Clienten Advies Raad (CAR)

De Cliënten Advies Raad (CAR) behartigt de belangen van inwoners van de gemeente Dijk en Waard, ten aanzien van beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Bekijk de verordening CAR (pdf, 313 KB)

De CAR geeft gevraagd en ongevraagd advies of doet voorstellen aan het college over zaken aangaande het beleid, de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het gebied van de relevante wetgeving; Wmo en de Jeugdwet.

Door goed te netwerken signaleert de CAR belangrijke ontwikkelingen en verzamelt de CAR informatie voor de voorbereiding van hun advies. Door contacten te onderhouden met inwoners en maatschappelijke organisaties creëert de CAR maatschappelijk draagvlak voor de adviezen. De CAR gaat niet over individuele persoonlijke kwesties en heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente.

Aandachtsgebieden van de CAR zijn:

 • Sociaal vervoer/ doelgroepen vervoer
 • Ambulante begeleiding en dagbesteding
 • Woningaanpassing
 • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Domotica en hulpmiddelen
 • Mantelzorgondersteuning
 • Thuisondersteuning
 • Cliëntenondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Dementie
 • Participatie
 • Eenzaamheid
 • Persoonsgebonden budget
 • Wonen en (crisis)opvang
 • Eigen Bijdrage Wmo
 • Samenleving en preventie
 • Toegang tot Zorg en Sociaal Plein
 • Verwarde personen/GGZ
 • Verordeningen en Beleidsregels
 • Veiligheid
 • Inclusieve samenleving
 • Bereik Achterban
 • Toegankelijkheid

Doelgroepen van de CAR zijn:

 • Verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten
 • Chronisch zieken
 • Ouderen
 • Psychiatrische patiënten
 • Cliënten verslavingszorg
 • Dak- en thuislozen
 • Mantelzorgers en cliënten in de vrouwen- en jeugd hulpverlening
 • Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

De CAR bestaat uit maximaal 9 leden, inclusief de voorzitter en exclusief de secretaris. Deze leden zijn extern geworven en door het college benoemd, op voorstel van de voorzitter. De CAR staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen ook herbenoemd worden.

Werving

De samenstelling van de leden is divers. Leden worden geworven op basis van hun persoonlijke ervaring en interesse, dan wel op basis van hun achtergrond, deskundigheid of werk. Regelmatig bezoeken zij relevante workshops en andere informatieve bijeenkomsten, om hun kennis op peil te houden. Ook laten leden zich informeren door de achterban, zoals cliënt- en maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders in Heerhugowaard.

Nieuwe leden worden geworven als een werkgroep op een van de prestatievelden onvolledig is. Ook worden leden geworven met het oog op toekomstige ontwikkelingen, zoals een nieuwe wetgeving. Wanneer er behoefte is aan leden met een speciale deskundigheid, wordt dit worden meegenomen bij een nieuwe werving. Tijdens het sollicitatiegesprek wordt getoetst of de verwachtingen kloppen met datgene wat de CAR beoogt. Daarnaast wordt getoetst hoe de relatie met een eventuele achterban is, en hoe men die denkt vorm te geven. Ook wordt er een pool aangelegd van namen en adressen van personen die op ad-hoc basis betrokken kunnen worden bij agendapunten of activiteiten.

Profielschets leden

 • Vertegenwoordigt het collectieve belang en heeft geen individuele belangenbehartiging
 • Belangstelling en motivatie is breed en niet op één issue gericht
 • Beschikt over voldoende tijd om vergaderingen voor te bereiden, documenten te lezen, de vergaderingen bij te wonen en deel te nemen aan een aantal werkgroepen/activiteiten
 • Participeert in werkgroepen van diverse prestatievelden
 • Neemt actief deel aan de vergaderingen en de werkgroepen d.m.v. het stellen van vragen en het bijdragen aan de discussie. Is in staat om in groepsverband te werken
 • Onderhouden diverse contacten met sectoren, zoals eerder genoemd
 • Is zowel onafhankelijke als burger of vertegenwoordiger uit de betreffende sectoren. Dus onafhankelijk betrokken en zelfstandig denkend.
 • Denkt creatief na over het betrekken van sectoren bij agendapunten
 • Legt contacten met sectoren die niet fysiek in de CAR vertegenwoordigd zijn. Door middel van een netwerk is het lid in staat informatie te winnen en voor te dragen
 • Is bij voorkeur in staat om een advies te schrijven. Dit hoeven geen ambtelijke stukken te zijn. Anderen denken mee in het proces en vullen aan waar nodig is
 • Kan omgaan met een computer en met email; belangrijke toegevoegde waarde is ervaring en/of deskundigheid.

Vacatures

Wanneer er een vacature is, kunt u deze vinden op de pagina Vacatures. Daarnaast kunnen geinteresseerden zich ook aanmelden per e-mail.

De CAR vergadert minimaal 6 keer per jaar, zo vaak als de voorzitter en de secretaris dit wenselijk achten. Meestal is dat zo'n 10 keer per jaar. Regelmatig worden de verantwoordelijke wethouder, commissieleden en ambtenaren hierbij uitgenodigd. De adviesraad kan op eigen initiatief onderwerpen bespreken en op de agenda zetten.

Vergadering bijwonen

Voor belangstellenden is het mogelijk om een vergadering bij te wonen. Hiervoor kunt u zich per mail aanmelden. U ontvangt dan een uitnodiging met de tijd en datum. Vanwege privacyoverwegingen of het algemeen belang van de CAR kan het mogelijk zijn dat u toegang krijgt tot een deel van de vergadering.

Met het jaarverslag geeft de CAR inzicht in de onderwerpen die het afgelopen jaar passeerden. Deze wordt jaarlijks opgesteld en besproken met de wethouder.

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar de ambtelijk secretaris van de CAR.