Raad stelt Gebiedsvisie Proeftuin De Frans vast

De gemeenteraad heeft op dinsdag 10 oktober de Gebiedsvisie Proeftuin De Frans vastgesteld. Hiermee breekt een nieuwe fase aan voor de transformatie van het bedrijventerrein naar een toekomstbestendig, sterk en dynamisch woon- en werkgebied.

De besluitvorming over de visie verliep vlekkeloos. Het plan ontlokte louter positieve reacties en haalde de eindstreep met instemming van alle raadsleden. De volgende fase staat in het teken van de stedenbouwkundige uitwerking, het opstellen van beeldkwaliteitskaders, nader onderzoek en het uitwerken van de financiële strategie.

De raad heeft voor de volgende fase van de gebiedsontwikkeling een voorbereidingskrediet van €520.000,-- beschikbaar gesteld. Dit bedrag komt in principe weer terug in de gemeentekas, omdat toekomstige ontwikkelaars moeten meebetalen aan de kosten van de gebiedsontwikkeling.

De gemeente heeft dit jaar samen met adviesbureau SITE Urban Development gewerkt aan de  gebiedsvisie, inclusief een ontwikkelstrategie. De visie geeft aan wat de komende jaren in De Frans gaat gebeuren en de ontwikkelstrategie laat zien hoe de gemeente dit samen met alle betrokkenen gaat doen. 

De transformatie van het gebied krijgt door de omvang van circa 22 hectare, de diversiteit aan projectpartners en belanghebbenden en de complexiteit een lange looptijd. De route van de herontwikkeling is samen met betrokken ondernemers, ontwikkelaars en maatschappelijke instellingen uitgestippeld. In dit traject is ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Het transformatieproces wordt niet voor niets een proeftuin genoemd. Er is ruimte voor leren en experimenteren met nieuwe manieren van (binnenstedelijk) ontwikkelen, samenwerken, wonen en werken.

Sinds december 2022 hebben de gemeente, SITE Urban Development en betrokken partijen intensief samengewerkt. Wensen, ideeën en uitgangspunten werden uitgewisseld tijdens Ateliers en Gebiedscafés. Ook is een bezoek gebracht aan projecten in Utrecht en in Amersfoort. Het doel van deze excursie was om te leren van binnenstedelijke herontwikkelingen die vergelijkbaar zijn met De Frans. En vooral ook hoe betrokken partijen met elkaar de samenwerking kunnen zoeken.

Gebiedsconvenant

Een belangrijke tussenstap was het gebiedsconvenant dat de gemeente en een groot aantal betrokken partijen in juni 2023 hebben getekend. In het convenant zijn de belangrijkste ambities vastgelegd voor de transformatie van het gebied. Het gaat om een complexe gebiedsontwikkeling met veel eigenaren, met ieder hun eigen belangen en ontwikkeltempo. Er is sprake van een ‘organische’ gebiedsontwikkeling, waarbij stapsgewijs wordt ontwikkeld. 

Zes Essenties

Voor de verdere uitwerking van de plannen voor De Frans zijn zes Essenties vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het vervolgtraject. De essenties worden hieronder toegelicht.

1.    Developing Apart Together

Dit is een nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen in de herontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren. We doen gezamenlijk wat moet en apart wat kan.

2.    De Fitte Frans

Het gebied wordt in de gebiedsvisie ook De Fitte Frans: er wordt namelijk voortgeborduurd op sterke maatschappelijke ankers en het gebied richt zich op mensen die van verbinding houden. De Frans is daarnaast gezond en de in de toekomst meer groene omgeving zet aan tot bewegen en ontmoeten in de buitenruimte

3.    Vijf complementaire deelgebieden

De Frans is verdeeld in vijf gebieden die elkaar aanvullen. Ieder deelgebied krijgt een eigen sfeer, inrichting en gebruik. De deelgebieden zijn: De Kop, Het Hof, Het Hart, Campus en Tuin. Niet voor alle vastgoedeigenaren in het gebied is de transformatie van De Frans even urgent. Door gebieden te creëren waarbinnen de belangen dichter bij elkaar liggen, kan elk deelgebied een eigen tempo en eigen strategie volgen.

4.    Levensader als verbinder en activator

De Levensader verbindt de verschillende mensen, plekken en sferen van De Fitte Frans. De Levensader is een route door De Frans, waarlangs bijzondere plekken en activatorfuncties te vinden zijn.

5.    Gezond mobiliteitsprincipe

De Frans wordt Fit! De openbare ruimte zet aan tot gezond bewegen. Met een focus op wandelen en fietsen in groene omgeving en openbaar vervoer om de hoek. De auto uit het zicht en een passende parkeernorm

6.    Toekomstbestendig en duurzaam

De Frans wordt toekomstbestendig en duurzaam. De Levensader legt naast de bestaande groene structuren de basis voor klimaatadaptatie en een duurzame uitstraling en belevenis: met een duurzaam energiesysteem, riool, (piek)waterberging en groene buitenruimte voor het tegengaan van hittestress, maar ook voor ecologie en (menselijk) gebruik. De Levensader legt ook een ecologische verbinding, doordat er een doorlopende groenstructuur ontstaat.

Acht Principes

De zes Essenties zijn vertaald naar acht Principes. Dit zijn concrete bouwstenen voor het vervolgtraject.

De acht principes zijn:

  1.  Bebouwing langs spoor biedt (geluids)luwte.
  2. Landschap als structurerend element.
  3. Levendig programma aan de levensader met open plinten.
  4. Gezond parkeerprincipe op gebiedsniveau.
  5. (publieke) Investering focussen op de Levensader.
  6. Een divers woningbouwprogramma in elk deelgebied.
  7. Programmatische samenhang per deelgebied.
  8. Ruimtelijke samenhang per deelgebied.