Bezwaar maken tegen besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan binnen 6 weken na bekendmaking uw bezwaar in. U maakt bijvoorbeeld bezwaar tegen besluiten over:

 • Woningurgenties of Wmo-voorzieningen
 • Handhavingsbesluiten of (omgevings)vergunningen
 • Verkeersbesluiten voorzien van een bezwaarclausule
 • Verzoeken Wet open overheid (Woo)
Inloggen met DigiD Bezwaarschrift indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Bezwaarschrift indienen

Wat zet ik in het bezwaar?

In een bezwaarschrift beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Als u bezwaar maakt, ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Voordat uw bezwaarschrift in behandeling wordt genomen, neemt de gemeente contact met u op. Er wordt onderzocht of de gemeente met u op een informele manier tot een oplossing kan komen. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen door de commissie voor bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert over de te nemen beslissing op een bezwaarschrift.

U ontvangt namens deze commissie een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting krijgen u en de gemeentelijke vertegenwoordiger de gelegenheid om uw bezwaar of het besluit mondeling toe te lichten. De volgende mensen zijn bij een hoorzitting aanwezig:

 • De voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften
 • 2 leden van deze commissie
 • De secretaris van deze commissie
 • De gemeentelijke vertegenwoordiger
 • Eventueel andere personen die belang hebben bij het besluit

De commissie brengt een schriftelijk advies uit aan het betrokken bestuursorgaan. Het betrokken bestuursorgaan neemt een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift. En neemt daarbij het advies van de commissie mee in overweging.

Uitzonderingen

De commissie adviseert niet over bezwaarschriften:

 • gericht tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift over belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;
 • die kennelijk niet-ontvankelijk zijn.

Wanneer hoor ik iets?

De behandelingstermijn kan in totaal 12 tot 18 weken duren.

 • De behandelingstermijn van 12 weken start op de dag ná het eindigen van de bezwaartermijn (6 weken).
 • De behandelingstermijn kan één keer verlengd worden met 6 weken. Als zo'n verlenging van de termijn nodig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Als de gemeente na het verstrijken van de wettelijke termijn nog geen besluit heeft genomen, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding.

Het besluit blijft gewoon geldig terwijl uw bezwaar in behandeling is. Stel, uw buurman heeft een omgevingsvergunning. Dan mag hij gaan bouwen, ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend. Uw buurman begint dan met bouwen op eigen risico.

Besluit opschorten door voorlopige voorziening

Het kan zijn dat het uitvoeren van het besluit grote gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld als bepaalde bomen gekapt worden. Of als uw uitkering wordt stopgezet. U kunt bij de rechtbank dan om een voorlopige voorziening vragen. Met zo’n maatregel wordt de uitvoering van de gemeentelijke beslissing tijdelijk gestopt. Er moet dan wel een dringend belang zijn. Aan het starten van een procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Lees meer over het indienen van een voorlopige voorziening op Rechtspraak.nl

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt het volgende doen:

 • Beroep bij rechtbank
  Ga in beroep. In de brief met de beslissing staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Lees meer over in beroep gaan op Rechtspraak.nl.
 • Direct beroep bij rechtbank of Raad van State
  Soms is tegen een besluit niet eerst bezwaar mogelijk. U moet dan meteen beroep instellen bij de rechtbank of Raad van State. Dit staat dan in het besluit.

Stuur een brief aan:

Gemeente Dijk en Waard
Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard

U richt uw bezwaar aan degene die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld:

 • Het college van burgemeester en wethouders
 • De burgemeester
 • De gemeenteraad

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

 • Uw naam en adres;
 • een omschrijving van het besluit;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • de datum waarop u het bezwaar geschreven heeft;
 • uw handtekening.