Inrit- of uitritvergunning

Wilt u een inrit of uitrit maken of veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning aanvragen

 • U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingswet.overheid.nl.
 • Lever de gevraagde informatie aan zoals hieronder vermeld.
 • Voor de aanvraag heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Wat moet ik indienen?

Onderstaande onderdelen dient u in om een in- of uitritvergunning aan te vragen.

1. Adres

Geef het adres en/of kadastrale aanduiding perceel op waar u de inrit wilt.

2. Situatietekening

Voeg een tekening of plattegrond op schaal 1:500 of 1:1000 toe. Hierop staat:

 • Locatie van de in- of uitrit aan het voor-, zij- of achtererf.
 • Grootte van de in- of uitrit, met maatvoering ten opzichte van de erfgrenzen.
 • Kleur en te gebruiken materialen (enkel wanneer u de inrit zelf aanlegt).
 • Wijze van ontsluiting. Bijvoorbeeld inritbanden.
 • Eventuele obstakels die bij het aanleggen van de uitrit in de weg staan. Zoals bomen, lantaarnpalen en parkeerplaatsen.
 • Duidelijke schaalaanduiding.

3. Vernieuwen, veranderen of vergroten?

Gaat de aanvraag over het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van de inrit? Geef op de situatietekening(en) dan ook de bestaande toestand aan. Zo nodig aangevuld met foto’s van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.

4. Toelichting

Motiveer waarom de in- of uitrit aangelegd zou moeten worden en geef aan hoe bij de aanleg rekening gehouden wordt met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Twijfelt u?

Als u twijfelt of uw plan haalbaar is, kunt u een vooroverleg aanvragen. Dit doet u voordat u een vergunning aanvraagt. De gemeente beoordeelt in een vooroverleg of uw plan voldoet aan de eisen. Dit scheelt u misschien veel werk en onnodige kosten. Lees op de pagina Verken uw idee meer hierover.

 • Verkeersonveilige situaties moeten worden voorkomen.
 • Een in- of uitrit mag niet onnodig ten koste gaan van een openbare parkeerplaats of andere voorziening op of aan de weg.
 • Een in- of uitrit mag niet onnodig ten koste gaan van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte.
 • Het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast.
 • Een in- of uitrit mag niet ten koste gaan van de waterhuishouding.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kost € 229,05. Ook als de gemeente de aanvraag weigert.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit en kan dit verlengen met 6 weken.

Na het verlenen van de vergunning kunt u een offerte aanvragen bij de gemeente om de inrit aan te leggen. Als u akkoord bent met de offerte, betaalt u het bedrag en wordt de in- of uitrit aangelegd.

In de vergunning staan de randvoorwaarden waar de in- of uitrit aan moet voldoen.

Voor activiteiten aan uw pand of op uw perceel is vaak een ecologisch onderzoek nodig. Er wordt gecontroleerd of planten en dieren wel voldoende beschermd blijven. Dit onderzoek kan verplicht zijn volgens de Wet Natuurbescherming. Deze wetgeving is vanaf 1 januari 2024 onderdeel van de Omgevingswet.

Deze wet, beschermt de plant- en diersoorten die vrij in het wild leven. In de wet is een ‘zorgplicht’ opgenomen. Een zorgplicht betekent, dat nadelige gevolgen voor dieren en planten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

Activiteiten die u onderneemt, mogen niet schadelijk zijn voor de (beschermde) soorten.