Centrumwaard

Centrumwaard wordt de komende jaren gemoderniseerd. De wens is om een levendig centrumgebied te realiseren, waar het fijn is om te wonen, winkelen en ontmoeten.

Ondernemen in Centrumwaard

In Centrumwaard zijn inwoners, ondernemers en gemeente hard aan de slag met de plannen om het gebied te verbeteren. Om het winkelgebied Centrumwaard aantrekkelijker te maken. Dat gaat onder andere over de inrichting van de openbare ruimte, maar ook over samenwerken tussen de ondernemers (een Bedrijveninvesteringszone) en het aantrekken van nieuwe ondernemers die het winkelaanbod verrijken. 

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie? Of ziet u kansen in Centrumwaard? Wilt u een winkel starten of verplaatsen naar dit gebied dat volop in beweging is?
Stuur dan een mail of bel 072 575 55 55 naar Ageeth Kuijs, accounthouder Retail.  

Markt in Centrumwaard

Op maandag van 10.00-16.30 uur is er een wekelijkse markt op het Raadhuisplein in Heerhugowaard. 
Voor meer informatie over kosten of het aanvragen van een vergunning voor een marktstandplaats kijkt u op de pagina Marktstandplaats.

Van gebiedsvisie naar masterplan

De herontwikkeling van Centrumwaard gaat door. De eerder vastgestelde gebiedsvisie wordt uitgewerkt tot een masterplan en uitvoeringsplannen. Ook dit doen we weer samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit het gebied. De gemeente faciliteert en ondersteunt. Dat past ook in het proces van democratische vernieuwing waarin de gemeente niet de bepalende is, maar medespeler en waarin de inhoud van de plannen samen met de samenleving wordt opgesteld.

In het opstellen van het masterplan is in de afgelopen periode voornamelijk aandacht geweest voor verkeersmobiliteit, veiligheid en parkeren. Een aantal onderwerpen, waaronder sociale cohesie en duurzaamheid zijn nog niet voldoende uitgewerkt. Daarom hanteren we voor het opstellen van het totale masterplan een gefaseerde aanpak.

Met projecten die direct opgepakt kunnen worden, gaan we aan de slag. Dat is de uitwerking van het masterplan fase 1. De uitwerking van de andere onderwerpen krijgen een plek in masterplan fase 2. Daarvoor organiseren we in elk geval half november een bijeenkomst.

Het opstellen van het masterplan doen we ook vanuit co-creatie. Gemeente Dijk en Waard neemt een faciliterende positie in. Vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen werken we met elkaar aan het concreet maken van de gebiedsvisie tot een masterplan, voor een vitaal en toekomstgericht Centrumwaard. Samen met inwoners, ondernemers en raadsleden zijn uitgangspunten geformuleerd, die we in het vervolgproces hanteren.

 • In het samenwerkingstraject om te komen tot het masterplan hanteren we de gebiedsvisie (richtinggevende uitspraken en perspectieven op dilemma’s) als uitgangspunt, de basis.
 • Maatwerk is voor de invulling van het masterplan de norm.
 • De gemeente werkt mee om alle noodzakelijke wijzigingen in bestemmingsplannen door te voeren om de realisatie van het masterplan Centrumwaard mogelijk te maken. Zij neemt daarvoor het initiatief en neemt, met inachtneming van het profijtbeginsel, de kosten op zich. 
 • De speelregels (speelruimte & spelregels) worden alleen in dialoog met de deelnemers aan het proces aangepast. 
 • De werkgroep Democratische Interactie en Participatie is actief betrokken bij het tot stand komen van het masterplan. De werkgroep houdt toezicht op het proces en is betrokken bij monitoring en evaluatie. Werkgroep DIP heeft in principe de rol van toehoorder en procesbewaker. Andere raadsleden zijn welkom, maar hebben géén inhoudelijke rol.
 • De inhoud van het masterplan komt in samenspraak met de deelnemers (inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en gemeente) tot stand tijdens het ontwerpfestival. 
 • De gemeenteraad omarmt in principe de uitkomsten van het proces. In het kader van het algemeen belang neemt de gemeenteraad een voorgesteld besluit over vaststelling van het masterplan. Dit doet zij in dialoog met de deelnemers aan het proces.
 • Het schetsontwerp dient eerder geconstateerde dilemma’s tot oplossing te brengen. Als dat niet lukt, is het aan de raad om inhoudelijk een keuze te maken.
 • Het proces van opstellen masterplan en uitvoering is een gezamenlijk proces. Co-creatie samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars doen we vanaf het begin tot het eind. We evalueren ook samen gedurende het hele proces.

Op 26 januari is er een digitale bewonersavond georganiseerd over Centrumwaard. Naast een toelichting op het proces is een eerste concept van het gewenste beeld, de architectuur voor mogelijke nieuwbouw, gepresenteerd. Deze uitwerking is nodig om mogelijke nieuwbouw te kunnen toetsen en daarmee te zorgen dat het gewenste dorpse karakter van Raadhuisplein en Middenweg wordt versterkt.

Doel van deze bijeenkomst was om vast te stellen of dit beeld een goede vertaling is van wat we met inwoners en ondernemers in de bijeenkomst van 18 november jl. hebben besproken. En natuurlijk passend bij de vastgestelde ambities en uitgangspunten zoals al opgenomen zijn in de Gebiedsvisie Centrumwaard (pdf, 30 MB) en het Masterplan fase 1 (pdf, 8 MB).

Naast het architectonisch beeld, hedendaags dorps, werd ook een ontwikkelingsrichting gepresenteerd. 
De deelnemers herkenden in de ontwikkelrichting niet hun inbreng uit eerdere bijeenkomsten en gaven aan het hiermee niet eens te zijn. Daar hebben wij natuurlijk naar geluisterd. Wij maken de plannen voor Centrumwaard samen. 

Hier vindt u de op 26 januari gepresenteerde en gehandhaafde sheets van het beeldkwaliteitsplan (pdf, 8 MB)
U heeft natuurlijk de mogelijkheid om hier nog op te reageren. Dat kan tot 13 februari via het platform Herinrichting Centrumwaard. Als u het beeldkwaliteitsplan in de week van 14 februari liever op een bijeenkomst wilt bespreken horen wij dat graag per mail van u.

Voor de volledigheid vindt u hier ook een document met de verwijderde sheets (pdf, 1 MB). Dit alleen als achtergrond. Deze worden niet meegenomen in het vervolgproces. Ze worden niet voorgelegd aan de gemeenteraad en zijn geen onderdeel van het masterplan fase 2.

Een overzicht van de processtappen (pdf, 1 MB) kunt u hier vinden.

Zoals gisteravond werd voorgesteld, laten we een impressie (een tekening van hoe het eruit kan komen zien) opstellen. Die zullen we ook op de website publiceren!

Ten slotte maken we van het beeldkwaliteitsplan een boekje. Ook dit document publiceren we op de website.

De afgelopen 2 jaar hebben betrokkenen (bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente) samengewerkt aan planvorming voor Centrumwaard door middel van een proces van democratische vernieuwing. In maart 2021 is hiervoor door de raad de Gebiedsvisie vastgesteld en in oktober 2021 het Masterplan fase 1. Op 24 mei 2022 heeft de gemeenteraad Masterplan fase 2 vastgesteld.

Het Masterplan fase 2 is een verdere uitwerking van de gebiedsvisie. De onderwerpen die in Masterplan fase 1 nog niet waren uitgewerkt worden hierin duidelijk. Het Masterplan fase 2 geeft kaders waarmee vastgoedeigenaren die dit willen, duidelijke plannen kunnen maken voor aanpassing of herontwikkeling van hun pand.

Centrumwaard is het oude dorpscentrum van Heerhugowaard. Om de dorpse sfeer terug te laten komen, is er een inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. De vernieuwing is een stevige impuls om het oude dorpscentrum weer aantrekkelijk te maken.

Voor de dorpssfeer zijn drie elementen belangrijk: 

 1. Historisch. Het historisch karakter moet blijven en waar mogelijk versterkt.
 2. Ruimtelijk. Een dorp is kleinschalig. De nieuwe inrichting moet dat beeld ondersteunen.
 3. Functioneel. In Centrumwaard komen verschillende functies bij elkaar, zoals winkels, ontspanning en ontmoeten.

Op 30 november was er een bijeenkomst in de Brink, waar de plannen voor de Middenweg, Basiusstraat en Dreef, zijn gepresenteerd. 

Middenweg 

De Middenweg was een uitdaging voor de ontwerpers. Want alles moet een plek krijgen. De rijbaan voor auto’s, fietspaden, looproutes, parkeren en beplanting. En dat in een krappe ruimte. Maar het is gelukt.

De Middenweg is gezichtsbepalend voor de wijk. Deze hoofdweg krijgt zijn dorpse uitstraling door een bomenlaan terug te laten komen. De Middenweg blijft een 2-richtingenstraat. De nieuwe asfaltweg lijkt op een dorpse klinkerweg door op het asfalt een klinkermotief aan te brengen. De rijbaan wordt versmald. De parkeerplekken komen op trottoirniveau zodat de weg nog smaller lijkt. Door de smallere rijbaan wordt de snelheid van het verkeer geremd en ontstaat meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. Aan beide kanten komen vrij liggende fietspaden en trottoirs.

Bij de winkels aan de Middenweg komt een 2-richtingenfietspad. Het trottoir aan de kant van de winkels wordt zo breed mogelijk. Op een aantal plekken blijft ruimte voor een terras of extra buitenruimte voor de winkels. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten en een praatje te maken.

Wilt u meer weten over de herinrichting van de Middenweg en de start van de werkzaamheden? Bekijk dan de bewonersbrief "Bewonersbrief werkzaamheden Herinrichting Middenweg September 2023" onder de kop Documenten en links op deze pagina.

Basiusstraat en Dreef

De Basiusstraat en de Dreef lopen parallel aan de Middenweg. Deze straten krijgen extra groen en bomen. De gezonde en waardevolle bomen blijven, zo veel als kan, staan. De (bloeiende) beplanting geeft de straat kleur. Vogels, vlinders en andere insecten krijgen de ruimte. In deze straten wordt het asfalt vervangen door klinkers. Er is gekozen voor zo veel mogelijk groene opritten en parkeerplaatsen.

De Basiusstraat wordt ingericht als een woonstraat. Dat hoort bij de dorpse uitstraling. Deze straat blijft een 2-richtingenstraat met fietsers op de rijbaan. De rijbaan is nu ongeveer 7 meter breed. Deze  wordt versmald naar 5,50 meter. Er wordt rekening gehouden met vrachtverkeer van en naar het Raadhuisplein. De Basiusstraat voldoet zo aan de inrichtingseisen voor 30 km/uur. De parkeerplaatsen worden op trottoirniveau aangelegd. Hierdoor lijkt de straat nog smaller. En dat levert weer een natuurlijke beperking van de snelheid op.

De Dreef wordt weer een 2-richtingenstraat. Het wordt een woonstraat met fietsers op de rijbaan. De rijbaan is nu nog ongeveer 7 meter breed. Dat wordt 4,80 meter. De Dreef voldoet zo aan de inrichtingseisen voor 30 km/uur. De parkeerplaatsen worden op trottoirniveau aangelegd. De straat lijkt zo nog smaller. Hierdoor passen automobilisten hun snelheid op een natuurlijke manier aan.

Pater Jan Smit School

Naar de verkeerssituatie rond de Pater Jan Smit School is nadrukkelijk gekeken. Om een verkeerveilige situatie te creëren, wordt het schoolplein wordt optisch doorgetrokken tot aan de rijbaan. De ‘schoolzone’ is zo goed herkenbaar. Omdat de rijbaan wordt versmald, is het niet meer mogelijk om naast het doorgetrokken schoolplein stil te staan om kinderen te brengen of te halen. Wel komen er een paar extra parkeerplaatsen bij.

In september 2020 is er een participatietraject gestart met 4 digitale bijeenkomsten. Op basis van deze bijeenkomsten zijn de belangrijkste thema’s voor de gebiedsvisie bepaald. Daarna zijn de thema's verder uitgewerkt in "richting gevende uitspraken". Deze zijn gevormd tijdens 5 digitale bijeenkomsten in november en december 2020, door een groot aantal omwoners en ondernemers.

Vanaf 6 januari 2021 hadden omwonenden en ondernemers de mogelijkheid om hun mening te geven over de visie. Dit heeft geleid tot de gebiedsvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld.

In verschillende werksessies zijn de richtinggevende uitspraken en de uitgangspunten van de gebiedsvisie verder ingevuld en concreter gemaakt. Hierbij was met name veel aandacht voor verkeer; de veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en parkeren.

De belangrijkste concrete uitspraken om te komen tot een uitnodigende buurt met een uniek bruisend dorpscentrum zijn:

 • Dorps: impuls naar dorpse kwaliteit!
 • Aandacht voor sociale veiligheid
 • Opdeling Raadhuisplein in 3 velden (verblijfsgebied, groen/parkeergebied, parkeergebied)
 • Behoud ruimte voor evenementen op het Raadhuisplein
 • Verbeter de uitstraling van het plein
 • Zorg voor zichtbaarheid/uitnodigende uitstraling Raadhuisplein
 • Trek het profiel van de Sportlaan door op de Raadhuisstraat
 • De detailhandel concentreren en zorg bij leegstand voor een nieuwe functie
 • Zorg voor vergroenen
 • Sportvelden, het groene hart van de wijk

Op basis van de uitkomsten van het ontwerpfestival is door stedenbouwkundig bureau BuroURSEM een eerste schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp is op 8 juli digitaal gepresenteerd.

Het concept schetsontwerp was volgens de aanwezigen een goede weergave van de uitkomsten van het ontwerpfestival. Doel is om het masterplan fase 1 en stedenbouwkundig schetsontwerp op 26 oktober ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Veel dank aan alle inwoners, ondernemers en vastgoedpartijen die keer op keer enthousiast en gemotiveerd van de partij zijn! 

Dijk en Waard BouwApp

Met de Dijk en Waard BouwApp houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom bouwprojecten in de buurt. Lees meer informatie over de Dijk en Waard BouwApp en download de App gratis.

Nieuws

Blijf op de hoogte en lees hieronder het laatste nieuws over de herinrichting Centrumwaard.

Nieuwsbrief Centrumwaard in uw mailbox

Meer informatie

Heeft u vragen of wil u meer weten over de herinrichting van Centrumwaard? Stuur ons dan een e-mail via centrumwaard@dijkenwaard.nl.