Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar in.

U kunt, onder andere, bezwaar maken tegen besluiten over:

 • Uitkeringen
 • Subsidies
 • Woningurgenties
 • Wmo-voorzieningen
 • Handhavingsbesluiten
 • (Omgevings)vergunningen
 • Verkeersbesluiten voorzien van een bezwaarclausule
 • Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Bezwaar schriftelijk doorgeven

Stuur per brief uw bezwaarschrift naar het bestuursorgaan van de gemeente dat het besluit heeft genomen (of had moeten nemen). Dat  kan zijn:

 • Het college van burgemeester en wethouders
 • De burgemeester
 • De gemeenteraad

Adres:
Gemeente Dijk en Waard
Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard

Meld het volgende in uw bezwaarschrift:

 • Meld het volgende in uw bezwaarschrift:
 • Uw handtekening
 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Datum, kenmerk en onderwerp van het besluit
 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'. 

Als u bezwaar maakt, ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Voordat uw bezwaarschrift in behandeling wordt genomen, neemt de gemeente contact met u op. Er wordt onderzocht of de gemeente met u tot een oplossing kan komen. Deze informele aanpak heet mediation. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen door de commissie voor bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert. U ontvangt namens deze commissie een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting krijgen u en de gemeentelijke vertegenwoordiger beiden de gelegenheid om uw bezwaar of het besluit mondeling toe te lichten. 

Bij de hoorzitting zijn aanwezig:

 • De voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften
 • Twee leden van deze commissie
 • De secretaris van deze commissie
 • De gemeentelijke vertegenwoordiger
 • Eventueel andere personen die belang hebben bij het besluit.

De commissie brengt een schriftelijk advies uit aan het betrokken bestuursorgaan. Het betrokken bestuursorgaan neemt een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift. En neemt daarbij het advies van de commissie mee in overweging.

Uitzonderingen

De commissie mag niet adviseren over bezwaarschriften:

 • gericht tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift over belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;
 • die kennelijk niet-ontvankelijk zijn.

De behandelingstermijn duurt in totaal 18 weken:

 • De behandelingstermijn van 12 weken start op de dag ná het eindigen van de bezwaartermijn (6 weken).
 • De behandelingstermijn kan één keer verlengd worden met 6 weken. Als zo'n verlenging van de termijn nodig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Als de gemeente na het verstrijken van de wettelijke termijn nog geen besluit heeft genomen, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding.

Nee, het besluit blijft gewoon geldig terwijl uw bezwaar in behandeling is. Stel, uw buurman heeft een omgevingsvergunning. Dan mag hij gaan bouwen, ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend. Uw buurman begint dan met bouwen op eigen risico.

Besluit opschorten door voorlopige voorziening

Het kan zijn dat het uitvoeren van het besluit grote gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld als bepaalde bomen gekapt worden. Of als uw uitkering wordt stopgezet. U kunt bij de rechtbank dan om een voorlopige voorziening vragen. Met zo’n maatregel wordt de uitvoering van de gemeentelijke beslissing tijdelijk gestopt. Er moet dan wel een dringend belang zijn. Aan het starten van een procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u hier tegen in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Lees meer over in beroep gaan op rechtspraak.nl