Verslag informatiebijeenkomst 16 mei 2022

Kort verslag Participatieavond met omwonenden revitalisering SV Vrone d.d. 16 mei 2022

Locatie: De Geist, Sint Pancras

Aanwezig: ca 25 omwonenden, bestuursleden van Vrone, raadsleden Kloosterboer en Nieuwland (als toehoorder), Dorpsraad Sint Pancras (Jan Tybout), H. Mars, M. Strating, S. Appelman, M. Jagersma en J. de Boer (allen namens gemeente).

Opening en toelichting

Harry Mars heet als voorzitter van de avond één ieder welkom. Een toelichting op het programma volgt.

Jasper de Boer neemt de aanwezigen mee in de laatste stand van zaken.
Het Langedijker college heeft in oktober 2021 een variant (1) vastgesteld en kennisgenomen van een variant (2) van omwonenden. Beide varianten voldoen niet (volledig) aan de door de raad vastgestelde kaders voor het project. Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor variant 1. Op 16 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met variant 1, die uitgeprint op tafel ligt.

De variant is het vertrekpunt van de ontwikkeling en verder uitwerking van het plan. Dit plan bestaat uit 3 voetbalvelden, kleedkamers en een kantine op het terrein van SV Vrone, evenals parkeergelegenheid aan de noordzijde (langs de Vinkenlaan) van het plan. Voor de financiële doorrekening is uitgegaan van vrije kavels, zowel de zes stuks langs de Boeterslaan als een aantal aan de noordzijde. Aan de noordzijde ligt er echter de mogelijkheid een tweekapper op te nemen in de door de gemeenteraad vastgestelde woonvlek in variant 1. Er is geen sprake van de komst van een appartementengebouw.
Jasper de Boer benadrukt dat het plan dat door de raad is vastgesteld een hard uitgangspunt is voor verdere uitwerking.

Marcel Strating (namens het gemeentelijk Ingenieursbureau) houd zich bezig met de inrichtingsplannen voor de velden maar ook voor het groen en toekomstige verlichting van het complex
Melle Jagersma (stedenbouwkundige) houd zich bezig voor wat betreft de woningbouw. O.a. de uitstraling en de exacte positionering van de woningen aan de noordzijde, daar kan door deelnemers vanavond advies op worden gegeven.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de sportaccommodatie van SV Vrone en het omliggende openbaar gebied tussen de percelen die zijn gelegen langs de Bovenweg, de Vinkenlaan, A.V.H. Destreelaan, en de Boeterslaan. Er ligt echter een relatie met de parkeerbehoefte van de nabijgelegen voorzieningen De Geist en zwembad de Bever. Op zeer drukke dagen kunnen bezoekers dan ook het nieuw aan te leggen parkeerterrein langs de Vinkenlaan gebruiken. Ook behoort de Vinkenlaan zelf tot een relatiegebied, gelet op de (toekomstige) verkeerstromen en de door omwonenden aangegeven knelpunten hierin.

Voortgang

Jasper de Boer geeft aan dat op basis van het plan er de afgelopen periode diverse onderzoeken zijn gestart, zoals grondonderzoeken. Er zijn ook diverse gesprekken gevoerd met SV Vrone hoeveel en hoe groot de kleedkamers moeten worden.
In die verdere uitwerking van het door de raad vastgestelde plan, bleek dat het aantal benodigde parkeerplaatsen niet past. Hiervoor is een oplossing bedacht waarbij het oorspronkelijke parkeerterrein in tweeën wordt geknipt. De nieuwe variant inrichtingstekening wordt getoond aan de aanwezigen op twee tafels.

Jasper de Boer benadrukt dat de plannen voor Vrone uitgaan van een start van de realisatie van het sportgedeelte in de zomerstop van 2023. De woningbouw eromheen zal naar verwachting het sluitstuk worden in de (bouw)fasering.
De onderstaande vragen, opmerkingen en wensen zijn tijdens de avond gesteld:

Opmerkingen / Wensen

 1. B-veld zoveel mogelijk naar het zuiden schuiven om meer ruimte tussen percelen bewoners Vinkenlaan en voetbalveld te creëren.
 2. Algemeen verzoek om struiken en bomen toe te voegen tussen sportvelden en percelen bewoners die niet te hoog worden i.v.m. bezonning, uitkijk, beheer en onderhoud.
 3. Langs de Vinkenlaan ter hoogte van de nieuwe entree aan de noordzijde, graag een haag maken om overlast van koplampen te voorkomen bij woningen Kroonenburghof.
 4. Algemeen advies voor de woningbouw, graag traditionele beeldkwaliteit, passend voor Sint Pancras.
 5. Veld oostzijde (hoofdveld) graag zoveel mogelijk naar het noorden verschuiven om hierdoor meer ruimte te bieden tussen percelen Boeterslaan en voetbalveld.
 6. Ballenvanger achter doel noordzijde, zoveel mogelijk naar zuiden schuiven. Ballenvangers tegen de erfgrens van de Vinkenlaan aan zijn niet wenselijk.
 7. Ballenvanger achter doel hoofdveld t.h.v. Boeterslaan, zoveel mogelijk naar het noorden schuiven. Ballenvangers tegen de erfgrens aan zijn niet wenselijk.
 8. Advies is om grofmazige netten toe te passen in dezelfde kleur als het frame. Dit geeft een betere beeldkwaliteit.
 9. Woning/ perceel Bovenweg 147 graag ook te ontsluiten aan de oostzijde.
 10. Beplanting nabij perceel Boeterslaan 1 in Liguster.
 11. Enkele bewoners aan de A.V.H. Destreelaan (nr. 78, 80 en 82) willen een achteringang vanaf de tuin naar SV Vrone behouden. Zoveel mogelijk vrij zicht.
 12. Geen woning(en) maar groen laten naast A.V.H. Destreelaan (nr. 78)
 13. Aan de achterzijde de lijn van het parkeren door te trekken zodat er een vrij zicht blijft bestaan.
 14. Niet te veel hoge struiken langs het hoofveld (achterzijde A.V.H. Destreelaan), zodat er nog naar het veld gekeken kan worden.
 15. Aan de gemeenteraad voorstellen om voor de woningbouw de rooilijn Vinkenlaan te volgen en het parkeren niet aan de Vinkenlaan te laten plaatsvinden maar achter de te realiseren woningbouw op het terrein van Vrone.

Vragen en antwoorden

 1. Is een wandelpad rondom hoofdveld (oostzijde) nodig? Zo nee, kan deze eruit worden gehaald om hiermee meer afstand tussen percelen bewoners A.V.H. Destreelaan en voetbalveld te creëren?
  Antwoord: uit de richtlijnen van de KNVB volgen (verharde) looppaden (o.a. rond hoofdveld en kunstgrasvelden)
 2. Bewoners zijn benieuwd hoe hoog de bouwkavels langs de Boeterslaan worden afgewerkt?
  Antwoord: Dit wordt bij de verdere besteksuitwerking voorbereid door de gemeente. Afwegingen daarin zijn beeldkwaliteit, bruikbaarheid van de kavels door toekomstige kopers, kosten voor ophoging en technische haalbaarheid.
 3. Gevraagd wordt naar openingstijden toekomstige kantine.
  Antwoord: Op dit moment kan daar nog geen antwoord op gegeven worden. Wij hopen meer informatie te hebben bij de volgende bewonersbijeenkomst.
 4. Hoe hoog komt het sportveld te liggen/ Dit i.v.m. toekomstige aansluitingen met de percelen/ tuinen.
  Antwoord: dat is in deze fase van planvorming nog niet bekend.
 5. Kan de footprint van toekomstige kantine versmald worden om hierdoor oostveld naar westen te kunnen schuiven?
  Antwoord: Dit zal blijken uit de ontwerpen voor dit gebouw. Indien hier mogelijkheden voor liggen, dan zal dit worden verwerkt en betekent dit tevens dat het naastgelegen hoofdveld naar het westen kan worden verschoven.
 6. Kan zuidelijke veld in kunstgras worden uitgevoerd?
  Antwoord: dit kan.
 7. Zijn de parkeerplaatsen ‘op het terrein’ exclusief voor Vrone?
  Antwoord: Dit worden parkeerplaatsen die in eigendom en beheer komen bij Vrone. Het meest noordelijke parkeerterrein is echter wel openbaar en te allen tijde toegankelijk.
 8. Wordt de ingang van De Bever verplaatst? Dit in relatie tot het aanbod van parkeerplaatsen.
  Antwoord: Er zijn bij de gemeente geen plannen bekend om de ingang van de Bever te verplaatsen.
 9. Komen er woningen als een lege kavel of met een projectwoning?
  Antwoord: het college van Dijk en waard dient hier nog over te beslissen. Het is echter aannemelijk dat de gemeente zelf de bouwkavels t.b.v. vrijstaande woningen op de markt brengt. .
 10. Hoeveel woningen komen er aan de zuidzijde?
  Antwoord: Aan de zuidzijde komen er 6 vrijstaande woningen. Aan de noordzijde komen er tussen de 6 en de 8 woningen zo wordt verwacht. Er komt geen appartementencomplex.
 11. Als het bestemmingsplan (nog) niet is gewijzigd wordt er dan wel gestart met de uitvoering?
  Antwoord: Ja, er wordt gekoerst op een start van de werkzaamheden aan het Vrone-terrein in de zomer van 2023. Er zal gestart worden met de herschikking van de velden. Naar verwachting zal de procedure tot het wijzigen van het bestemmingsplan/ omgevingsplan eind 2022 aanvangen.
 12. Krijgt de locatie SV Vrone gras of kunstgras?
  Antwoord: Er komt 1 kunstgrasveld en 2 natuurgrasvelden.
 13. Is er gekeken om het parkeren te situeren tegenover de Geist? Wat is de onderbouwing om extra parkeerplaatsen te maken op de Vinkenlaan?
  Antwoord: De gemeenteraad van Langedijk heeft een plan vastgesteld waarbij het parkeren tbv Vrone binnen het plangebied is gesitueerd en niet daarbuiten, zoals tussen de Geist en het zwembad. Dit vormt dan ook het uitgangspunt voor verdere uitwerking.
  40 parkeerplaatsen zijn nodig t.b.v. het bezoekersparkeren bij Vrone. Omdat een deel van de huidige parkeerplaatsen langs de Vinkenlaan verloren gaan, o.a. door de nieuwe ontsluitingsweg naar het complex, zullen er daarbij 17 plekken gecompenseerd moeten worden. In totaal komen er daardoor 57 parkeerplaatsen in het totale plan. Het parkeren voor de toe te voegen nieuwe woningen dient op eigen kavel plaats te vinden
 14. Waar worden de ballenvangers geplaatst? Liever niet op de erfgrens.
  Antwoord: we zetten ons ervoor in om de ballenvangers niet op de erfgrens te plaatsen.
 15. Komen er tussen de percelen langs de A.V.H. Destreelaan en het naastgelegen voetbalveld ballenvangers of niet?
  Antwoord: Nee, hier komen geen ballenvangers.
 16. Is er al getekend aan de kantine? Probeer deze zo smal mogelijk te maken zodat er meer ruimte is voor het verschuiven van de velden.
  Antwoord: Er is nog niet getekend aan een nieuwe kantine. Indien er mogelijkheden zijn voor versmalling van de footprint van het nieuwe gebouw, dan zal dit worden verwerkt en betekent dit tevens dat het naastgelegen hoofdveld naar het westen kan worden verschoven.

Op basis van de gegeven aandachtspunten, opmerkingen en vragen zijn verschillende mogelijkheden geschetst door Melle op de geplande woninglocatie aan de noordzijde met o.a. vrijstaande woningen, achterpaden, maar ook met eventueel bungalow woningen (1 laag).

Vervolg

Na de bijeenkomst worden alle opmerkingen, aandachtspunten en wensen meegenomen in een kort verslag. Tijdens de volgende bijeenkomst (naar verwachting 2e deel juni of begin juli) zal terugkoppeling volgen op de opmerkingen, aandachtspunten en wensen en wordt aangegeven of en wat daarmee gedaan is in het aangepaste plan. Dit plan zal dan ook worden gepresenteerd. Het verslag wordt toegezonden aan de aangemelde aanwezigen en geplaatst op de pagina Revitalisering SV Vrone.