Leerlingenvervoer

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school van uw kinderen. Ook als u op tijd op uw werk moet zijn en/of u meerdere kinderen heeft.
In sommige situaties kunnen kinderen niet zelfstandig naar school. Bijvoorbeeld door een beperking of een langdurige ziekte. Of omdat ze aangewezen zijn op een speciale school op afstand. Het is dan mogelijk om een vergoeding voor vervoer te krijgen. Leerlingenvervoer vraagt u aan bij de gemeente. 

Vooraf belangrijk

Onderstaande documenten uploadt u in de laatste stap van uw aanvraag.

 • Een medische verklaring (pdf, 26 KB) van een psycholoog, orthopedagoog of arts: als het kind door een handicap of beperking niet per fiets of openbaar vervoer kan reizen.
 • Een recente inkomensverklaring (IBRI): als het kind naar een gewone basisschool gaat.

Heeft u alleen een papieren versie? Maak dan een foto of scan en upload deze in uw aanvraag.

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer vraagt u per schooljaar aan. Na uw aanvraag ontvangt u per e-mail een reactie van de gemeente.

Inloggen met DigiD Schooljaar 2023-2024 Inloggen met DigiD Schooljaar 2024-2025

Leerlingenvervoer is voor leerlingen van

 • Basisonderwijs
 • Speciale scholen basisonderwijs (SBO)
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/SVO)

In het voorgezet onderwijs wordt leerlingenvervoer alleen vergoed als kinderen door een beperking niet zelfstandig met openbaar vervoer kunnen reizen.

Voorwaarden

 • De afstand tussen huis en de basisschool is groter dan 6 km.
 • De afstand tussen huis en voortgezet onderwijs is groter dan 12 km.
 • Het gaat om (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs, met een godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond.
 • De leerling verblijft in de gemeente Dijk en Waard.
 • Het is voor ouders/verzorgers onmogelijk om voor het vervoer te zorgen.
 • Het betreft de dichtstbijzijnde passende school.

Vergoeding fiets 

Een leerling kan voor fietsvergoeding of een E-bike (in bruikleen)in aanmerking komen als de afstand van een enkele reis (huis-basisschool) meer dan 6 km is. Bij voortgezet onderwijs geldt een afstand van meer dan 12 km. Ook geldig voor fietsers met begeleiding. De aanvrager zorgt zelf voor een begeleider.

Vergoeding openbaar vervoer

Een leerling kan voor vergoeding van openbaar vervoer in aanmerking komen als de afstand tussen huis en school meer dan 6 km is. De vergoeding is gebaseerd op de kosten voor een scholierenabonnement binnen het openbaar vervoer. Ook geldig voor vervoer met begeleiding indien:

 • De leerling op het (speciaal) basisonderwijs zit.
 • De leerling jonger dan 9 jaar is.
 • De afstand tussen huis en school meer dan 6 kilometer is.

In het voortgezet onderwijs krijgt een leerling vergoeding als zelfstandig reizen onmogelijk is, bijvoorbeeld door een beperking.

Vergoeding eigen vervoer

U heeft als ouder/verzorger recht op kilometervergoeding wanneer u zelf uw kind van en naar school vervoert. De vergoeding die u ontvangt is gelijk aan de kosten voor het openbaar vervoer. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt gekeken naar de leeftijd van uw kind en of uw kind een beperking heeft.

Aangepast vervoer

Aangepast vervoer is vervoer dat de gemeente organiseert, meestal een taxibus. De leerling komt in aanmerking voor aangepast vervoer als:

 • De reistijd van een enkele reis is met openbaar vervoer langer dan 1.5 uur.
 • De reistijd halveert wanneer de leerling met aangepast vervoer reist.
 • De leerling kan niet met de fiets of het openbaar vervoer reizen vanwege een beperking.
 • Door bijzondere omstandigheden kunnen ouders hun kind niet begeleiden.
 • Het openbaar vervoer ontbreekt.

Weekend- en vakantievervoer

De leerling komt in aanmerking voor weekend- en vakantievervoer als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft en passend (voortgezet) speciaal onderwijs volgt.

De gemeente mag in alle gevallen uitgaan van de voordeligste adequate voorziening. De hoogte van de vergoeding én of de leerling in aanmerking komt voor vergoeding, bepaalt de gemeente aan de hand van de verordening.

Als u een aanvraag doet voor een leerling op het basis- of speciaal basisonderwijs, vraagt de gemeente u om een eigen bijdrage. Dit kan een drempelbedrag of een draagkracht afhankelijke eigen bijdrage zijn. 

Drempelbedrag

Ouders betalen een drempelbedrag als hun kind naar het basis- of speciaal basisonderwijs gaat. Het drempelbedrag is gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer, over de vastgestelde kilometer grens van 6 km. 

Om te beoordelen of u een drempelbedrag moet betalen, dient u een Inkomensverklaring Belastingdienst (IBRI) 2020 aan te leveren. De gemeente heeft dit document van beiden ouders nodig. Als het verzamelinkomen over 2020 meer dan € 27.900 is, betaalt u een eigen bijdrage.

Als u leerlingenvervoer aanvraagt voor het schooljaar 2024/2025 dan hebben wij voor de beoordeling een Inkomensverklaring Belastingdienst (IBRI) 2022 van u nodig. Als het verzamelinkomen over 2022 meer dan € 27.900 is, betaalt u een eigen bijdrage.

Draagkracht afhankelijke eigen bijdrage

Als uw kind naar het speciaal basisonderwijs gaat op meer dan 20 km afstand van de woning, betaalt u – naast het drempelbedrag – een bedrag op basis van uw financiële draagkracht. De afstand tussen huis en school wordt berekend via Anwb.nl. We gaan uit van de kortste weg, die voor de leerling voldoende begaanbaar en veilig is.

Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente kijkt of u recht heeft op een vergoeding. Na maximaal 8 weken ontvangt u een brief met daarin het besluit. In bepaalde gevallen mag de gemeente de termijn met 4 weken verlengen.

Heeft u (nog) geen DigiD? Neem dan contact op met leerlingenvervoer@dijkenwaard.nl over hoe u een aanvraag kunt doen.

Voor informatie of vragen over leerlingenvervoer vult u het online contactformulier van het Sociaal Domein in.