidt tot diverse deelprojecten.

Energie: De weg naar een duurzame toekomst

Het verminderen van het energieverbruik en verduurzamen van het Alton-gebied, is belangrijk om de  klimaatdoelstellingen te behalen. Het Alton-gebied is binnen de Regionale Energiestrategie (RES) aangewezen als zoekgebied voor wind- en zonne-energie. In de (RES) staat op welke plekken en hoe we duurzame energie kunnen opwekken in Noord-Holland. Deze plekken worden zoekgebieden genoemd.

Ook in het Gebiedsakkoord Alton is verduurzamen een belangrijk thema. De ondernemers, verenigd in OVAL (Ondernemersvereniging Alton) hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te werken. Een aantal ondernemers is al aangesloten op het warmtenet regio Alkmaar. Ook zijn veel ondernemers overgestapt op energiezuinige LED-verlichting.

Aardwarmte

In januari 2019 is de uitbreiding van het warmtenet regio Alkmaar van HVC naar Alton II in gebruik genomen. De aansluitingen zijn vooral bij glastuinbouwbedrijven die niet of weinig gebruik maken van (nacht) verlichting. HVC onderzoekt de mogelijkheden voor de uitbreiding van het bestaande warmtenet in het Alton-gebied. Wilt u hier meer over weten? Lees dan het artikel "Subsidie brengt komst aardwarmte in Dijk en Waard dichterbij". Lees hier meer over aardwarmte.

Windenergie

Windenergie is de enige duurzame energiebron die ook energie levert als de zon niet schijnt. En dat is juist het moment dat glastuinbedrijven de verlichting aanzetten. Ook de mogelijkheid van windenergie wordt door HVC onderzocht. Dit past binnen de RES en het Coalitieakkoord. Lees hier meer over windenergie.

Bereikbaarheid en veiligheid

Het Verkeersplan Alton is een belangrijk onderdeel in het gebiedsakkoord. Dit plan is begin 2020 vastgesteld. Dit verkeersplan is in 2023 door Antea geactualiseerd. Tijdens dit recente verkeersonderzoek is gekeken naar de ontwikkelingen in het Altongebied en de Noord. Ook de zorgen van bewoners van de Noord over de toegenomen verkeersdrukte en snelheid werden onderzocht. Om de noordzijde fietsveilig en goed bereikbaar te houden, zijn de korte termijn werkzaamheden opgepakt en in het voorjaar 2024 gereed. Bewoners en ondernemers uit de omgeving zijn hier tijdens een inloopbijeenkomst vooraf over geïnformeerd. Bekijk de samenvatting van de meest gestelde vragen met antwoorden voor Altonstraat, Plaetmanstraat, en Laanderweg.

Uitbreiding

In Alton wordt uitgegaan van ruimte aan de noordzijde van Alton I en Alton II. Hier vinden de komende jaren ook uitbreidingen van (bestaande lokale) bedrijven plaats. Tevens wordt in het gebiedsakkoord uitgegaan van uitbreiding van het glasconcentratiegebied ten zuiden van de Hasselaarsweg (Alton III). Hiertoe is in 2018 de glasgrens reeds gewijzigd door de provincie. Dit is opgenomen in de gebiedsvisie De Vaandel Noord (vastgesteld juni 2023).

Er wordt gewerkt naar een vernieuwd ontwerp van het bestemmingsplan De Vaandel Noord. Tevens wordt in overleg en binnen gestelde kaders het bedrijfsleven binnen Alton op een zo goed mogelijke wijze gefaciliteerd.

De korte termijn werkzaamheden aan de Altonstraat zijn afgerond. Er is bermverharding aangebracht en het asfalt kreeg een nieuwe toplaag.

De afgelopen tijd sprak de gemeente met een aantal vertegenwoordigers van de Noord over een ‘rondje de Noord te voet’: Middenweg-Hasselaarsweg-Altonstraat-Plaetmanstraat”. Tijdens de korte termijn werkzaamheden is bij de Altonstraat een schelpenpad aangelegd aan de westzijde van de straat. Zo kunnen inwoners van de Noord en werknemers van Alton veiliger langs de Altonstraat lopen.

In het bijgewerkte verkeersplan staat als mogelijke middellangetermijnoplossing: een keerlus ongeveer 700 meter noordelijker dan het huidige noordelijk einde van de straat. Deze middellange termijn oplossing zou ontwikkeld kunnen worden voor de uitbreiding van Alton I, vooral omdat logistiek zo via de achterzijde kan worden geregeld. De Middenweg wordt zo ontzien.

De lange termijnoplossing: verlenging tot en met de Laanderweg is niet meer aan de orde. Het verkeersonderzoek wijst uit dat dit leidt tot meer sluipverkeer en de Altonstraat te veel belast. 

De Plaetmanstraat is een smalle weg. In het verkeersplan 2020 werd aangegeven om het vrachtverkeer hier te verkleinen. Van belang is dat met de huidige ondernemer hierover gesprekken worden gevoerd. Dit blijft nog eenrichtingsverkeer.

Kan de stoep in de Plaetmanstraat worden verlengd?

Voor het wandelrondje de Noord was het idee om een tegelpad aan de zuidzijde aan te leggen. Uit onderzoek blijkt dat hiervoor onvoldoende ruimte is (te smal, het is grond van particuliere eigenaren, greppel, bomenkap is nodig, etc). Wandelaars moeten oversteken en nog en klein stukje over de weg lopen. In het vierde kwartaal van 2024 wordt een pad tegelpad aangelegd tussen de Leliehofstraat en de Wolfshop naar Reinderseiland.

Hoe omgaan met extra zebrapaden?

De veiligheid van een oversteek wordt bepaald door snelheid, intensiteit, lengte van de oversteek en het zicht. Wanneer een van deze vier factoren niet voldoet zal dat eerst verbeterd moeten worden. De aanleg van een zebrapad kan ondersteunen bij te hoge intensiteiten maar zal op zich zelf geen veiligheid bieden.

In het najaar 2023 is het deel vanaf de Middenweg aangepakt. Er zijn geen aanvullende werkzaamheden voor de Laanderweg gepland. De wegmarkering wordt nog aangebracht en aanplanting van groen wordt dit najaar opgepakt.

De aansluiting op de Altonstraat komt er naar verwachting niet.