Vragen en ideeën herinrichting Centrumwaard 11 juli 2022

  Vraag of idee Reactie gemeente
1 Groene ruimte Dreef eventueel gebruiken voor parkeren (school). Parkeren wordt voor de school op de Dreef opgelost. Per saldo komen er meer parkeerplaatsen bij de school.
2 Alle bomen (korte) Dreef behouden In het ontwerp worden de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden.
3 S.v.p. handhaven bomenrij t.h.v. appartementen complex Basiushof (hoek Basiusstraat / van Foreestraat). Draagt bij aan groenstructuur en verfraaiing aanzicht appartementencomplex. Er zijn voldoende parkeervakken in de directe omgeving. In het ontwerp worden de bomen in de Basiusstraat zoveel als mogelijk behouden. Ter hoogte van de Basiushof zijn de bomen van matige kwaliteit. Aan de direct betrokkenen is een alternatief voorgelegd.
4 Kunnen de grasvelden bij appartement Basiusstraat t.h.v. van Asperenstraat meegenomen worden in de herinrichting (nieuw gras inzaaien). Valt buiten de scope van het project, wordt daarom niet meegenomen in dit project.
5 Vraag hulp aan chauffeursorganisatie om de bochten Basiusstraat – Vondelweg zodanig te maken dat de vrachtwagenchauffeurs deze bocht kunnen nemen. Nu kan dit niet, dus doen ze het ook niet! Valt in principe buiten de scope van het project maar heeft een grote relatie met de aanpassing van de Basiusstraat. I.v.m. de veiligheid passen we deze bocht daarom toch aan.
6 Extra halte bus bij voorbeeld t.h.v. Vinoci of fietsvoordeelshop. Door de gekozen inrichting is er geen ruimte voor een extra halte op de Middenweg.
7 Bussen staan soms minutenlang te wachten bij bushalte Centrumwaard. Tijdhalte? Connexxion laten weten dat chauffeurs bij halte de Draai pauzeren. Over de bushalte gaat de gemeente in gesprek met Connexxion en hun opdrachtgever, de provincie Noord-Holland.
8 Bushalte bij Hubo en laad en los strook bij Hubo weg i.v.m. verkeersgevaarlijke situatie. Over de bushalte gaat de gemeente in gesprek met Connexxion en hun opdrachtgever, de provincie Noord-Holland.
9 Lange strook groen t.h.v. van Veenweg - Raadhuisstraat vernauwing “vriendelijk” maken, 1 of 2 kort parkeerplaatsen. Zie inrichtingsplan.
10 Blauwe zone Middenweg. De gemeente is in overleg met de ondernemers over de uitbreiding van het blauwe zone gebied. De Middenweg is hier onderdeel van. We nemen dit ook mee in het parkeeronderzoek waarvan de resultaten begin 2023 bekend zijn.
11 Parkeerplaatsen op de Dreef (ter hoogte van PJS school) zorgen voor extra bewegingen = onrust. Maak gebruik van: Er is niet meer verkeer door locatie en gebruik school. Wel een rustige inrichting, waarbij het halen en wegbrengen van schoolgaande kinderen, het parkeren van het schoolpersoneel en voor Centrumwaard wordt gefaciliteerd.
12 Meer parkeren Middenweg t.h.v. Jumbo tot Chinees Restaurant. Dit past niet in het profiel aangezien er voor een vrij liggend fietspad wordt gekozen. Er is te weinig ruimte voor extra parkeerplaatsen.
13 Parkeren op de Middenweg aan één zijde zorgt voor meer ruimte. Bij het smalle gedeelte bij het winkelgebied ontbreken parkeerplaatsen. Het doorleggen van parkeerplaatsen langs dit deel zorgt voor twee bochten in de Middenweg. De grotere voertuigen zoals bussen en vrachtwagens zorgen dan voor stremmingen. Omdat wij juist willen dat verkeer doorstroomt, is dit niet wenselijk.
14 Zorg over uitwijken parkeerders bij blauwe zone naar v. Hellemondtstraat. Dit wordt meegenomen in de gesprekken over de blauwe zone. Zie ook 10.
15 De extra parkeerplaatsen bij de PJS school zorgen voor zeer veel onrust op de Dreef. De verkeerssituatie is aangepast: haaksparkeren is vervangen door langsparkeren.
16 Geen insteek parkeerhavens Raadhuisstraat en Bickerstraat. Valt buiten de scope van deze fase. Dit nemen we mee in de nadere studie naar het Raadhuisplein.
17 De hoek Raadhuisstraat / Bickerstraat is gevaarlijk voor fietsers / voetgangers -> langsparkeren. Dit nemen we mee in de nadere studie naar het Raadhuisplein. Deze hoek valt buiten het werkgebied dat als eerste wordt aangepakt.
18 Goed geleiden fietsverkeer om parkeerplekken heen. Tweerichtingsfietspad is om de winkelende fietser beter te faciliteren.
19 Twee richtingen fietspad (winkelzijde) doortrekken tot aan de Molenweg i.v.m. nieuwbouw de Vork & Hugo’s tuinen. Is wel de intentie. Maar valt buiten de scope van dit project. Wordt daarom nu niet meegenomen in dit ontwerp, maar wij houden er wel rekening mee.
20 Middenweg fietspad aan één kant houden – zowel heen als terug (dubbel) -> zo gaan mensen niet tegen het verkeer in fietsen (= gevaarlijk). Doortrekken tot de rotonde Kruzemanlaan. Het fietspad aan de woningenkant heffen we niet op omdat de woningen ontsloten moeten worden. De andere zijde wordt dubbelzijdig. Doortrekken van het fietspad richting de Krusemanlaan is wel de intentie. Maar valt buiten de scope van dit project.
21 Twee richtingen fietspad doorzetten naar rotonde Kruzeman laan. Is nu ook al zo in gebruik. Is wel de intentie. Maar valt buiten de scope van dit project. Wordt daarom niet meegenomen in dit project.
22 Fietspad Middenweg tweerichtingsverkeer! Het is niet noodzakelijk om beide zijden tweerichtingsverkeer te maken.
23 De korte Dreef aan beide zijden fietslijnen/paden zodat de kinderen/fietsers een veiliger gevoel hebben. Zeker het fietsverkeer van en naar Han Fortman en Pater Jan Smit school. Voor de Pater Jan Smitschool zijn deze lijnen al gezet en dat werkt perfect! Beide straten worden als 30 km ontworpen (en versmald waardoor de snelheid van het autoverkeer verlaagd wordt), waarbij het uitgangspunt is dat de fietsers op de rijbaan fietsen zonder aparte fietsstrook zoals op elke 30 km straat in Heerhugowaard.
24 Maak van Middenweg een fietsstraat. Daarvoor rijden teveel auto's op de Middenweg; dat is niet veilig voor fietsers.
24a Onlangs vernam ik dat aan de Middenweg in Heerhugowaard Centrumwaard aan beide kanten fietspaden komen, logisch. Het lijkt me niet goed dat je het fietspad twee kanten op kunt befietsen, daar komen ongelukken van. Het zeker niet de bedoeling op alle fietspaden een doorgaande route twee richtingen te maken voor de fietser. Het betreft een beperkt gedeelte van het doorgaande fietspad tussen de van Veenweg en de kruising met de Beukenlaan/ Vondellaan, daar waar winkels zijn gelegen en we hier zo min mogelijk overstekende fietsers willen die binnen het winkelgebied blijven. We maken het fietspad hier ook een stuk breder zodat fietsers voldoende ruimte hebben om twee richtingen te kunnen rijden. Wel denken we erover om in de toekomst het tweerichtingenfietspad richting De Vork door te trekken. Maar dat valt nu buiten de scope van dit project. Wordt daarom niet meegenomen in dit project.
25 Zebra paden: verlenging van het trottoir!! Waarom niet verhogen naar trottoir!! Drempel voor auto’s. De nieuwe inrichting voldoet nu aan de veiligheidseisen in relatie tot de functie en gebruik van de weg.
26 Zebrapad bij hertenkamp of pastoor Sprengerstraat op de Dreef voor school gaande kinderen. Veilig oversteken naar school. Is meegenomen in het inrichtingsplan
27 Wel een zebra bij de van Veenweg. Geen zebra’s vanuit de Sportlaan. Daar moeten begeleidwoners oversteken. Is meegenomen in het inrichtingsplan
28 Zebrapaden ontbreken op de tekening. Is meegenomen in het inrichtingsplan
29 Zebrapad bij hertenkamp moet blijven. We accentueren de oversteekplaats en er komt er verhoging
30 Breng op Middenweg zebra’s terug of ergens één centraal. Is meegenomen in het inrichtingsplan
31 Graag extra oversteken (zebra's) t.h.v. Kerk op de Middenweg. Is meegenomen in het inrichtingsplan
32 “Slinger” (zodat de weg minder recht wordt) aanbrengen t.h.v. Rood Witgoed. Groen iets anders indelen t.b.v. laden en lossen. Het laden en lossen is in overleg met de winkeliersvereniging ingedeeld maar niet met een slinger omdat dit stremmingen geeft.
33 Laden en lossen voor Koos Rood. Het laden en lossen is in overleg met de winkeliersvereniging ingedeeld maar niet met een slinger omdat dit stremmingen geeft.
34 Laad en lospunten aan de Middenweg. Zie inrichtingsplan.
34a Extra aandacht voor bevoorrading Vomar vanwege verkeersveiligheid. Is meegenomen in het inrichtingsplan.
35 Eenrichting, dus na bevoorrading terug naar de Vondellaan. Uit onderzoek blijkt dat het aantal vrachtwagens beperkt is en wij zien hier geen aanleiding voor.
36 Kleinere Vomar auto’s. Hierin zijn wij geen partij.
37 Het gerucht gaat dat er voor grote vrachtwagens een andere route zal worden bepaald. Is dat correct? Is niet aan de orde.
38 S.v.p. ventertijden voor laden en lossen Centrumwaard (achterkant Verswaard) en verbod zwaar verkeer Bickerstraat. Komt misschien aan de orde in de volgende fase bij de aanpak van Centrumwaard.
39 Alleen via Basiusstraat bevoorraden Vomar. Uit onderzoek blijkt dat het aantal vrachtwagens beperkt is en wij zien hier geen aanleiding voor.
40 Eenrichtingsverkeer Dreef behouden!!! Rust bij de school. Dit leidt tot extra verkeersbewegingen. Het faciliteren van kort parkerende auto's met optimale verkeersveilige afwikkeling is uitgangspunt. Eénrichtingsverkeer draagt daar niet aan bij.
41 Oppervlakte Hugo Oord t.b.v. Kiss en Ride en capaciteit Sporthal. Op locatie Hugo Oord wordt woningbouw ontwikkeld. Een Kiss en Ride vormt geen uitgangspunt voor verdere planvorming.
42 Bij korte Dreef parkeerverboden aan weerzijden rijbaan, fietsstroken aan beide zijden. Door nieuwe inrichting is een parkeerverbod niet noodzakelijk.
43 Eenrichtingsverkeer Dreef behouden => belang PJS school. Bewezen meer rust en meer fietsende kinderen. Zie punt 40.
44 Plateau Sportlaan ligt op hoogte, geen remmende werking op de Dreef. Er komt geen drempel.
45 Maak een aparte Kiss en Ride strook bij Pater Jan Smitschool. Het ontwerp is afgestemd met de school. Zie inrichtingsplan.
46 Maak van de Middenweg in het midden shared space, verminder auto verkeer of sluit dit af. Zorg voor prettig verblijfsgebied i.p.v. verkeersstraat. Verkeersintensiteit maakt shared space onmogelijk.
47 Pas de inrichting van de Middenweg niet aan op de huidige verkeerscapaciteit, maar maak van de Middenweg een verblijfsgebied en laat autoverkeer eromheen rijden (laden en lossen in venstertijden toestaan). Het wegleiden van verkeer van de Middenweg is niet realistisch en vormt geen uitgangspunt voor de verdere inrichting.
48 Sportlaan wordt gebruikt als sluiproute. Wat gebeurt er met de Sportlaan? Met de herinrichting Dreef verwachten we minder sluipverkeer op de Sportlaan.
49 Kruising Basiusstraat / Foreeststraat ook gelijkwaardig maken. Valt voor nu buiten scope project. Wordt daarom niet meegenomen in dit project.
50 Graag ook kruising Basiusstraat / van Foreeststraat gelijkwaardig maken. Zal snelheidsvermindering bewerkstelligen (bijdrage verkeersveiligheid). Zie punt 49.
51 Coffeeshop weg. Onveilige situaties. De coffeeshop is in bezit van vergunning en het pand is in particuliere handen. De gemeente is afhankelijk van de vergunninghouder en de eigenaar van het pand bepaalt wat toekomst is.
52 Van Centrumwaard tot Middenwaard, Middenweg 30 km/h (mensen die harder willen rijden kunnen voor Oost of West tangent kiezen) In het ontwerp staan het dorpse karakter (verblijfskwaliteit) van Centrumwaard, de verkeersveiligheid, behoud van doorstroming en een goede verblijfkwaliteit centraal. De Middenweg wordt zoveel mogelijk als een 30 km/uur weg ontworpen. De formele maximumsnelheid blijft voorlopig op 50 km/uur. De Middenweg is een gebiedsontsluitingsweg met hoge verkeersintensiteiten. Het is daardoor niet mogelijk om de Middenweg met huidige wet- en regelgeving als 30-kilometerweg aan te wijzen. De gemeente kiest wel voor zoveel mogelijk maatregelen die het verkeer remmen. Zo wordt in het plan de rijbaan versmald naar de minimale wettelijk toegestane breedte. Hierdoor wordt het verkeer geremd en ontstaat er meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. Er komt bijvoorbeeld aan de winkelzijde een tweerichtingenfietspad.
53 Van Foreeststraat 30 km/h straat! Valt buiten de scope van het project maar is in een later stadium het uitgangspunt.
54 Bickerstraat en van Foreeststraat ook 30. Valt buiten de scope van het project maar is in een later stadium het uitgangspunt.
55 Van Foreeststraat en Bickerstraat ook 30 km maken. Zie punt 54.
56 Kijk naar 30 km/h op Middenweg: Dionysius – Middenwaard. Zie punt 52.
57 Breng creatieve borden aan (met bij voorbeeld een slak erop) om weggebruikers op speelse wijze te verleiden tot lagere snelheid. Herinrichting is al verkeersremmend.
58 Middenweg kan wel 30km/h als verkeer over de tangenten rijdt. Het is net of je de Middenweg 30 km/h wilt maken. Nu blijft het 50 omdat er rekening met het verkeer wordt gehouden. Zie punt 52.
59 30 km van Dionysus tot Middenwaard. Zie punt 56.
60 Eénrichtingsverkeer (richting Oosten) Basiusstraat. Zie punt 39.
61 Maak een knip in de Basiusstraat t.h.v. Vomar zodat laden en lossen via westelijk deel moet. Zie punt 39.
62 Nieuwbouw Reigersdaal bewoners. Vraag is niet duidelijk.
63 Wielerronde straks niet meer in de Basiusstraat? Gemeente is in overleg met de organisatie van Tour de Waard.
64 Er komen nu drempels in de Basiusstraat Deze graag zo uitvoeren dat de Tour de Waard nog wel kan doorgaan over de Basiusstraat. Zie punt 63.
65 Bij uitvoering rekening houden met aanliggende bedrijven, straat niet open tijdens hoog seizoen , piektijd, etc. Wij proberen zo goed als mogelijk met de bereikbaarheid van bedrijven rekening te houden. Twee punten vindt de BIZ belangrijk: geen werkzaamheden in december en de kruising met de Raadhuisstraat niet (of beperkt) afsluiten.
66 Huizen zijn niet onderheid Korte Dreef / Parklaan! Daarom wordt er niet gekozen voor drempels.
67 Thans Basiusstraat geasfalteerd. In het verleden waren het klinkers. Veel trillingen daardoor in de huizen. De huizen zijn niet onderheid. Graag daar rekening mee houden bij de keuze van bestrating. Eventueel asfalteren met klinkerprint. Zie de Kerkweg Heerhugowaard! Door de inrichting gaat de snelheid omlaag waardoor er minder trilling zijn. Hierdoor kunnen er klinkers worden toegepast wat gebruikelijk is voor een 30 km straat.
68 Profiel Sportlaan 1 op 1 doortrekken Raadhuisstraat tot opticien Eyewish. Valt buiten deze fase.
69 Voorkom trillingen door drempels op de Dreef. Er komen geen drempels t.h.v. de woningen.
70 Indien mogelijk grondwater Basiusstraat omlaag brengen. Nu van oktober tot april 30 cm water. Er wordt een extra regenwater riool aangelegd. Er wordt ook gekeken naar de drainage.
71 Bewoners Foreeststraat 1 en 2 ervaren ernstige geluidsoverlast van passerende (te) hard rijdend verkeer en grote vrachtwagencombinaties (bevoorrading Centrumwaard). In oktober heeft er verkeersonderzoek plaatsgevonden. Begin 2023 zijn de resultaten bekend en worden deze meegenomen in toekomstige herinrichtingsplannen voor dit gebied van Centrumwaard.