Verslag startbijeenkomst 30 september

Reactie deelnemers groep 1:

 • Uitstraling is verpauperd/verouderd. Herkennen leegstand en terugloop van voorzieningen.
 • Groen toevoegen aan Middenweg en openbare ruimte voegt beleving toe.
 • Veilige omgeving en toegankelijkheid voor minder validen is op dit moment beperkt.
  • Samenvattend: Verbeteren van de uitstraling heeft een positieve uitwerking op het aantrekken van bezoekers/gebruikers en verbetert verblijfscomfort.
 • Huidige aanbod van activiteiten en evenementen bevatten veel horeca en geluidsoverlast.
 • Aanbod voor jeugd is beperkt. Maar wel een kans om bruisend en levend te stimuleren. 
  • Samenvattend: Een breed aanbod van activiteiten geeft meer samenhang en betrokkenheid voor inwoners van Heerhugowaard.
 • Diversiteit van winkelaanbod stimuleren, in de huidige opzet veel eetgelegenheden en kappers.
 • Volledig aanbod van voorzieningen is belangrijk voor cliënten van zorg- en maatschappelijke organisaties.
 • Interesse om dagbesteding en maatschappelijk ondernemerschap toe te voegen aan de mix van winkels.
  • Samenvattend: Divers aanbod trekt een divers publiek. Huidige aanbod is te smal, en beperkt de vitaliteit.
 • Auto heeft op dit moment een belangrijke rol in het gebied, waardoor veel verstening en onveilige verkeerssituaties. Geeft ook geen allure aan het open en uitnodigende karakter van Centrumwaard.
 • Langzaam verkeer over de Middenweg (15 km/u). Auto te gast.
 • Bevoorrading van koopgebied is knelpunt. Veel transportverkeer via binnenwegen.
 • Van Foreeststraat gesignaleerd als sluiproute met snel verkeer.
 • Veilig kunnen bewegen van bewoners en langzaam verkeer staat voorop.
 • Eenrichtingsverkeer leidt tot sluiproutes en verhoging van snelheid.
 • Eenrichtingsverkeer beperkt ook de verkeersbeweging noord/zuid door Heerhugowaard
 • Vracht- en landbouwverkeer behoort niet in een woonwijk.
 • Oversteekplaatsen veilig inrichten.
 • 30 kilometerzone
  • Samenvattend: Langzaam verkeer en duidelijke verkeersroute verbeteren voor een veilige leefomgeving voor de bewoners (en bezoekers).

Reactie deelnemers groep 2:

 • Het is nu op geen enkele manier inspirerend, grijs en lelijk…maak het groen en mooi. 
 • Niet uitgaan van het bestaande 
 • Voor voetgangers en fietsers, auto te gast.
 • Middenstanders moeten niet leidend zijn.
 • Loslaten van het bezit (vastgoedeigenaren)
 • Je moet er gezellig kunnen verblijven.
 • Het heeft wel veel voorzieningen om de hoek, maar is nu verloederd.
 • Combi plein aantrekkelijker maken door (mn plein) autoluw te maken.
 • Moet nieuwe middenstanders aantrekken.
 • Plein moet ontmoetingsplek zijn.
 • Verswaren is aantrekkelijk, ook voor de ontmoeting en verbroedering.
 • Plek waar de dingen zich afspelen (zoals kermis)
 • Het moet meer jongere gezinnen aantrekken.
 • Moet plek zijn voor goed wonen en werken, en een goede boterham verdienen voor ondernemers, Dan moet je niet tornen aan het aantal parkeerplekken. Zij hebben die parkeerplekken nodig voor het aantrekken van klanten.
 • Vanaf Middenweg 1 richting, waardoor oversteken makkelijker gaat. 
 • Meer oversteekmogelijkheden voor de vele ouderen en beperkten.
 • Meer plek voor voetgangers en fietser. Onoverzichtelijke moet verbeteren, nu gevaarlijke situaties door bv achteruit parkerende auto’s.
 • Niet minder parkeerplaatsen maar compleet herinrichten.
 • Zeker niet vergelijken met Middenwaard.
 • Geen 1-richting om bewoners Basiusstraat te ontlasten. Verkeersmaatregelen zo nemen dat het heel onaantrekkelijk wordt daar te rijden als je daar niet hoeft te zijn. 
 • Bus mag blijven als de snelheid maar wordt aangepast.
 • Geen 1- richting, om alle ondernemers goed bereikbaar te laten zijn, maar verkeerswerende maatregelen.
 • Je moet het hier en daar slopen om het aantrekkelijker te maken voor de bestaande winkeliers.
 • Mooie zitjes en pleintjes.
 • 3 redenen: auto’s, grijs en ongezellig, winkels gaan weg en panden staan leeg. Zonde want er zijn ongelooflijk mensen die willen kopen en huren om er te wonen. Plek maken voor hoge woningnood. Dit verhoogt ook de levendigheid. 

Reacties deelnemers groep 1:

 • Goede samenwerking met vastgoedontwikkelaars, middenstand, woningbouwcorporatie en maatschappelijke organisaties. Elkaars belangen kennen en daar respect voor hebben.
 • Goede SWOT-analyse als uitgangspunt. Koesteren wat er al wel goed gaat.
 • Bestemmingsplan soms beperkend in het sluitend krijgen van businesscase door ontwikkelaars.
 • Gemeente duidelijk in de rol/houding die zij neemt in de bestemmingsplanprocedures. Inzicht in termijnen.
 • Transformatie/verkleuring. Voor sommige winkels is geen perspectief meer. Daarvoor optioneel versnellen van procedures en samenwerking tussen vastgoedontwikkelaars en gemeente.
 • Voor winkelgebied is autoverkeer en parkeergelegenheid ook een belang voor behoud van vitaliteit.
 • Lopen en verblijven duidelijker markeren versus mobiliteit.
 • Daadwerkelijk iets doen. Een begin maken is nodig om de brede ontwikkeling te stimuleren.
 • Aanwezigheid van een supermarkt is rand voorwaardelijk als aantrekkingskracht op een winkelgebied. Maar hoe verhoudt inspraak/zeggenschap van inwoners en middenstand zich tot het eigenaarschap van vastgoedeigenaar?

Reacties deelnemers groep 2:

 • Snelheidsvermindering 15 kilometer
 • Mooie bomen en beplanting met name Middenweg
 • Variatie aan winkels
 • Harde horeca geeft overlast, want oudere huizen
 • Doe zachte horeca, dus eettentjes
 • Gezelligheid moet voorop staan.
 • Lege winkels leegstand oplossen door, restaurantjes aan de Middenweg daar naartoe trekken en terrasjes bij maken voor in de zomer. 
 • Daarmee vercompact je het gebied.
 • Vervoersprobleem (Van Foreeststraat is sluiproute geworden)
 • Sluiproutes weg
 • Bevoorrading winkels goed plan voor komen om overlast straten te voorkomen.
 • Middenweg: langzaam verkeer voorrang, autos te gast
 • Parkeren op Raadhuisplein zorgt voor Er missen nu terrasjes en iets leuks voor verblijf.
 • Maak het rolstoel-toegankelijk.
 • Voor het gehele gebied een accessibility eis. Mensen met (geestelijke) beperkingen moet een veiligheidsbasis voor komen, inrichten primair inrichten voor bewoners en wandelaars, dan fietsers en dan pas auto’s.
 • Uit onderzoek blijkt dat die veel langer verblijven in gebied. Juist een boost ook voor ondernemers. Inzetten op meer wandel en fietsbewegingen. Hiermee kun je ondernemers ook mee krijgen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Als gemeente deze ondernemers ook voorrang geven (die hier iets mee willen)
 • Dus gemeentelijk beleid op maken en faciliteren in veilig verblijven. Invullen met groen en zeker meer bankjes. Meer faciliteren op niet-commerciële plekken.
 • Voorzieningen die worden gemist:
  • Voor mensen met een beperking een winkel die daar kunnen werken en hun eigen producten kunnen verkopen.
  • Grotere zaken zoals Blokker en Etos.
  • Koffietentjes
  • Plek waar je je kinderen buiten kan laten spelen op het plein.
 • De weg waarlangs: ruimte creëren, door slopen, aantal zaken hershuffelen, verplaatsen van huidige plek naar iets wat leeg staat. Voorbeelden:
  • drie dagwinkels slopen en herhuisvesten
  • Gebouw Wibra weg, dan heb je een hele mooie entree. 
  • Tussen Marlene en Chinees winkeltjes wegslopen tot aan de balkons dan krijg je op de Middenweg een heel mooi deel voor groen, bankjes en terrasjes.
 • Als de vastgoedontwikkelaars vasthouden aan hun bezit beperk je de gemeente in een grootse aanpak. 
 • Slopen dient het grotere doel, hiermee verklein je ook de leegstand.

Reactie deelnemers groep 1:

Diversiteit en investering

 • Maatschappelijk ondernemerschap toevoegen aan Centrumwaard. Investering in vastgoed, maar ook bevorderen van diversiteit en inclusieve samenleving.

Ambassadeur

 • Informeren van medebewoners. Rol als ambassadeur. Inzetten van de koffietafelgesprekken.
 • Het enthousiasme van vandaag en de koers vasthouden.
 • Blijvend meedenken in het proces en de vervolgstappen. Zolang de gemeente wel facilitator blijft.
 • Vergrijzing kan vitaliteit bedreigen. Uitdragen van prettige leefomgeving voor jonge gezinnen.
 • Terughoudendheid van enkele inwoners ten opzichte van de gemeente beslechten door inwoners meer voorop te zetten als gezicht van de stappen vooruit voor Centrumwaard. 

Proces en expertise

 • Inventariseren van kansen en behouden prettige omgeving, visueel met inwoners en ondernemers. 
 • Zij aan zij samenwerken. Waarbij ook een faciliterende rol door belanghebbenden.
 • Vanuit expertise en ervaring bijdragen aan de praktische inzichten om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken.
 • Bewaker van het proces. Voortgang, scherpte en enthousiasme vasthouden. 

Kanttekening/suggestie:
Blijvend communiceren in een vaste frequentie. Niet communiceren suggereert stilstand in het traject. 

Reactie deelnemers groep 2:

Vomar

 • De inbreng van Vomar zal zijn: kennis over klanten, retail (winkels en branches die het goed doen) Voorbeelden uit het land. Aangeven wat goed gaat en wat we willen behouden Eigenaar beïnvloeden
 • Wij huren en hebben geen uitbreidingswens dus trekken niet de kar. We hebben behoefte om de verkeerscapaciteit te houden. Ik denk graag mee en deel kennis, maar zie mezelf niet als de “schetser”. Maar denk zeker graag mee.

Vastgoedontwikkelaar:

 • Fysiek: bieden we locaties aan
 • Wij hebben goed in beeld welke behoeften er zijn (parkeren, wat voor panden etc. Aansluiten bij buurt en gemeente zodat het een gedragen plan wordt. Een gedragen plan in een brede visie daar werken we graag aan mee. Gemeente moet het bestemmingsplan-technisch mogelijk maken.

Inwoners:

 • Wens om ook zelf contact te hebben als inwoner met vastgoedontwikkelaar bij concrete plannen. Zodat de vastgoedontwikkelaar niet alleen met de gemeente praat maar ook met omwonenden.
 • Niet in de bewaarmodus zitten. Vooral niet traineren en lengen, het komt er toch. Ik praat liever met enthousiasme mee
 • Verkeersstroom reguleren zodat het voor iedereen toegankelijk is. Meedenken over de verkeersstromen.
 • Er moet een bevoorradingsplan komen om omliggende straten te ontlasten.
 • Wil inbreng hebben in verkeer een mobiliteit. 
 • Ik wil in principe wel meedenken vanuit mn rol als inwoner en ervaring met mn eigen gebied.(Bernadette)
 • Verkeersbeweging en inrichting denk ik graag over mee.
 • Nog extra over voorzieningen
 • (Winkels zouden zelf parkeervoorzieningen moeten betalen en maken voor hun eigen klanten en niet de gemeente/gemeenschap.
 • Voordeel is dat op deze manier de gemeente de regie houdt en dat niet uit handen geeft). 

Vraag: wat wordt nu de start? Wie zet de eerste pennenstreken op papier?
Antwoord gemeente: Alles wat we nu ophalen in de vier digitale sessies werkt het stedenbouwkundigbureau uit in een praatplaat. Hiermee gaan we de buurt en wijk in. Hier komt een aantal onderwerpen uit die in werkgroepen verder worden uitgewerkt.