Informatiebijeenkomst verkeersplan Middenweg, Basiusstraat en (Korte) Dreef

Op 11 juli heeft de gemeente een informatiebijeenkomst over het verkeersplan van de Middenweg, Basiusstraat en (Korte) Dreef georganiseerd. Dit is een tussenstap naar een definitief ontwerp voor de drie wegen. 

De gemeente liet zien hoe de eerdere inbreng van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen is vertaald in het verkeersplan. In het plan staan het dorpse karakter (verblijfskwaliteit) van Centrumwaard, de verkeersveiligheid, behoud van doorstroming en een goede verblijfkwaliteit centraal. In het door de gemeente gepresenteerde verkeersplan is hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. 

Wensen en oplossingen

De wensen van bewoners en ondernemers die zij eerder hebben genoemd in de gesprekken over de gebiedsvisie en masterplan fase 1 over verkeer zijn:

Wens: De verkeersstructuur moet doorgaand verkeer ontmoedigen.

Oplossing: Straten worden gecombineerd en integraal aangepakt en sluiten op elkaar aan.

Wens: Zorg voor voldoende ruimte voor voetgangers.

Oplossing: Verbreden van de trottoirs aan winkelzijde waar ook gefietst wordt.

Wens: Versmal de rijbaan van de Middenweg zodat meer ruimte ontstaat voor groen, voetgangers en fietsers.

Oplossing: De rijbaan wordt versmald. Alleen met lage snelheid kunnen (vracht)auto’s elkaar passeren.

Wens: Zorg voor voldoende parkeerplaatsen.

Oplossing: Er zijn voldoende parkeerplaatsen. Er komt ook ruimte voor meer groen.

Wens: Voorkom ongewenst gedrag.

Oplossing: Laden en lossen op fietspaden en trottoirs leiden tot onveilige situaties. Het tast de verblijfskwaliteit aan. Er worden duidelijke laad- en losplaatsen aangelegd. Voldoende zebrapaden met middengeleider zorgen voor veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers.

Wens: Maak de hele buurt een 30 km/uur gebied.

Oplossing: Het gebied krijgt een ‘dorps karakter’ en wordt op termijn formeel 30 km/uur gebied.

Wens: Kom met een goede oplossing voor laden en lossen.

Oplossing: Er worden duidelijke laad- en losplaatsen aangelegd. Er komen afspraken om laden en lossen overdag te beperken.

Wens: Toegankelijkheid en parkeren bij de school.

Oplossing: Bij de school (Pater Jan Smit) komen parkeervakken voor haal- en brengouders. De doorstroming bij de school worden aangepakt. De fietstoegang naar de school wordt verbeterd. Fietsen van en naar school wordt gestimuleerd.

Wensen: Zorg voor veilige fietsverbindingen.

Oplossing: De winkels aan de Middenweg worden optimaal dubbelzijdig bereikbaar voor fietsers. De auto wordt in het hele gebied teruggedrongen. Er zijn daardoor minder parkeerplaatsen nodig. De fietser krijgt meer ruimte.

Wens: Hou rekening met de toegang tot percelen.

Oplossing: Woningen blijven voor alle vervoersmiddelen bereikbaar.

Wens: Aansluitingen wegstructuur.

Oplossing: De aansluitingen met andere wegen (o.a. Schoollaan, Beukenlaan, Van Veenweg en Raadhuisstraat worden vernieuwd, zodat het beter op elkaar aansluit.

Snelheid beperken

De Bassistraat en Dreef worden in het plan ingericht als 30-kilometerstraat. De Middenweg wordt zoveel mogelijk als een 30 km/uur weg ontworpen. De formele maximumsnelheid blijft voorlopig op 50 km/uur. De Middenweg is een gebiedsontsluitingsweg met hoge verkeersintensiteiten. Het is daardoor niet mogelijk om de Middenweg met huidige wet- en regelgeving als 30-kilometerweg aan te wijzen.

De gemeente kiest wel voor zoveel mogelijk maatregelen die het verkeer remmen. Zo wordt in het plan de rijbaan versmald naar de minimale wettelijk toegestane breedte. Hierdoor wordt het verkeer geremd en ontstaat er meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. Er komt bijvoorbeeld aan de winkelzijde een tweerichtingenfietspad.

We werken na 11 juli verder aan een compleet inrichtingsplan voor de drie wegen. Naast het gepresenteerde verkeersplan krijgen onderwerpen als groen, verharding en straatmeubilair daar ook een plek in. Dit eindplan presenteert de gemeente komend najaar. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023.