Verslag participatiebijeenkomsten 12 en 20 september 2022

In gesprek over de Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude, met eigenaren van de Potjesdam, de Wuijver, verenigingen, omwonenden en belangstellenden.

Verslag van twee participatiebijeenkomsten

 1. fysieke startbijeenkomst op 12 september 2022, Al-Mohsinien Moskee (200 deelnemers)
 2. digitale startbijeenkomst op 20 september 2022, Zoom (25 deelnemers)

Inleiding

De twee startbijeenkomsten op 12 en 20 september waren de eersten in een reeks van gesprekken van de gemeente met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de gebiedsvisie en het ontwikkelplan voor de Oostrand van Noord-Zuid Scharwoude. Voor u ligt het verslag van beide bijeenkomsten. Al uw reacties, zorgen en ideeën zijn bij ons bekend. In dit verslag geven we een overzicht van alle verzamelde informatie. Deel 1 gaat over de fysieke bijeenkomst. Deel 2 over de digitale bijeenkomst.

Waarom in gesprek? 

Tussen de Oostelijke Randweg, de provinciale weg, het Kanaal Alkmaar-Kolhorn en de Langebalkweg ligt de Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude. Een gevarieerd gebied met onder meer het bedrijventerrein De Wuijver, tal van voorzieningen (sport, volkstuinen, moskee, begraafplaats), woningen en veel groen.

Voor de Oostrand maakt de gemeente Dijk en Waard een ontwikkelplan. In dit plan wordt een toekomstbeeld geschetst van wat behouden blijft, maar ook wat in de loop der jaren gaat veranderen. Voor ogen staat een woon-, werk-, natuur- en recreatiegebied met zo’n 400 tot 600 woningen, een gemengd woon- en werkgebied bij De Wuijver, betere routes, goed bereikbare voorzieningen en mogelijk ook extra voorzieningen en vaarwegen. 

Dit ontwikkelplan maakt de gemeente Dijk en Waard in samenspraak met ondernemers, bewoners, leden en bezoekers van de verenigingen, de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de corporaties Woonstichting Langedijk en Woonwaard, initiatiefnemers en andere belangstellenden. 

Hoe komt het ontwikkelplan tot stand? 

Een groot en gevarieerd gebied als de Oostrand vraagt om een toekomstbeeld. Met zo’n toekomstbeeld wordt immers perspectief geboden aan ondernemers, huidige en toekomstige bewoners, de verenigingen, omwonenden en tal van anderen. 

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft opdracht gegeven om zo’n ontwikkelplan te maken. Hiervoor worden vijf stappen gezet. De gemeente Dijk en Waard heeft in juli en augustus 2022 verkenningen verricht (stap 1). Deze verkenningen hebben de eerste ideeën opgeleverd, die besproken worden tijdens de startbijeenkomsten (12 en 20 september) en gesprekken met de provincie, het waterschap, de ondernemers, de verenigingen en de woningcorporaties in oktober (stap 2). De eerste ideeën uit de verkenningen van de gemeente en de uitkomsten van deze gesprekken worden verwerkt tot een concept-ontwikkelplan (stap 3), dat eind 2022 terug gelegd wordt bij belanghebbenden en belangstellenden (stap 4). Met de reacties op dit concept-ontwikkelplan wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad van Dijk en Waard (stap 5). Deze besluitvorming is eind 2022/begin 2023 voorzien. Na besluitvorming kan het ontwikkelplan uitgewerkt worden in deelprojecten. 

Deel 1: fysieke startbijeenkomst 12 september 2022, Al-Mohsinien Moskee (200 deelnemers)

De fysieke startbijeenkomst vond plaats op 12 september in de Al-Mohsinien Moskee aan de Potjesdam in Zuid-Scharwoude. In aanwezigheid van zo’n 200 deelnemers is gesproken over wat een ontwikkelplan is, hoe de Oostrand nu ervaren wordt en wat men van de eerste ideeën voor het ontwikkelplan vindt. Met deze bijeenkomst en nog andere gesprekken wordt met elkaar in beeld gebracht wat het bijzondere van de Oostrand is, wat voor woningen gewenst zijn, hoe deze woningen bijdragen aan de vitaliteit van de Oostrand, hoe (sport)verenigingen, recreatie en vrije tijd een plek kunnen krijgen en welke andere veranderingen gewenst en nodig zijn, maar ook welke zorgen er leven in en rondom het gebied. 

Opzet startbijeenkomst

De startbijeenkomst werd geopend door Marianne Zeedijk, gemeentelijk projectleider. Daarna heette wethouder Nils Langedijk iedereen van harte welkom. Hij benadrukte het belang om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige en toekomstige situatie van de Oostrand. Tevens sprak hij over de grote woningbehoefte en het idee om in de Oostrand woningen en buurtjes te maken die aanvullend zijn op dat wat er al is in de voormalige gemeente Langedijk. Tot slot introduceerde Guido Wallagh (INBO) de eerste ideeën, die vervolgens verder aan de hand van informatiepanelen besproken zijn. 

Resultaten

Aan de hand van informatiepanelen is gevraagd naar de huidige ervaringen in en het gebruik van de Oostrand. Ook zijn ideeën voorgelegd over nieuwe vaarroutes, groen en ecologie, een fiets- en looproute van noord naar zuid dwars door de Oostrand, de autobereikbaarheid, wonen, recreatie en vrije tijd en de geschiedenis. Uiteraard stond het iedereen vrij om ook andere onderwerpen aan de orde te brengen. Dit gebeurde deels op het laatste paneel voor suggesties, zorgen en algemene reacties. De resultaten van dit paneel zijn verwerkt in de thema’s hieronder.

Hieronder vatten wij de belangrijkste opmerkingen, ideeën en zorgen samen. Deze reacties zijn in de gesprekken langs gekomen of, via post-its, op de informatiepanelen geplakt. Alle individuele reacties samen zijn in dit verslag samengevat.

Gebruik en beleving

Dit informatiepaneel laat de Oostrand zien en de omgeving ervan zien. Vraag was waar men nu in de Oostrand komt, hoe men dit ervaart, wat gemist wordt en wat verbetering behoeft. In algemene zin kan geconcludeerd worden dat men de Oostrand zeer goed kent: velen kwamen met specifieke informatie, bijvoorbeeld over het verleden, over de drie verschillende waterpeilen, over de routes door het gebied, over het groen, et cetera. 

Velen noemden het idee om de Oostrand beter doorvaarbaar te maken. Dat sprak velen aan. Zo beleef je meer dit deel van de voormalige gemeente Langedijk, wordt de Oostrand meer onderdeel van haar omgeving en kunnen de extra vaarroutes ook meer aandacht geven aan wat er allemaal aan voorzieningen al is. Men vraagt zich wel af of dit technisch en financieel mogelijk is.

Ook ondersteunden velen het idee om de Oostrand via de fiets en te voet beter bereikbaar te maken en huidige paden te behouden. Zo spraken meerdere aanwezigen over het behoud van het Koolpad. 

Velen benadrukten de vele voorzieningen die nu al in de Oostrand zijn en hoe belangrijk deze zijn voor uiteenlopende doelgroepen. Behoudt voorzieningen die er al zijn, zo was de algemene oproep in verschillende reacties. Juist de aanwezigheid van de volkstuinen en verenigingen dragen bij aan de beleving van het gebied. Daarnaast wordt het hondenuitlaatveld aan de zuidkant veel gebruikt.

De Oostrand zou, bijvoorbeeld gecombineerd met de extra vaarroute, een of meer plekken kunnen krijgen waar je een drankje drinkt of iets eet (horeca). Andere voorzieningen die gemist worden en mogelijk een plek in de Oostrand kunnen krijgen, zijn: huisarts, Knarrenhof, buurthuis, muziekkapel, watersport voor jong en oud, een cultuurhistorische rondvaart en bij voldoende woningen misschien ook een basisschool. Zou het misschien een idee zijn, zo werd geopperd, om voetbalverenigingen en/of de sporthal te verplaatsen naar de Oostrand? Ook werd aandacht gevraagd voor voldoende parkeergelegenheid, zeker wanneer sommige voorzieningen veel bezoekers trekken. Sommigen gaven aan meer kippenbruggen in de Oostrand te willen zien: de authentieke voetgangersbruggen in deze omgeving. 

In de gesprekken over de omgeving van de Oostrand werd de windmolenontwikkeling genoemd. Deze zullen of kunnen impact hebben op de beleving van de Oostrand. Ook werd aandacht gevraagd voor de natuur: als er ontwikkelingen komen zoals woningbouw, hoe zorgen we dan voor voldoende flora en fauna? Tenslotte wordt ook gewezen op de (verkeers)veiligheid in en rondom de Oostrand: daar moet echt goed aandacht voor zijn. 

Zorgen zijn er over de Oostelijke Randweg en de Westerweg: die worden ervaren als racebanen die veel geluidsoverlast veroorzaken. 

Water 

Dit informatiepaneel laat het idee zien om de Oostrand meer bevaarbaar te maken, bijvoorbeeld door een ‘route buitenom’ (langs de dijk) en/of door ‘routes binnendoor’. Dit idee krijgt veel ondersteuning. Sommigen stellen wel de vraag of dit nu de precieze routes moeten zijn. Tijdens de gesprekken werden ook suggesties voor andere routes gedaan, bijvoorbeeld op zo’n manier dat ook de plas bij de begraafplaats meer onderdeel van het watersysteem wordt. In verschillende reacties werd benadrukt hoe bijzonder de jachthaven en werf is. Sommigen gaven aan dat door meer water in de Oostrand toe te voegen, niet alleen het varen gestimuleerd kan worden, maar ook andere watersportactiviteiten. 

Groen en ecologie 

Dit informatiepaneel laat het idee zien om langs de dijk een grotere groenzone te maken, die ook straks meer in de Oostrand-gebieden doordringt. Dit idee spreekt aan, inclusief suggesties om de biodiversiteit te vergroten (onder meer door verschillende bomen – deels ook voor consumptie – toe te voegen). Ook werd bepleit dat als er woningen en buurtjes komen, hier voldoende groen (bijvoorbeeld ook met moestuinen) komt. Aanwezigen begrijpen de woningbouwbehoefte, maar pleiten wel voor het behoud van het hoogwaardige groen. Er wordt veel gewandeld in het gebied en gebruikers pleiten ervoor om met nieuw groen bestaande gebieden te verbinden. Zo ontstaan er nieuwe en langere wandelroutes in het gebied en de omgeving. Behoudt bijvoorbeeld het bosje langs de Oostelijke Randweg en maak een brede groenstrook langs het kanaal. Dat zou een mooi wandelgebied maken en een oplossing kunnen bieden voor geluidsoverlast.

Rafelroute (fiets- en looproute van noord naar zuid) en bereikbaarheid 

Dit informatiepaneel laat het idee zien om van noord naar zuid een wandel- en looproute te maken. Deze route loopt door De Wuijver, langs de nieuwe buurtjes, voorzieningen naar het zuiden. Dit idee spreekt aan, zeker ook als dit de verschillende informele sferen van de Oostrand laat zien en de toegankelijkheid vergroot. Tegelijkertijd zijn er ook reacties die benadrukken dat het rustige karakter behouden moet blijven: staat dit op gespannen voet met het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid of kan dit samen gaan? 

Waar bij dit informatiepaneel, en ook bij andere panelen, de zorg over uitgesproken wordt is de drukte van auto’s; nu al druk op de Oostelijke Randweg en wat betekent dit als er meer woningen bij komen? Hetzelfde geldt voor de Westerweg: loopt deze niet vast en hoe wordt voorkomen dat het verkeerslawaai toeneemt? Daarnaast was verkeersveiligheid een belangrijke zorg: hoe zorg je ervoor dat de wegen verkeersveilig worden en/of blijven bij extra autoverkeer? Deze vragen worden in de vervolguitwerking goed onderzocht.

Woonbehoefte, locaties en buurten (plus referentiebeelden)

De gemeente Dijk en Waard heeft onderzoek laten verrichten naar de woningbehoefte in de gehele gemeente. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een grote behoefte is aan extra huur- en koopwoningen, zowel voor starters, (beginnende) gezinnen als ouderen.  Bovengemiddelde vraag is er naar betaalbare woningen. Om deze extra woningen te bouwen, moeten passende locaties gevonden worden. Eén hiervan is de Oostrand. De gedachte is om, wanneer er bedrijven stoppen op bedrijventerrein De Wuijver, hier woningen voor terug te bouwen. Zo ontstaat in de loop der tijd een woon-werkgebied. Tweede gedachte is om woonbuurtjes te realiseren op de locatie die nu nog tijdelijk in agrarisch beheer is. Een derde gedachte is om wooncomplexen in het groen te ontwikkelen in het zuidelijk deel van de Oostrand. Deze wooncomplexen liggen zo in de luwte en zouden onder meer geschikt kunnen zijn voor bewoners die behoefte hebben om in een prikkelarme omgeving te wonen. Voor elk van deze gedachten zijn ook referentiebeelden getoond. Dat zijn woningen en buurtjes die als voorbeeld kunnen dienen voor wat er in de Oostrand kan komen. 

Op deze verkenningen en ideeën zijn de volgende reacties gekomen: 

 • De woningbehoefte wordt herkend. 
 • Als er extra woningen komen in de Oostrand, wordt het belangrijk gevonden dat een (groot) deel ervan wel bewoond gaan worden door woningzoekenden uit Noord-Zuid Scharwoude of andere kernen van de gemeente Dijk en Waard. Kan de gemeente zorgen dat een (groot) deel ervan voor Dijk en Waarders is? Nu gaat namelijk een groot deel van de koopwoningen naar woningzoekenden ver buiten Dijk en Waard. 
 • Verschillende ouderen gaven aan te overwegen om te verhuizen van hun huidige grondgebonden woning naar nieuwbouw, mogelijk in de Oostrand. Echter, dan moeten deze woningen wel aansluiten bij hun woonwensen: levensloopbestendig, bij voorkeur alles op één verdieping, aantrekkelijke buitenruimte (bij voorkeur een tuin, maar mogelijk ook een ruim balkon). Het Knarrenhof (wonen in hofjes) spreekt veel ouderen aan. 
 • Het idee van een geleidelijke transformatie van het bedrijventerrein De Wuijver naar een woon-werkgebied (als er ondernemingen stoppen) spreekt aan.
 • Het idee van buurtjes op en rond de locatie dat nu tijdelijk in agrarisch beheer is, spreekt eveneens aan. Maar er is ook zorg: wat betekent dit voor de voorzieningen die hier tegenaan zitten, zoals petanque, volkstuinen, hondenschool en kinderboerderij?
 • Het idee van wooncomplexen in het groen in het zuidelijk deel roept verschillende reacties op. Sommigen spreekt dit aan. Anderen niet of onder behoorlijke restricties.
 • Omwonenden spreken hun zorg uit over bebouwing. Wat gaat dit betekenen voor hun woonomgeving, woonplezier en uitzicht? Betekent dit dat de waarde van hun woningen omlaag gaat?
 • Verschillende deelnemers spraken over geluidsoverlast vanaf de Westerweg. Deze wordt nu al ervaren. Worden hier nog extra voorzieningen voor gerealiseerd, bijvoorbeeld geluidsdempend asfalt? Wat betekent deze geluidsoverlast voor nieuwe woningen in de Oostrand? Wordt wel rekening gehouden met afstanden, geluidsarme gevels en andere voorzieningen? Als deze kunnen blijven, hoe verhouden deze voorzieningen zich dan tot de nieuwe buurtjes?
 • Over hogere bebouwing zijn de meningen verdeeld. Sommigen bepleiten vooral grondgebonden woningen. Anderen zien mogelijkheden voor hogere bouw, waarbij sommigen aangeven dat dit niet hoger mag zijn dan 3 tot 4 verdiepingen. Bij hogere bouw moet veel aandacht uitgaan naar de inpassing ervan: omwonenden moeten er geen last van hebben, het moet niet de privacy van de volkstuinen en andere voorzieningen tekort doen.
 • Zorg dat wanneer er woningen en buurtjes komen, er ook rekening gehouden wordt met de buitenruimte en voorzieningen. Bijvoorbeeld voorzieningen jonge(re) kinderen (speeltuinen in de sfeer van Langedijk) en 12-plussers.
 • Wat voor impact hebben extra woningen op de bestaande infrastructuur? Loopt het niet vast bij extra woningen? De Oostelijke Randweg, Westerweg en Langebalkweg zijn namelijk nu al druk.
 • Is er al gesproken met grondeigenaren? Sommigen waren aanwezig en zouden graag zelf met (woningbouw)plannen willen komen of hun volkstuin willen verkopen. 

Recreatie en vrije tijd

Dit informatiebord laat zien welke recreatie- en vrijetijdsvoorzieningen er al zijn en hoe de rafelroute – het idee om een fiets- en wandelroute door de Oostrand te maken van noord naar zuid – ook langs een aantal van deze voorzieningen kan gaan lopen. In de reacties werd benadrukt dat de voorzieningen die er nu al zijn, behouden blijven en dat nieuwe voorzieningen niet tot ongewenste concurrentie leiden. 

Wat de bestaande voorzieningen betreft, werd door een aantal vertegenwoordigers de vraag gesteld wat het betekent als er in de nabije omgeving woningen komen. Soms wordt er muziek gedraaid of is er ’s avonds verlichting. Hoe voorkom je nu dat dit als overlast ervaren gaat worden als er in de omgeving woningen bijkomen? Vanuit de volkstuinen werd gevraagd om wel hekken erom heen te houden: dat zorgt voor veiligheid. 

Wat nieuwe voorzieningen betreft, zijn als ideeën genoemd: breng jongerencentrum De Koog terug, zorg dat er goede verbindingen tussen groen en water zijn, denk aan ruimte voor scouting in de Oostrand, behoudt het waardevolle groen, behoudt plekken om honden los te laten lopen (er is nu een hondenuitlaatplek in het zuiden) en voeg watersportactiviteiten toe. 

Verhaal en cultuurhistorie 

Dit informatiebord laat zien dat de Oostrand onderdeel is van een lange geschiedenis. Rond het jaar 1.000 is Langedijk ontstaan met rond het jaar 1.200 de aanleg van de Westfriese Omringdijk. Op kaarten van de Uitwaterende Sluizen van rond 1681 is de polderindeling te zien van Noord- en Zuid-Scharwoude. In de Vroege Middeleeuwen ontginnen Geestmannen van de geestgronden tussen Bergen, Schoorl en Hargen het achterliggende gebied voor veeteelt. Terwijl eind van de 19e eeuw de weilanden in kleinere percelen vergraven worden waarop tuinders onder meer kool, aardappelen en uien gingen telen. In deze tijd ontstonden talrijke sloten en eilanden. Maar omdat de akkers – inmiddels dus bedoeld voor landbouw -  uitsluitend per schuit bereikbaar waren en uitbreiding beperkt werd, verloor dit gebied aan perspectief. Hieruit is uiteindelijk, in de 20e eeuw, een ingrijpende ruilverkaveling voortgekomen. Met deze ruilverkaveling werd de mogelijkheid geboden tot schaalvergroting en meerdere functies in de Oostrand, zoals wonen, recreatie en bedrijvigheid. De ideeën die op de andere informatiepanelen staan, bouwen voort op deze situatie, namelijk: een gebied met vele functies, waar het water weer een meer belangrijke rol gaat spelen voor recreatie, wonen, werk, natuur en klimaat. Uit de reacties op dit informatiebord komt de vraag om het karakteristieke van de Oostrand terug te laten komen in nieuwe ontwikkelingen, meer ruimte voor kunst in de openbare ruimte te brengen en informatie over het verleden te delen. 

Hoe verder? 

Verschillende gesprekken worden als Oostrandtafel gevoerd om de ervaringen, verwachtingen en zorgen te vernemen en de reacties op de eerste ideeën te horen. De belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken zijn te volgen via de website van de gemeente. Daarna wordt een concept-ontwikkelplan gemaakt, waarin ook de financiële haalbaarheid wordt onderzocht. Eind 2022 wordt het concept-ontwikkelplan toegelicht met de vraag: hebben we goed naar u geluisterd, kunt u zich vinden in de afwegingen die de gemeente maakt? 

Deel 2: digitale bijeenkomst 20 september 2022, Zoom

Op 20 september vond een tweede startbijeenkomst plaats. Digitaal deze keer, om belangstellenden die tijdens de fysieke bijeenkomst op 12 september niet aanwezig konden zijn kans en gelegenheid te bieden om ook mee te denken. Tijdens de digitale bijeenkomst is met ongeveer 25 aanwezigen wederom gesproken over wat een ontwikkelplan is, hoe de Oostrand nu ervaren wordt en wat men van de eerste ideeën voor het ontwikkelplan vindt. 

Opzet digitale startbijeenkomst

De bijeenkomst werd geopend door Marianne Zeedijk, gemeentelijk projectleider. Zij lichtte het doel van de bijeenkomst toe en vertelde aanwezigen meer over de ontwikkeling van de Oostrand (zie inleiding van dit document). Vervolgens introduceerde Randy Bloeme (INBO) de gespreksonderwerpen en de eerste ideeën. Waar aanwezigen bij de eerste bijeenkomsten langs fysieke informatiepanelen konden lopen, gingen we tijdens de digitale bijeenkomst in drie groepen (breakout rooms) uiteen waarin de ideeën per onderwerp werden toegelicht en besproken. 

Resultaten

Aanwezigen werd gevraagd naar de huidige ervaringen in en het gebruik van de Oostrand. Ook zijn ideeën voorgelegd over nieuwe vaarroutes, groen en ecologie, een fiets- en looproute van noord naar zuid dwars door de Oostrand, de autobereikbaarheid, wonen, recreatie en vrije tijd en de geschiedenis. In 

Gebruik en beleving

De gesprekken in groepen begonnen met de vraag hoe aanwezigen het gebied nu gebruiken en beleven. De meeste aanwezigen kennen het gebied goed en komen er regelmatig. Bijvoorbeeld om te wandelen, de hond uit te laten, verenigingen te bezoeken of om naar de volkstuin te gaan. Dit zijn direct de functies die aanwezigen graag behouden. Het wandelen en het bezoeken van de volkstuin zijn ook belangrijke sociale functies. Hoewel aanwezigen de kwaliteiten van het gebied graag behouden, zijn de meeste ook nieuwsgierig naar de ontwikkelingen. Kan het gebied nog aantrekkelijker worden gemaakt en voor velen geldt de vraag: kan ik er in de toekomst misschien zelf gaan wonen?

Water

Water is belangrijk in Langedijk en zit in het DNA van de ‘Langedijkers’. Hoewel slechts enkele aanwezigen een boot bezitten, spreekt het toevoegen van water aan. Voor waterberging, maar vooral ook om aantrekkelijk te wonen en te recreëren. Sommigen wonen zelf al prettig aan het water. Er wordt gepleit om vooral voor een goede doorvaarbaarheid te zorgen, zodat er rondjes gevaren kunnen worden. Bijvoorbeeld door aansluitingen op het kanaal en het Oosterdel. Een aanwezige oppert door een verbinding met het kanaal ook een vaarroute naar Oudkarspel te realiseren. Daarnaast wordt er op de plannen van Langedijk Ontwikkelt met Water gewezen: neem deze ideeën mee. Aanwezigen wijzen er tot slot op dat er sluizen nodig zullen zijn en beseffen zich dat gevolgen heeft voor de financiële haalbaarheid van vaarroutes.

Groen en ecologie

Groen wordt minimaal net zo belangrijk gevonden als het water. ‘Langedijkers houden van water, maar zijn van oorsprong ook tuinders’, aldus een aanwezige. Vele aanwezigen wandelen in het gebied en zien graag dat het groen wordt uitgebreid. Om te wandelen, maar ook voor planten en dieren. Een uitgebreide strook langs de oostkant van het gebied spreekt aan, maar ook meer groen en wandelroutes in het gebied zelf. Bijvoorbeeld ter hoogte van de sportverenigingen in en net buiten het gebied. Zij maken nu al gebruik van de wandelroutes tijdens trainingen. Een aantal aanwezigen ziet ook de kans om groen langs de oostkant in te zetten als geluidsbuffer. ‘Dat is bij andere wijken in de gemeente ook gedaan’, geeft een aanwezige aan.
Water en groen moet volgens meerdere aanwezigen de basis zijn, voordat er woningen komen. Als extra water niet mogelijk is kan extra groen dit opvangen volgens enkele aanwezigen. Voor de natuur kan water en groen ook in elkaar overlopen, bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers. Aanwezigen spreken wel de zorg over het beheren van het groen uit: dat moet vanaf het begin goed zijn geregeld.

Rafelroute en bereikbaarheid

Er zijn al ‘avontuurlijke’ en ‘charmante’ routes in het gebied om te wandelen en te fietsen. Aanwezigen zijn het er allemaal over eens dat dit karakter moet worden behouden. De voorgestelde rafelroute van noord naar zuid spreekt daarom erg aan en kan volgens aanwezigen met zijpaden nog worden uitgebreid. De routes moeten dan vooral recreatieve routes zijn.
Als het gaat om bereikbaarheid zijn aanwezigen het erover eens dat de auto alleen als bestemmingsverkeer het gebied in kan. Het is niet wenselijk om een nieuwe doorgaande autoroute door de Oostrand te leggen. Ook het toevoegen van een snelfietsroute aan de oostkant van het gebied spreekt aan. Hoewel er wel op wordt gewezen dat de aansluiting op bestaande wegen in de zuidoostelijke hoek nog om onderzoek vraagt. Enkele aanwezigen vragen zich af of de route wel nodig is met de bestaande route aan de westkant van het gebied.
Verkeersveiligheid is volgens aanwezigen een belangrijk aandachtspunt. Vooral als er straks meer auto’s over de Oostelijke Randweg gaan rijden en afslaan. Aanwezigen geven aan dat de route minder interessant moet worden voor sluipverkeer en dat afslaand verkeer, bijvoorbeeld naar de nieuwe woonbuurten, veilige vakken voor afslaan moeten krijgen. Rotondes zouden daar mogelijk ook een rol in kunnen spelen. Anderen geven aan: denk ook aan de aansluiting aan de noordzijde van de Wuijver over het kanaal naar de Westerweg en bij het fietstunneltje. Deze laatste wordt steeds vaker gebruikt door inwoners ten noorden van de provinciale weg, omdat men de rotonde onveilig vindt om over te steken.
Om het gebied echt autoluw te maken wordt ook gesproken over deelauto’s om autobezit terug te dringen. Enkele aanwezigen zien het als interessante toevoeging, vooral met de stijgende brandstofprijzen. De meeste aanwezigen geven aan niet te verwachten dat toekomstige bewoners daar direct de eigen auto voor inruilen.

Wonen

Net als tijdens de fysieke bijeenkomst onderschrijven aanwezigen de woonbehoefte in de gemeente. Veel aanwezigen zouden zelf ook graag in de Oostrand willen wonen. Er wordt om een goede mix tussen alleenstaanden, starters en ouderen gevraagd. Aanwezige ouderen geven aan graag door te verhuizen naar het gebied, zodat er ook doorstroming op gang komt in de gemeente. Meerdere aanwezigen pleiten voor een Knarrenhof in de Oostrand en wijzen op mooie en goede voorbeelden in de rest van het land. Als er wordt gesproken over referentiebeelden lopen de meningen uiteen. Enkelen vinden het ‘te stads’, anderen zien er aantrekkelijke referenties tussen staan. Vooral hoogbouw is voer voor discussie: de meeste aanwezigen pleiten ervoor om niet hoger dan 3-4 bouwlagen te gaan. Zij refereren aan de nieuwbouw op het MAVO veld als minder geslaagd en de nieuwbouw bij de Aldi naast De Wuijver als beter voorbeeld. Hoger bouwen wordt als realistisch gezien om meer betaalbare woningen te bouwen, maar er moet wel een goede mix komen van verschillende woningen die passen bij de omgeving.
Verder gaat het veel over de betaalbaarheid. Een starter geeft daarbij aan: denk voor betaalbare starterswoningen niet alleen aan appartementen, maar kijk ook rijwoningen kleiner kunnen dan normaal. Dan blijven die ook betaalbaar. Aanwezigen vragen ook of het bouwen in hout ervoor kan zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Enkele aanwezigen vinden houtbouw aantrekkelijk, maar vragen zich wel af of het echt duurzamer is.
Tot slot geven aanwezigen aan goed na te denken over voorzieningen. Aanwezigen zijn het ermee eens dat er geen voorzieningen moeten gaan concurreren met het dorpslint, maar een aantal dagelijkse voorzieningen zullen wel nodig zijn. Vooral voor ouderen. Ouderenwoningen zouden daarnaast ook meer in het oostelijke deel van het gebied kunnen worden gebouwd, zodat ze dichter bij bestaande voorzieningen staan.

Recreatie en vrije tijd

Een groot deel van de aanwezigen maakt nu al gebruik van de Oostrand. Vaak om te wandelen en/of de hond uit te laten, maar ook om de bestaande verenigingen te bezoeken. Vooral in de buurt van de begraafplaats laten veel mensen hun hond uit en dat heeft ook een sociale functie. Daar moet volgens aanwezigen rekening mee worden gehouden bij de ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de volkstuinen: daar komen veel mensen om elkaar te ontmoeten, maar ook om gezond voedsel te verbouwen.
Als er wordt gevraagd naar extra recreatiemogelijkheden zijn er uiteenlopende ideeën. Bijvoorbeeld het toevoegen van sportfuncties (bijvoorbeeld calisthenics) aan de routes, het uitbreiden van wandelroutes en kleinschalige horeca om koffie te drinken. Water wordt daarnaast als recreatieve functie gezien. Om te varen met bootjes, maar volgens sommigen ook om te kanoën en te roeien door verenigingen. Anderen vragen zich af of daar voldoende ruimte voor is en blijft in het gebied.

Verhaal en cultuurhistorie

De Oostrand heeft een bijzonder cultuurhistorisch verhaal. Tijdens fysieke bijeenkomst is daar uitgebreid bij stilgestaan. In de digitale bijeenkomst is toegelicht hoe er met de ontwikkelingen wordt doorgebouwd op de historische ontwikkeling van het gebied. In de verschillende doelgroepen is er maar beperkt tijd geweest om op het verhaal en de cultuurhistorie in te gaan. Enkele aanwezigen hebben hier nog iets kunnen meegeven. Zij wijzen er vooral op dat de Oostdijk en de naastgelegen sloot de meest historische plek zijn. Een andere aanwezige geeft aan dat er nog een historisch gemaal is, maar dat de rest van de historie al grotendeels is verdwenen. Vooral waterstructuren zijn verdwenen in het verleden. Het Oosterdelgebied wordt genoemd om naar de historie van het gebied te kijken.

Hoe verder? 

De digitale bijeenkomst werd net als de fysieke bijeenkomst gezamenlijk afgesloten. Projectleider Marianne Zeedijk heeft de aanwezigen toegelicht dat de komende periode nog verschillende gesprekken worden gevoerd met ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partijen, en ketenpartners zoals de provincie en het waterschap. Daarna wordt een concept-ontwikkelplan gemaakt, waarin ook de financiële haalbaarheid wordt onderzocht. Eind 2022 komen we bij u terug met een toelichting op het concept-ontwikkelplan toegelicht en de vraag: hebben we goed naar u geluisterd, kunt u zich vinden in de afwegingen die de gemeente maakt?