Gebruik gemeentegrond

Wilt u gemeentegrond kopen voor het uitbreiden van uw tuin? Of heeft u wellicht al gemeentegrond in gebruik en is hiervoor nog niks geregeld? Op deze pagina leest u meer over het aanvragen van gemeentegrond, of het gebruik hiervan.

Uitgiftecriteria

Voordat de gemeente overgaat tot de verkoop van gemeentegrond, wordt onderzocht of het stukje grond kan worden uitgegeven. Dit doen wij aan de hand van vaste uitgiftecriteria. Gemeentegrond komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor verkoop, als het nog een functie voor de openbare ruimte vervult. Ook kan dit het geval zijn als er kabels of leidingen in de grond liggen. Wanneer verkoop geen optie is, kijken wij of het verhuren van de grond een mogelijkheid is.

Er zijn ook situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond, waar dit niet bij ons is geregistreerd. In deze situaties scheppen wij graag duidelijkheid en bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor het verdere gebruik van de grond.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van snippergroen bij uw woning? Dien dan een aanvraag in. Hierbij hebben wij de onderstaande informatie van u nodig. Zonder deze informatie kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

 • Een tekening en/of foto waarop de locatie van de grond duidelijk wordt aangegeven.
 • Een inschatting van de grootte van de grond.
 • Een toelichting waarvoor u de grond wilt gebruiken en hoe u het wilt inrichten.
 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).
 • Een vermelding of u eigenaar of huurder bent van het aangrenzende perceel.

Stuur uw aanvraag op en vermeld daarbij als onderwerp ‘Gebruik gemeentegrond’. Wij doen ons best om binnen 6 weken een beslissing te nemen.

De grondprijs voor gemeentegrond wordt jaarlijks vastgesteld door het college van B&W.

Voormalige gemeente Heerhugowaard

 • Grond € 128,00 per m² kosten koper
 • Als de grond aan het water ligt, wordt de aanwezige beschoeiing ook verkocht. Als compensatie voor de kosten van het onderhoud aan de beschoeiing, geldt een korting op de verkoopprijs van € 103,- per meter beschoeiing.
 • Moeilijk beheer- of bereikbaar openbaar groen € 76,00 per m² kosten koper.
 • De verhuurprijs van gemeentegrond varieert en wordt bepaald aan de hand van de grootte en ligging. Jaarlijks kan de huursom geïndexeerd worden conform de Consumenten Prijs Index (CPI). Bij verhuur zijn er geen bijkomende kosten.

Voormalige gemeente Langedijk

 • Grondprijs met korting: € 102,- per m² kosten koper
 • Voor percelen die groter zijn dan 200 m², wordt de grondprijs vastgesteld door middel van een taxatie. Dat is ook het geval als de aankoop van de grond extra bebouwing mogelijk maakt. 
 • De verhuurprijs van snippergroen voormalige gemeente Langedijk bedraagt € 3,40 per per m² per jaar. Hierbij geldt een minimumverhuurprijs van € 50,- per jaar.

Kostenoverzicht kosten koper

In sommige situaties wordt er onrechtmatig gebruik gemaakt van gemeentegrond. Inwoners gebruiken dan gemeentegrond voor privégebruik, zonder dat er (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt. Vaak zijn inwoners zich hier niet van bewust. Daarom willen wij deze situaties graag aanpakken en waar mogelijk het gebruik van de grond voortzetten, door de grond aan de gebruiker te verkopen of verhuren.

Gelijkheidsbeginsel

Ons uitgangspunt hierbij is dat we de feitelijke en juridische situatie zoveel mogelijk met elkaar in overstemming brengen. Hierbij vinden we het gelijkheidsbeginsel erg belangrijk. Wij willen dat de voorwaarden van het gebruik van snippergroen gelijk is voor nieuwe én bestaande gebruikers. Daarnaast is het onze wettelijke taak om op te treden tegen onrechtmatig gebruik en het mogelijk verlies van grond.

Aanpak van onrechtmatig gebruik

Wij informeren bestaande gebruikers per brief over het gebruik van gemeentegrond. Hierin leggen wij uit waar en hoeveel gemeentegrond er vermoedelijk wordt gebruikt. Ook informeren we over het mogelijk verder gebruiken van de grond en hoe we te bereiken zijn. Bij deze brief sturen we ook een situatietekening en het Kompas Snippergroen mee. Deze geeft overzichtelijk weer hoe het proces verder loopt.

Persoonlijk contact

Een dergelijke brief roept mogelijk vragen open soms hebben we de situatie verkeerd ingeschat. Daarom vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. Graag zelfs, want zo lossen we het samen sneller op. Neem gerust contact op met een van onze medewerkers:

Beleid

Als gemeentegrond al lange tijd wordt gebruikt en zelfs in bezit genomen is, dan kan er na een bepaalde termijn sprake zijn van verjaring. Verjaring bij gemeentegrond wil zeggen dat het eigendomsrecht van de oorspronkelijke eigenaar, in dit geval de gemeente, is overgegaan op de inbezitnemer doordat de rechtsvordering is verjaard. Dit komt soms voor waardoor we graag uitleggen welke vormen van verjaring er zijn en hoe wij hier als gemeente mee omgaan.

Uitgangspunten verjaring

We hanteren bij verjaring een aantal uitgangspunten op basis van landelijke wetgeving en rechtspraak:

 1. Het eigendom is in Nederland heel goed beschermd. Van verjaring is niet snel sprake. Dit geldt in het bijzonder voor gemeentegrond. Een beroep op verjaring dient dan ook aan strikte vereisten te voldoen.
 2. Degene die zich op verjaring beroept, moet kunnen bewijzen dat er sprake is van verjaring.
 3. Is sprake van verjaring, dan werkt de gemeente in beginsel mee aan de erkenning van deze verjaring.
 4. Het in bezit nemen en houden van gemeentegrond, wetende dat deze grond eigendom is van de gemeente, is onrechtmatig en kan leiden tot een schadevergoeding.
 5. Bij eventuele toewijzing van het beroep op verjaring draagt de verkrijger de kosten van inschrijving van verjaring in de openbare registers. De gemeente vergoedt niet de eventueel gemaakte kosten die met een beroep op verjaring samenhangen.

Verjaringsvormen

Er zijn twee vormen van verjaring: verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring geldt een verjaringstermijn van 10 jaar en zal sprake moeten zijn van handelen te goeder trouw. Bij bevrijdende verjaring geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, waarbij handelen te goeder trouw geen vereiste is. Bij beide vormen van verjaring zal wel sprake moeten zijn van bezit.

Bezit

Bezit betekent dat iemand de gemeentegrond minimaal 10 dan wel 20 jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in gebruik heeft gehad. Of er sprake is van bezit kan per situatie verschillen. Het gaat erom welke handelingen zijn verricht op de betreffende gemeentegrond en hoe de grond er uit heeft gezien. Voor een geslaagd beroep op verjaring is het belangrijk dat degene die de grond in gebruik heeft genomen, zich echt als eigenaar van de grond gedraagt. Ook moet het voor iedereen duidelijk zijn dat de oorspronkelijke eigenaar (de gemeente) geen macht meer heeft over de grond.

Schadevergoeding

Bij een geslaagd beroep op verjaring verliezen wij onze grond. Uit rechtspraak blijkt dat eigendomsverlies door verjaring het gevolg kan zijn van onrechtmatig handelen. In sommige gevallen kunnen wij daarom een schadevergoeding eisen van de nieuwe eigenaar. Meestal zal de schadevergoeding een geldbedrag zijn. Hierbij hanteren wij de grondprijs van gemeentegrond. In plaats van geld kunnen wij ook de teruglevering van de grond eisen. Bijvoorbeeld bij een dringende reden als de grond nodig is voor een herinrichting van het openbaar gebied, of indien er kabels en leidingen in de grond liggen die toegankelijk moeten blijven. Een geslaagd beroep op verjaring kan dus leiden tot een schadevergoeding, waardoor naast de inschrijvingskosten ook nog een schadevergoeding dient te worden betaald.

Beroep op verjaring

Wilt u een beroep op verjaring doen? Dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons laten weten waarbij u uw stelling onderbouwd met bewijs. Voor een geslaagd beroep op zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring moet er bewijs aangeleverd worden. Dit kunnen gedateerde foto’s, video’s of ander beeldmateriaal zijn, facturen of andere documenten die aantonen dat en door wie er ‘bezitsdaden’ zijn gepleegd, wanneer en over welke periode. Ook getuigenverklaringen kunnen als aanvullend bewijs dienen. Een getuige moet wel een eigen verklaring schrijven, de getuige mag zelf geen partij zijn of een belang hebben bij de uitkomst van het beroep. Zonder bewijs kunnen wij een beroep op verjaring niet beoordelen en nemen wij deze niet in behandeling.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het gebruik van gemeentegrond? Neem dan contact op met Jacinta van Ettinger of Ecem Karademir van de afdeling Beheer-Ruimte.