Luchtfoto van Westpoort en De Scheg in Heerhugowaard

Westpoort – Vaanpark

De gemeente werkt de komende jaren aan de inrichting van Westpoort. Dit is een open veld naast bedrijventerrein Beveland en woonwijk Butterhuizen. Het plangebied is eigendom van de gemeente. Op dit moment is het gebied in gebruik als grasland en akker.

Westpoort kwam een aantal jaar geleden in aanmerking als locatie voor het nieuwe ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep, ter vervanging van het voormalig Medisch Centrum Alkmaar. Maar door financiële redenen zijn deze plannen niet doorgegaan.

Gebiedsvisie

Bij het maken van plannen voor het gebied (de gebiedsvisie) wordt er gekeken naar hoe alles samenhangt met andere ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is hoe de wegen en gebouwen in De Scheg (dat eigendom is van gebiedsontwikkelaar BPD) aansluiten op de huizen, winkels, openbare gebouwen en verkeer in het Stationsgebied Dijk en Waard. Ook is het belangrijk om te zorgen dat het gebied goed bereikbaar is.

Start verkoop 1e fase Vaanpark

Ontwikkelaar BPD start woensdag 20 maart 2024 met de verkoop van de 1e fase van de appartementen in Vaanpark. De verkoop is om 18.00 uur in de foyer van het gemeentehuis Heerhugowaard.

Online inschrijven

Vanaf 19 maart 2024 kan er online al worden ingeschreven op deze appartementen in Vaanpark. Meer informatie over deze nieuwe ontwikkeling kunt u vinden op www.nieuwbouw-vaanpark.nl.

In november 2022 heeft de stuurgroep Westpoort-De Scheg de Ruimtelijke Programmatische verkenning Westpoort-De Scheg vastgesteld.

Voor de gemeentelijke projecten Herinrichting Molenwijk en Centrumwaard wordt vanaf half april 2023 op het terrein Westpoort een depot ingericht. Dit depot wordt gebruikt voor opslag van materialen en grond. Het depot blijft in gebruik totdat de woningbouw op Westpoort start.

Aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden werd gevraagd om mee te denken over de invulling van het gebied, om samen tot een toekomstperspectief te komen. Ideeën werden gedeeld tijdens een online toekomstgesprek op 8 februari 2021 en via een online vragenlijst. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een kansenkaart.

De gemeente heeft een subsidieaanvraag van 4,6 miljoen euro ingediend in het kader van de Regeling Woningbouwimpuls. Het Ministerie van BZK heeft dit eind 2021 goedgekeurd. Door deze subsidie kan het bouwen van ongeveer 750 woningen, 1.000 m2 commerciële ruimte en de benodigde infrastructuur en voorzieningen versneld starten.

Nu de subsidie is goedgekeurd, is het eerstvolgende waaraan gewerkt wordt de Ruimtelijke Programmatische Verkenning. Dit houdt in dat de gemeente gaat kijken hoe het gebied eruit gaat zien.

Voor het woningbouwprogramma op Westpoort-De Scheg streeft de gemeente naar 69% betaalbare woningen. Dat zijn sociale huurwoningen tot € 752,- per maand (prijspeil 2021), middelhuurwoningen tot € 1.000,- per maand en koopwoningen tot de NHG-grens.

De toekomstbeelden uit de kansenkaarten: wensen voor betaalbaar wonen in een groene omgeving, woningen met tuin, woon-werkwoningen, ruimte voor voorzieningen, aandacht voor het verkeersnetwerk en het realiseren van geluidswering hebben in de subsidieaanvraag al een plek gekregen.

Wethouder Nils Langedijk heeft op woensdag 21 juni namens gemeente Dijk en Waard een samenwerkingsovereenkomst getekend met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling voor de bouw van honderden woningen op bouwlocatie Westpoort-De Scheg. Namens BPD zette ontwikkelingsmanager Bas Kalter zijn handtekening onder de overeenkomst.

De gemeente werkt de komende jaren aan de inrichting van Westpoort. Dit is een open veld naast bedrijventerrein Beveland en woonwijk Butterhuizen. Het plangebied is eigendom van de gemeente. Op dit moment is het gebied in gebruik als grasland en akker. 

De Scheg ligt naast Westpoort, nabij de spoorlijn. In Westpoort worden circa 471 woningen gerealiseerd, waarvan 206 woningen worden ontwikkeld door BPD. In De Scheg  komen 341 betaalbare woningen.

De Scheg wordt als eerste locatie ontwikkeld. De bouw start in 2024. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in de zomer van 2026 wonen in De Scheg.

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft op 19 april 2023 een tweede inloopbijeenkomst gehouden over nieuwbouwplan De Scheg. 

De eerste inloopbijeenkomst over De Scheg was op 26 oktober 2022. Wat was de aanleiding om nu opnieuw een inloopbijeenkomst te houden? Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan voor dit gebied. 

Tijdens de inloopbijeenkomst konden de bezoekers vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties doen. Hieronder een overzicht van de veel gestelde vragen en de gedane suggesties:

 • Groen, duurzaam en betaalbaar;
 • Snel starten met de bouw;
 • Betaalbare woningen voor starters, jongeren;
 • Aandacht voor jongeren bij de vervolgontwikkeling, ook inzake de omgeving;
 • Aandacht voor geluidsisolatie vanwege ligging bij de N242 en het spoor.

De gemeente wil van het gebied De Scheg, in samenwerking met BPD, een aantrekkelijke en toekomstbestendige woonlocatie maken. Het Ontwerp Bestemmingsplan van De Scheg is door het college van burgemeester en wethouders op 4 april 2023 goedgekeurd. 

Het plan, dat tot 19 mei 2023 ter inzage heeft gelegen, voorziet in de bouw van 3 woongebouwen van maximaal 345 woningen op het terrein tussen de spoorlijn en de provinciale weg N242, ten zuiden van de Zuidtangent. 

Het college van burgemeester en wethouders gaf op 13 juni 2023 goedkeuring aan het bestemmingsplan. Het plan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Aansluitend kan de omgevingsvergunningaanvraag worden ingediend.

Ruim 40 inwoners, raadsleden en andere belangstellenden bezochten op woensdag 26 oktober de inloopbijeenkomst over woningbouwlocatie De Scheg in het gemeentehuis in Heerhugowaard.

De bijeenkomst stond in het teken van het voorontwerp-bestemmingsplan De Scheg dat momenteel ter visie ligt. Het plan heeft betrekking op de bouw van 3 woongebouwen met maximaal 345 huur- en koopwoningen op het terrein tussen de spoorlijn en de provinciale weg N242, ten zuiden van de Zuidtangent.

Toelichting

Tijdens de inloopbijeenkomst gaven deskundigen van de gemeente en van de ontwikkelende partij BPD een toelichting op het plan en op de lopende procedure. Ook werden vragen van bezoekers beantwoord.

Een aantal jonge bezoekers had vooral vragen over de vervolgprocedure en de bouw van de 3 woongebouwen. “Ik wacht al jaren op een geschikte en betaalbare woning. Van mij mag de bouw van deze woningen zo snel mogelijk beginnen”, aldus een jonge inwoonster.

De bezoekers konden tijdens de bijeenkomst ook kennisnemen van een aantal tekeningen, zoals een impressie van het voorontwerp-bestemmingsplan, de eerste studie om tot een inrichtingsplan te komen en de opzet van de planning van het proces. Iedereen kon via tekstkaartjes nog suggesties en opmerkingen indienen voor de verdere uitwerking van het bouwplan.

Start bouw in 2024

De verwachting is dat het bestemmingsplan De Scheg in mei 2023 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Daarna wordt het bouwplan verder uitgewerkt. De bouw start waarschijnlijk medio 2024. De verkoop van de koopappartementen kan waarschijnlijk in het najaar van 2023 beginnen.

De Scheg maakt deel uit van de bouwlocatie Westpoort-De Scheg. De gemeente wil, in samenwerking met BPD, van het gebied een aantrekkelijke woonlocatie maken. Voor De Scheg is nu de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Dit gebeurt binnenkort ook voor Westpoort dat ruimte gaat bieden aan circa 420 huur- en koopwoningen. 

Voor het woningbouwprogramma op Westpoort-De Scheg streeft de gemeente naar 69% betaalbare woningen. Dat zijn sociale huurwoningen, middelhuurwoningen en koopwoningen tot de zogeheten NHG-grens.

Meer dan 70 belangstellenden bezochten op woensdag 29 juni 2022 in het gemeentehuis de inloopbijeenkomst over het woningbouwproject Westpoort-De Scheg in Heerhugowaard. 

Vertegenwoordigers van de gemeente en van BPD Ontwikkeling BV waren aanwezig om de stand van zaken van het project toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op diverse plekken in de raadszaal stonden panelen met informatie over de woningbouwplannen voor beide locaties Westpoort en De Scheg. Ook konden de bezoekers kennis nemen van de ambities en wensbeelden van de inrichting.

Programma

Het is de bedoeling dat op beide locaties ongeveer 745 woningen worden gebouwd. Het beoogde woningbouwprogramma per locatie treft u hieronder aan. 

Westpoort: 

 • Ongeveer 420 woningen, zowel appartementen als zogeheten grondgebonden woningen. 
 • Ongeveer 35% sociale huur en/of koop. 
 • Ongeveer 10% middeldure huur. 
 • Ongeveer 15% betaalbare koop (tot €355.000).
 • Ongeveer 40% dure koop (vanaf €355.000). 
 • Circa 1.000 vierkante meter commerciële voorzieningen. 

De Scheg: 

 • Ongeveer 325 appartementen. 
 • Ongeveer 35% sociale huur en/of koop. 
 • Ongeveer 15% middeldure huur. 
 • Ongeveer 50% betaalbare koop (tot €355.000).

Planning 

De gemeente werkt op dit moment aan wat we noemen een Ruimtelijke Programmatische Verkenning voor allebei de bouwlocaties. Deze verkenning geeft aan hoe de woongebieden er op de belangrijkste punten uit gaan zien. Daarna komt er een stedenbouwkundig Programma van Eisen. 

Vervolgens wordt voor beide locaties een bestemmingsplan gemaakt. Daarna worden de bouwplannen verder uitgewerkt en kan de vergunningsprocedure worden gestart. Naar verwachting kan de woningbouw, als eerste in De Scheg, in 2024 van start gaan.