Verslag startbijeenkomst 1 oktober

Reacties deelnemers groep 1:

 • Belangrijk dat Centrumwaard een betere uitstraling krijgt en weer een bruisend aantrekkelijk gebied wordt, zodat het gebied meer klanten trekt. Dit geldt voor zowel de straat als de winkelpanden zelf. Vroeger was het gebied redelijk druk, vandaag de dag redelijk schaars.
 • Een vitaal Centrumwaard is belangrijk, omdat het gebied nu onaantrekkelijk is voor bezoekers. Een aantrekkelijk gebied betekent ook een variatie aan winkelaanbod; het Raadshuisplein is nu meer een ‘boodschappenplein’. Gezelligheid in het gebied wordt gemist. Op dit moment is Centrumwaard geen aantrekkelijk verblijfsgebied. Een vitaal Centrumwaard is belangrijk zodat klanten even langer blijven vanwege een divers winkelaanbod waar men zich laat verrassen. Horeca, in de vorm van terrassen of lunchtentjes aan de Middenweg, wordt ook gemist.
 • Wenselijk is het dorpse gevoel van Centrumwaard (meer specifiek het Raadhuisplein, maar ook aan de Middenweg) als tegenhanger van het stadse gevoel bij Middenwaard. Het zou mooi zijn als gemeente dit nostalgische gevoel zou kunnen terugbrengen. 
 • De bereikbaarheid van het gebied is beperkt. Op dit moment is het voor klanten lastig om naar het winkelgebied te komen. Parkeergelegenheid is een probleem. Vrij, gratis parkeren is positief, het gebied is toegankelijk voor een auto. Tegelijkertijd is vrij parkeren een zorg en wordt er in het gebied (te) hard gereden. Ook lopen voetgangersgebied en autoparkeren dwars door elkaar heen, vnl. op het Raadhuisplein.
 • Parkeergarage als oplossing voor autoparkeren?
 • Een vitaal Centrumwaard hangt ook samen met verkeersveiligheid. Dat kan (of moet) beter, vooral vanwege de drukte door autoverkeer. Het gebied is nu vooral een verkeersader. Snelheid van hardrijdende auto’s zou teruggebracht moeten worden (drempels?).
 • Een vitaal Centrumwaard is ook belangrijk, omdat dit bijdraagt aan de sociale functie (een ontmoetingsplek) die het gebied voorheen had. Het gebied ligt midden in de sociale wijken eromheen. Deze sociale functie is in de loop der jaren achteruit gegaan. Dit hangt ook weer samen met het huidig winkelaanbod. 

Reacties deelnemers groep 2:

 • Vitaal is levensvatbaar. Centrumwaard moet gezellig zijn, gezelligheid uitstralen. Aantrekkingskracht hebben voor de regio.
 • Er is veel leegstand, het verslonst, er is hangjeugd. Daardoor is het niet meer aantrekkelijk voor ondernemers en voor inwoners.
 • Een stad met de grootte van Heerhugowaard verdient meerdere winkelcentra, met verschillende karakters.
 • Het moet in Centrumwaard fijn wonen zijn. En het moet veilig zijn en voelen.
 • Vitaal gaat ook om verkeersveiligheid. Het Raadhuisplein is nu een ‘crossbaan’. Scooters, maar ook vrachtwagens. Dat is en voelt niet veilig. Voor een vitaal Centrumwaard moet gekeken naar de infrastructuur (parkeren met goede parkeerplekken, bus, etc.) en voor de rijrichtingen (denk aan bestemmingsverkeer). Dit komt ook door bezoekers en bezorgers van sommige ondernemers. 
 • Het gaat ook om uitstraling en netheid van het gebied.
 • Je mist nu de gezelligheid. Mensen gaan nu doelgericht op hun bestemming af, blijven niet hangen voor een rondje winkelen. Er is daardoor geen ontmoeting meer.
 • Voor de vitaliteit van het centrum is het belangrijk dat het toegankelijk is voor mensen die minder goed te voet zijn, dus bereikbaar met de bus. Zeker ook voor de oudere mensen die in de buurt wonen. Voor hen is het van belang als sociale functie.
 • Voor de vitaliteit is het goed dat de markt gecentreerd wordt.
 • Diversiteit van de winkels zijn belang om meer bezoekers naar het gebied te trekken. Verschillende winkels en horeca (bijv. mode en koffiesalon) brengt gezelligheid.
 • Voor de bereikbaarheid/toegankelijkheid zijn ook gecentreerde fietsenstallingen nodig. Voor de veiligheid en toegankelijkheid. Oplaadpunten voor e-bikes?
 • Voor vitaliteit is ook handhaving belangrijk. 

Reacties groep 3:

 • Aanpakken van het (winkel)centrum, het revitaliseren van het centrum is belangrijk voor de leefbaarheid.
 • Positieve punten aan de wijk: dicht bij scholen, winkels in de buurt. 
 • Maar er wordt niet altijd trots voor de wijk gevoeld.
  Er is nu te weinig woonplezier. Er is de laatste 15-20 jaar weinig aan ontwikkeling in het gebied gedaan. Er is te weinig aandacht aan Centrumwaard besteed in de afgelopen vijftien jaar op onder meer gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ontwikkelingen zijn welkom en nodig. Centrum was vroeger gezellig. Nu veel verpaupering van Middenweg/Raadhuisplein, verouderd en rommelig. Dit moet verbeterd worden voor de vitaliteit.
 • Herinrichting van wegennet Centrumwaard is van belang. Parkeerbeleid in de hele wijk moet onder de loep worden genomen, toen het gebied werd ontwikkeld waren er veel minder auto’s. 
 • Verkeersveiligheid op Van Veenweg zijn zorgen over. Er wordt te hard gereden. Hoop dat verkeersveiligheid Van Veenweg en ook Dreef in de plannen kunnen worden meegenomen. 
 • Bij eventueel verkeersplan niet alleen naar Raadhuisplein en Middenweg kijken maar ook omliggende straten meenemen.
 • We zitten te springen om woningbouw. Ontwikkeling nieuwe woningbouw door ontwikkelaars wordt als positief voor de wijk ervaren.
 • Er is behoefte aan onder meer terrasjes op Centrumwaard. Dit zorgt voor meer reuring in het centrum. Centrumwaard is ingehaald door de tijd. Winkelbestand gaat niet groeien. Leegstand is een groot probleem.
 • Groen zou beter verdeeld kunnen worden over de wijk. Rosariumpark mooi, maar verder weinig groen in de wijk, wens voor meer groen in de wijk. Slim omgaan met groen zou ook verkeersproblemen oplossen.
 • Herinrichting en kwaliteit van de openbare ruimte is van groot belang. Andere invulling zorgt voor betere leefbaarheid. 
 • Vraag: wat is de stand van zaken rond de eenrichtingsverkeer Middenweg? 

Reacties deelnemers groep 4:

 • Leefbaarheid en winkelbestand in takt houden
 • Stad zonder leven is geen stad, dus mooi centrum behouden
 • Een mens heeft mensen nodig (sociale kern van de buurt)
 • Moet geen ondergeschoven kindje meer zijn
 • Leegstand motiveert niet
 • Uitgestrekt gebied en ook grote versnippering van functies. goede combi maken en houden van wonen en winkels
 • Terugloop van bezoekers geen stimulans voor ondernemers
 • Oude dorpskern van Heerhugowaard, wat is de functie nu en in de toekomst
 • Langer verblijven in het gebied zorgt voor meer sociale contacten en winkelbezoeken
 • Veel auto’s, is dat nodig, kan dat anders
 • Rommelige uitstraling in en rond het Raadshuisplein
 • Combinatie van wonen, werken en leven zorgt voor leefbaarheid. Door huidige versnippering (ook van eigendom) is dat nu een uitdaging om dit goed in te vullen.
 • Oppassen voor eenzijdigheid in winkel aanbod, bij visie kijken naar betere verdeling
 • Centrum is belangrijk voor het gebied er omheen (o.a. ook de Draai).
 • Gebied moet er netjes, verzorgd en vitaal uitzien, ook in de toekomst
 • Er ontbreekt nu een lijn in wat de gemeente met het gebied wil (duidelijkheid).
 • Centrumwaard is een woongebied met daar tussen ook winkels.
 • Aanwezigheid van (geparkeerde) auto’s maakt het verblijven en bewegen als voetganger onprettig.
 • Voor automobilisten is het niet prettig rijden op het plein door de vele voetgangers en fietsers
 • Evenwicht tussen oude dorpse karakter en een moderne uitstraling (zoals bij het aangepaste Hertenkamp is gelukt)
 • Versteende omgeving moet anders om leefbaarheid een boost te geven
 • Het verkeer is een factor die van belang is voor de leefbaarheid. Nu veel door elkaar.
 • Bereikbaarheid van het gebied met het OV is nu slecht
 • Huidige rommeligheid en uitstraling zorgt voor een neerwaartse spiraal in het onderhoud en gebruik van het gebied.

Reactie deelnemers groep 1:

 • Leefbaarheid (schoon, heel, veilig), gezelligheid, gevarieerd en geconcentreerd winkelaanbod. Het aanbod is nu versnipperd; dit maakt dat het gebied rommelig oogt. 
 • Mogelijke oplossing is functies bij elkaar brengen en groeperen om op die manier een toegankelijker Centrumwaard te creëren. 
 • Meer groen, minder steen. Beter onderhouden van het openbaar gebied.
 • Modernisering van het gebied is wenselijk. De uitstraling ontbreekt, gedateerd. Locatie nodigt niet uit om er te verblijven.
 • Wenselijk is een dorps gebied met een eigentijdse uitstraling en sfeervolle inrichting, als tegenhanger van het meer stedelijke Middenwaard.
 • Toevoeging van horeca, terrassen voor levendigheid van het gebied.
 • Verloedering in uitstraling van panden moet worden aangepakt.
 • Aanpakken van de ontsluiting van verkeersader Middenweg en parkeerproblematiek. Temperen van de verkeersstromen, aanpassen van de snelheid. Auto te gast.
 • Goede openbaar vervoersverbinding als alternatief voor problematiek autoverkeer. Centrumwaard heeft op dit moment geen bus-stop.
 • Toevoegen van fiets parkeerplekken op een centrale plek in het gebied.
 • Verbreden van stoepen en trottoirs voor verbetering van het aanzicht van het gebied en de toegankelijkheid voor mindervaliden.
 • Wenselijk is een mix van wonen en werken in Centrumwaard en flexibiliteit in bestemming (wonen dan wel detailhandel).

Reacties deelnemers groep 2:

 • Het gebied heeft een opknapbeurt nodig om klaar te zijn voor de toekomst.
 • Het plein moet toegankelijk zijn, vrij parkeren is belangrijk, maar het is nu niet mooi. Kunnen de auto’s in een parkeergarage, waarmee het plein een sociale ontmoetingsplek kan worden. De auto moet te gast zijn, fietsers en inwoners als middelpunt.
 • Voor een sociale ontmoetingsplek is een aantrekkelijke openbare ruimte nodig. Bankjes, terrassen, etc. Er is meer groen nodig, minder steen. Aankleding moet mooi zijn (bijvoorbeeld soorten tegels, lantaarnpalen etc.).
 • Samenvoegen in een milieustraat is een goed initiatief, maar het moet mooi aangekleed om er netjes uit te zien.
 • Er zijn richtlijnen nodig om een aantrekkelijk aanbod van winkels te creëren. Een diversiteit aan winkels die bezoekers aantrekken, bezoekers die blijven winkelen in het gebied. En een samenhang tussen die winkels (denk aan uitstraling met gezamenlijke plantenbakken)
 • Mogelijk kunnen winkels gecentreerd worden, zodat het centrum aantrekkelijk is.
 • De eigenaren van de panden moeten investeren in hun panden, verloedering tegen gaan, slecht onderhoud aanpakken. De leegstand moet tegen worden gegaan.
 • De gemeente moet richtlijnen vaststellen, om eigenaren en ondernemers een gezamenlijke richting op te zetten. De gemeente moet uitstralen wat ze wil. Middenwaard als enige winkelcentrum, of ook blijven inzetten op het oude centrum van Heerhugowaard? 
 • De gemeente moet richting geven, mogelijk minder maar kwalitatief winkelaanbod en verder woningen.
 • De gemeente moet streng zijn. Keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan de soorten uitstallingen of uithangborden. Maar ook bijvoorbeeld geen vergunning voor coffeeshop midden op het plein.
 • Eigenaren en ondernemers en gemeente moeten gaan samenwerken, een ondernemersvereniging. Iemand moet die samenwerking gaan trekken. Het voelt als trekken aan een dood paard.
 • Het plein moet veiliger zijn. ’s Avonds na 10 durven mensen niet meer over het plein. Er wordt ingebroken, er vindt vandalisme plaats. Er is vertrouwen nodig in elkaar.
 • Niet alleen aandacht voor het Raadhuisplein, maar ook de omliggende straten meenemen. Samenhang in het gebied.
 • De stijl van Castricum en het begin van de Middenweg als inspiratie. 

Reacties deelnemers groep 3:

Kernwoorden: aantrekkelijk maken, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, (striktere) handhaving, versterken verblijfsfunctie.

 • Er is meer uitnodiging, meer openheid nodig in het gebied.
 • Hoe ga je om met auto’s in het gebied? Parkeerbeleid aanpakken? Auto’s onder de grond, parkeergarage onder plein creëren? (en daardoor gezellige dingen op het plein mogelijk maken) Parkeren langs Middenweg aanpakken? 
 • Verkeersveiligheid nu al aanpakken. Nu niet altijd veilig gevoel in de openbare ruimte, onder meer hardrijden is een probleem. Snelheidsbeperking en overzichtelijkheid (rond scholen) nodig.
 • Centrumwaard moet een relevante, sociale en centrale functie krijgen, zoals het vroeger was. Zit in inrichting, voorzieningen die je biedt. Er zijn hele aantrekkelijke woonwijken om je heen, maar als je dat dichterbij huis (Centrumwaard) kan vinden, dan wordt hier zeker gebruik van gemaakt. 
 • Versnippering en concentratie. Nu verspreiden van functies over een groot gebied, Centrumwaard behelst een groot oppervlakte. Hoe kun je functies concentreren op bepaalde plekken, zodat die plekken aantrekkelijker worden? Clusteren van functies: wonen, winkels.
 • Sociale veiligheid: ’s avonds (na het sluiten van de winkels) is er vaak een onveilig gevoel, onder meer door verkeer dat met hoge snelheid over Raadhuisplein en Middenweg rijden en het af- en aanrijden van bezoekers coffeeshop en ongure types die rondhangen. Netheid  openbare ruimte laat ook wel te wensen over, onder meer door afval van ondernemers. 
 • Ander winkelbestand gewenst. Bezorgdiensten zijn storende factor, we zien liever echte detailhandel/horeca etc., zodat het gebied aantrekkelijk wordt om te verblijven.
 • Dorpser karakter begint al aan de Middenweg. Welkom, fijn gebied creëren. Maak gebruik van de breedte van de Middenweg.
 • Speelattributen in moderne speeltuinen zijn niet geschikt voor kinderen met een beperking. 

Reacties deelnemers groep 4:

 • Zorg voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (aantrekkelijker maken voor het langzame verkeer)
 • Geen leegstand meer bij de winkels
 • Neerwaartse spiraal een halt toeroepen
 • Opknapbeurt en aantrekkelijkheid van het plein verbeteren
 • Meer contact tussen de ondernemers (bijv. ondernemerskring, app groep) gemeente kan hier bijdrage door ruimte beschikbaar te stellen. In eigen winkel geen ruimte voor dergelijke bijeenkomsten. 
 • Gezelligere indeling van het gebied door o.a. bankjes, grotere bloembakken
 • Parkeren op het plein anders oplossen, zorgen voor een verblijfsgebied (o.a. terrassen)
 • Overzichtelijker maken van het Raadhuisplein en Middenweg (verkeer)
 • Parkeergarage onder het plein, is dat haalbaar?
 • Goede afweging tussen haalbaarheid in relatie tot de vraag om vitaliteit
 • Winkelvoorraad herzien
 • Herinrichting van de openbare ruimte is noodzakelijk
 • Auto te gast in het gebied (autoluw) en toch goed kunnen parkeren (vrij parkeren)
 • Parkeerterp om de auto’s uit het zicht te halen en te gebruiken voor de groen invulling
 • Het vele doorgaand verkeer uit het gebied halen. Hier zijn de tangenten voor.
 • 1 richting verkeer maken op bepaalde straten om je te focussen op het bestemmingsverkeer
 • Overlast van bezoekers coffeeshop aanpakken (rijgedrag).
 • Middenweg is breed genoeg om mogelijk ook andere oplossingen te bedenken dan 1 richtingsverkeer toe te passen.  

Reactie deelnemers groep 1:

 • Meer samen optrekken als ondernemers, o.a. door weer een Centrumwaardvereniging op te starten.
 • Creëren van een gemeenschappelijk platform, ook voor verlevendiging van het gebied.
 • Meedenken met gemeente in probleemherkenning en het proberen op te lossen van problemen.
 • Delen van kennis en ideeën voor het creëren van een vitaal Centrumwaard.
 • Ontwerp gebiedsvisie laten beoordelen door externe verkeerskundigen.
 • Opgehaalde informatie uit enquête VVN delen met gemeente.
 • Opzetten van een bewonersvereniging als spreekbuis en contactpersoon voor de gemeente.
 • Zelf opruimen plastic en ander rommel op straat, vanwege een tekort aan prullenbakken.
 • Auto te gast formule.
 • Straat zonder auto’s hoeft niet per definitie slecht uit te pakken voor ondernemers.

Reactie deelnemers groep 2:

 • Als inwoner kan ik gebruik blijven maken van de voorzieningen in Centrumwaard. Dagelijkse boodschappen en het liefst nog wat meer.
 • Als inwoner kan ik alleen mijn eigen huis en tuin netjes houden, en met mijn buren praten over ‘ons eigen straatje’.
 • Als inwoner kan ik met parkeren rekening houden met andere bezoekers en bewoners.
 • Als inwoner kan ik meedoen aan trajecten als deze. (Als gemeente moet je zorgvuldig zijn met mensen die meedoen/meedenken, zodat mensen niet afhaken.)
 • Als vastgoedhouder kan je de eigen panden in goede staat houden / brengen.
 • De gemeente kan de openbare ruimte en verkeersafwikkeling in orde maken (schoon, heel, veilig). Dit moet een dominante plek krijgen in de gebiedsvisie.
 • De gemeente kan regie pakken om het gebied aan te pakken. Richtlijnen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 • In gezamenlijkheid kunnen we bijdragen aan de kaders die nodig zijn voor een vitaal Centrumwaard.
 • In gezamenlijkheid kunnen we de samenwerking en verbinding met elkaar zoeken. In verbinding om allerlei verschillende ideeën samen verder krijgen. Het is samen de hand oppakken door inwoners, ondernemers en initiatiefnemers.
 • In gezamenlijkheid kunnen we handelen vanuit de behoefte en initiatief vanuit de gemeenschap. Denk aan het Kompas op de Noord, waar woningbouw mogelijk werd vanuit de drive van de buurt.

Reactie deelnemers groep 3:

 • We missen al een tijdje een organisatie voor ondernemers in het gebied. Als ondernemers samenkomen en ideeën uitwisselen over de vitalisering van het gebied is belangrijk. Misschien kan gemeente ruimte beschikbaar stellen waar de ondernemers kunnen samenkomen of is café De Heeren een goede plek voor een bijeenkomst?
 • Het opzetten van nieuwe ondernemersvereniging is nog niet zo makkelijk. Al eerder geprobeerd. Neuzen staan niet dezelfde kant op, zit veel oud zeer over vroegere gang van zaken (spaarpuntensysteem bv) 
 • In deze Zoom-sessie aanwezige ondernemers willen wel als spreekbuis dienen of verbinding leggen tussen de ondernemers.
 • Participeren in deze sessies is belangrijk vinden de deelnemers. Zeggen wat je te zeggen hebben, meedenken. 
 • We moeten het collectief aanpakken. Bewoners, ondernemers en ook gemeente moeten het samen doen. Met elkaar meedenken. Misschien kan gemeente letten op afgeven van diversiteit van vergunningen?
 • Qua aanpak veiligheid: Racebaan Raadhuisstraat anders inrichten?
 • Coffeeshop trekt fout publiek aan, verkeerde uitstraling. De aankopen worden elders in de wijk geconsumeerd, dit zorgt voor overlast/onveilig gevoel.  Hoort een coffeeshop bij een leefbaar Centrumwaard? Is dit de juiste plek voor de coffeeshop?
 • Raadhuisplein moet een langdurige verblijfsfunctie krijgen. Nu veel af en aan verkeer door bezorg/afhaalrestaurants. We zien liever broodjeszaken, terrassen zodat je langer in het gebied kunt en wilt verblijven. Stimuleren van langere verblijfsduur, belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit.

Reactie deelnemers groep 4:

 • Duidelijk maken wat de meerwaarde is voor een veilige omgeving, zodat kinderen uit de wijk en andere wijken zelfstandig naar school kunnen gaan
 • Blijven meedenken in praktische (tijdelijke) oplossingen voor de verkeerssituatie
 • Praktijk ervaring vanuit bewoners en bedrijven delen met elkaar en met de gemeente
 • Als winkeliers (pandeigenaar) zorgen voor een nette uitstraling
 • Kijken wat je als ondernemer kunt doen voor het parkeren van je klanten (op eigen terrein)
 • De sociale band en contacten in een straat in stand houden en mogelijk uitbreiden met (tijdelijk) nieuwe bewoners.
 • Signaleren en melden van zaken bij de gemeente
 • Open blijven staan als klankbord groep
 • Goede voorbeeld geven en mensen aanspreken op ongewenst gedrag

Aanvullingen / algemeen:

 • Project duurt al lang
 • Veiligheidsgevoel neemt af (verkeer en sociaal)
 • Handhaving ontbreekt
 • Adem- en leefruimte is erg afgenomen, door toegenomen autobezit en verhuur van woningen aan meerdere mensen met ieder een auto.
 • Oplossing voor verkeersdrukte op Middenweg mag niet leiden tot overklast (drukte) bij andere straten in het gebied
 • Passen de bezorgbedrijven in de functie van het gebied. Kijk naar echte horeca
 • Parkeersituatie aanpakken, zonder dat de kosten worden verhaald op de parkeerder (gratis blijven).
 • Breder en flexibel kijken naar de balans tussen wonen en winkels (functie wisselen)
 • Waar is het wijkpanel?