Europees samenwerkingsproject SOLARISE

Gemeente Dijk en Waard (voormalig gemeente Heerhugowaard) doet mee aan het Europese samenwerkingsproject SOLARISE. Het doel van dit project is het bevorderen van gebruik van zonne-energie in de 2 zeeën regio (delen van Zuid-Engeland, Noordwest-Frankrijk, België en West-Nederland).

Opwekking en gebruik van zonne-energie is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Maar dit moet nog sneller wordt opgepakt. Daarvoor is aanleg van bijvoorbeeld zonnepanelen en leiding-infrastructuur nodig en ook afstemming van vraag en aanbod.   

Uiteindelijk helpt het project CO2-besparingen en verlaging van de energierekening te realiseren.

Voormalig gemeente Heerhugowaard heeft de subsidie gebruikt om een lokale energiestrategie te maken. SOLARISE bood een unieke kans om brede ervaringen op te doen over de energietransitie in onze gemeente. Zoals in het Stationsgebied: een interessante testcase om te kijken hoe je bestaand gebied kunt transformeren naar een duurzaam woongebied. Met goede oplossingen voor het opwekken en gebruiken van duurzame energiebronnen.

Een INTERREG-project brengt partners uit verschillende EU-landen bij elkaar. Kennis delen en praktijkervaringen helpen bij het vinden van waardevolle oplossingen en instrumenten. Daarnaast is een passende aanpak voor participatie van inwoners, ondernemers en andere partners cruciaal in het hele proces van de energietransitie. Van deze kennis wordt gebruikt gemaakt in vervolgprojecten in onze gemeente.

Interreg 2 Zeeën wordt gefinancierd vanuit ERDF (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland een bijdrage verstrekt aan het project in het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland.
Meer informatie over dit project staat op de projectwebsite van Interreg.

Meer informatie? Stuur een mail naar Henk Jan Jansen van het Solarise projectteam Dijk en Waard.

  • Hieronder vindt u de tekst in het Engels.
  • This is the English translation of the text above.

The municipality of Dijk en Waard (former municipality of Heerhugowaard) participates in the European cooperation project SOLARISE. The aim of this project is to promote the use of solar energy in the 2 seas region (parts of southern England, north-western France, Belgium and western Netherlands).

Generation and use of solar energy has grown considerably in recent years. But this needs to be tackled even faster. This requires the construction of, for example, solar panels and pipeline infrastructure, as well as coordination of supply and demand.

Ultimately, the project helps to achieve CO2 savings and a reduction in energy bills.

The former municipality of Heerhugowaard has used the subsidy to draw up a local energy strategy. SOLARISE offered a unique opportunity to gain broad experience which can accelerate the energy transition in our municipality. Like in the  railway station area: an interesting test case to see how you can transform an existing area into a sustainable residential area. With good solutions for generating and using sustainable energy sources.

An INTERREG project brings together partners from different EU countries. Sharing knowledge and practical experiences help to find valuable solutions and tools. In addition, an appropriate approach for the participation of residents, entrepreneurs and other partners is crucial in the entire process of the energy transition. This knowledge is used in follow-up projects in our municipality.

Interreg 2 Seas is financed by ERDF (the European Regional Development Fund). In addition, the province of North Holland contributed to the project under the Implementation Regulation Co-financing European ERDF Programs North Holland.

More information about this project can be found on the Interreg projectwebsite.

More information? Please send an e-mail to Henk Jan Jansen of the Solarise project team Dijk en Waard.