Sint Pancras

Een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras is van groot belang. Die verkeerssituatie is al jaren een veelbesproken onderwerp. In september 2020 is een start gemaakt om samen met u en uw kennis en ervaring van het verkeer in Sint Pancras naar oplossingen te zoeken.

Veilige en toekomstbestendig

Ingenieursbureau Sweco heeft namens het dorp Sint Pancras een rapport opgesteld over de verkeersstructuur in Sint Pancras. Het rapport geeft advies over een veilige en toekomstbestendige hoofdverkeersstructuur. Samen met het dorp heeft Sweco vier leidende principes geformuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte, ook als dit ten koste gaat van de ruimte voor auto’s. De hoofdverkeersstructuur krijgt een eenduidige, veilige en herkenbare inrichting.

Verbetering

De focus moet komen te liggen op maatregelen ter verbetering van de bestaande hoofdverkeersstructuur in plaats van op een nieuwe infrastructuur. Ook moet het doorgaande karakter van de Bovenweg minder worden benadrukt door aantrekkelijke verblijfsgebieden langs de Bovenweg te creëren.

In het rapport staat beschreven hoe deze vier principes gerealiseerd kunnen worden. Het rapport is op 29 maart 2021 overhandigd aan wethouder Nils Langedijk.

Bekijk definitief adviesrapport (pdf, 9 MB)

Welke stappen zijn er tot nu toe gezet?

Voor de realisatie van een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras zijn tot nu toe de volgende stappen gezet:

In 2019 heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat veel autoverkeer in het dorp ook een relatie heeft met Sint Pancras. Automobilisten wonen of werken er, brengen en halen kinderen van school of bezoeken familie of vrienden en doen boodschappen.

In 2020 vonden verschillende informatiebijeenkomsten plaats, waarbij de zeven belangrijkste thema’s werden bepaald. Ook werden er drie centrale opgaven geformuleerd, waarvoor concrete oplossingen werden aangedragen. Sweco heeft de aangedragen oplossingen vervolgens geanalyseerd, samengevoegd en beoordeeld. Er is hierbij gelet op het probleemoplossend vermogen van de aangedragen oplossingen en de ruimtelijke inpassing en technische uitvoerbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een lijst met voorlopige maatregelen.

In januari 2021 hebben inwoners een maand lang kunnen reageren op de voorlopige maatregelen. Naar aanleiding van de reacties van inwoners is het concept maatregelenpakket aangepast, definitief afgerond en besproken met de Dorpsraad. Daarna heeft het college van Burgemeester en Wethouders in april 2021 over het rapport gesproken. Er is besloten om de vier leidende principes als basis te gebruiken, voor de uitwerking van de maatregelen:

  • We zetten fiets en voetganger centraal.
  • We zorgen voor een eenduidige en verkeersveilige inrichting van de hoofdstructuur.
  • We zetten in op het verbeteren van de huidige hoofdstructuur.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om meer verblijfsgebieden langs de hoofdstructuur te creëren.

In 2021 is de safety-safe geplaatst. Deze snelheidsmeter beloont goed rijgedrag. Wanneer bestuurders zich aan de snelheid van 30 km/uur houden, wordt er geld in de spaarpot gestopt.

Vervolg

De gemeente gaat in 2024 een aantal maatregelen uitvoeren. Het gaat hierbij om de volgende locaties/maatregelen: 

Maatregel 2b: Doortrekken voetpad De Helling tussen Gedempte Veert en Benedenweg
Maatregel 2c: Verbeteren verkeersveiligheid rondom basisschool Het Baken
Maatregel 3: eenrichtingsverkeer Noordeinde
Maatregel 7a en 7b: Aanpak Twuyverweg
Maatregel 8a t/m 8e: Verbetering zichtbaarheid entrees (overgang naar 30 km/uur) van het 
Dorp (a) Kruissloot, b) De Helling, c) Twuyverweg, d) Bovenweg en e) Spanjaardlaan. 

Voor een aantal maatregelen geldt dat ze of meegenomen worden in een project, of dat er meer onderzoekstijd nodig is naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een maatregel. Het onderzoeken naar de wenselijkheid en haalbaarheid wordt in het eerste half jaar van 2023 uitgevoerd. 

Maatregel 1a, 1b en 1c: verwijderen doseerpaal en aanpassen Vronermeerweg.  
Maatregel 2a en 2d: Gedempte Vaart als fietsstraat inrichten en De Helling doortrekken voor fietsers en voetgangers naar de Bovenweg. 
Maatregel 4 en 5: Herinrichting Dekamarkt en Kerkplein 
Maatregel 6a en 6b: Aanpak Bovenweg
Maatregel 9: kruispunt Boeterslaan – A.V.H. Destreelaan