Woningurgentie

In sommige gevallen is het mogelijk om urgentie aan te vragen in de gemeente Dijk en Waard. Dit betekent dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden. Het aantal woningen is klein. Daarom wordt alleen urgentie gegeven in noodsituaties waarin er echt geen andere oplossing is. 

Voorwaarden

 • Minimale leeftijd van 18 jaar.
 • Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument.
 • Inschrijving als woningzoekende bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).
 • U woont al minstens 1 jaar in de gemeente Dijk en Waard (voorheen gemeente Heerhugowaard of gemeente Langedijk). Of een maatschappelijke binding* met gemeente Dijk en Waard.
 • Door een noodgeval heeft u binnen 6 maanden een andere woning nodig. De huidige noodsituatie is niet ontstaan door uw eigen schuld.
 • Zelf kunt u binnen 6 maanden geen andere woonruimte vinden.
 • Het belastbaar inkomen van uw huishouden zoals bekend bij de Belastingdienst is in 2024 maximaal € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens en € 52.671 voor meerpersoonshuishoudens. (Bij een medische indicatie kan een uitzondering gemaakt worden.)

*Maatschappelijke binding: u woont niet in gemeente Dijk en Waard, maar sinds 2013 heeft u minstens 6 jaar in Dijk en Waard gewoond (voorheen gemeente Heerhugowaard of gemeente Langedijk). Economische binding (werk) is niet genoeg om urgentie te krijgen. 

In de volgende situaties is er geen reden voor een urgentieverklaring.

Problemen met de woning

 • Ruimtegebrek, wonend in een te kleine woning
 • Slecht onderhouden woning
 • Vrijwillige verkoop van de eigen woning
 • Huuropzegging door verhuurder
 • Onderhuur of een tijdelijk huurcontract; bijv. voor sloopwoning
 • Onderhoud van de woning en/of tuin

Problemen met de woonomgeving

 • Conflict met de buren
 • Lawaaioverlast van de directe omgeving
 • Achteruitgang van de buurt

Gezinsproblemen

 • Inwonend met of zonder kinderen
 • Zwangerschap
 • Echtscheiding/relatieverbreking met of zonder kinderen
 • Omgangsregeling/bezoekregeling kinderen
 • Slechte ouder-kind relatie
 • Partner (eventueel met kinderen) vanuit het buitenland komt/komen over

Overige problemen

 • Geen eigen woning, (tijdelijk) wonen in sloopwoning, zomerwoning of dakloos
 • Werk in de regio aanvaard
 • Vanuit het buitenland teruggekeerd
 • Lange wachttijd voor sociale huurwoning
 • Financiële problemen; bijv. (gedwongen) verkoop eigen woning of faillissement

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in zeer bijzondere noodgevallen, anders benadelen wij andere woningzoekenden. We noemen hier voorbeelden van bijzondere noodgevallen.

Medische indicatie

 • U heeft medische problemen en uw huidige woning is niet geschikt en kan ook niet aangepast worden. 
 • De gemeente kan advies vragen aan een medisch deskundige. Dit advies maakt duidelijk of uw situatie zo niet meer kan en verhuizing nodig is.
 • Uw inkomen hoeft niet te voldoen aan de inkomensgrens. Bij een inkomen boven de inkomensgrens beoordeelt de gemeente of u zelf een geschikte woning kunt vinden in de vrije sector.

Met de urgentieverklaring kunt u alleen zoeken naar woningen die geschikt zijn voor uw lichamelijke beperkingen. 

Sociale indicatie

 • U heeft ernstige psychiatrische en/of psycho-sociale problemen die te maken hebben met uw woonomstandigheden. 
 • U heeft de afgelopen 6 maanden een behandeling gevolgd, maar die heeft niet gezorgd voor verbetering of een oplossing.
 • Een andere zelfstandige woonruimte kan het probleem oplossen. 
 • De gemeente kan advies vragen aan een medisch deskundige. Dit advies maakt duidelijk of uw situatie zo niet meer kan en verhuizing nodig is.

Mantelzorg

 • U geeft of ontvangt mantelzorg en daarvoor is het nodig dichter bij die andere persoon te gaan wonen. 

Zorg dat altijd eerst het Wmo-gesprek is geweest. U moet namelijk het gespreksverslag meesturen. Hierin staat dat er behoefte is voor het geven of ontvangen van mantelzorg.

Verblijf in tijdelijke opvang

 • U heeft de woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie en/of omdat er sprake is van geweld. 
 • U woont in een tijdelijke opvang en wilt weer zelfstandig wonen.

Ongeval

 • Uw huidige woning is niet meer bewoonbaar door een ongeval (brand, ontploffing, overstroming). 
 • Uw huidige woning ligt in de regio Alkmaar en u staat op het adres van deze woning ingeschreven. 
 • Het ongeval is buiten uw schuld ontstaan en u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval.

Onbewoonbare huis

 • U moet uw huidige woning verlaten, omdat de woning zo slecht is dat die onbewoonbaar is.
 • Uw huidige woning ligt in de regio Alkmaar en u staat op het adres van deze woning ingeschreven. 
 • U heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd. U krijgt geen urgentie als u de eigenaar/bewoner van een koopwoning bent. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.

Stap 1: gesprek met team Wonen

In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in gemeente Dijk en Waard. 

 • Bekijk eerst de voorwaarden en voorbeeldsituaties. 
 • Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul dan het Contactformulier Sociaal Domein in. Licht uw situatie toe en zet erbij dat het urgent is.

Stap 2: formulier opsturen

Blijkt uit het gesprek met team Wonen dat u misschien recht heeft op een urgentieverklaring? Dan krijgt u een link naar het digitale aanvraagformulier opgestuurd. Blijkt uit het gesprek met team Wonen dat u geen kans maakt op een urgentieverklaring? Dan kunt u ervoor kiezen alsnog de link naar het aanvraagformulier te ontvangen. 

Vul het formulier in en voeg de bijlagen toe die nodig zijn.

Stap 3: urgentiegesprek met medewerker gemeente

Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt een medewerker contact met u op om een afspraak te maken. Dit is een gesprek op het gemeentehuis, waarbij het mogelijk is om iemand mee te nemen die u kan steunen. Bijvoorbeeld een familielid, cliëntondersteuner of hulpverlener.
Het is mogelijk dat de gemeente onafhankelijk medisch advies opvraagt om de aanvraag goed te onderzoeken.

Stap 4: Regionale Urgentiecommissie

De aanvraag met alle ingeleverde stukken wordt altijd voorgelegd aan de Regionale Urgentiecommissie. Zij bekijken alle aanvragen in de hele regio. Zij besluiten op basis van alle informatie of u een urgentieverklaring krijgt of niet.

Stap 5: besluit

Binnen 8 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een brief met daarin het besluit. De termijn van 8 weken kan worden verlengd als bijvoorbeeld medisch advies wordt opgevraagd. Na het besluit volgt er altijd een telefonisch of persoonlijk gesprek. Als u een urgentieverklaring krijgt, wordt uitgelegd hoe u een woning kunt vinden met voorrang. Als uw aanvraag voor een urgentieverklaring is afgewezen, wordt de reden voor afwijzing uitgelegd.

Stuur een kopie mee van de volgende stukken:

 • Bewijs van een actieve inschrijving bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland)
 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
 • Recent loonstrookje of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
 • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de problematiek woninggerelateerd is
 • Bij een huurwoning: kopie van het huurcontract
 • Bij een eigen woning: recent afschrift hypotheeklasten
 • Bij verkochte woning: overzicht overwaarde, hypotheek, WOZ-waarde en koopakte
 • Bij relatieverbreking: echtscheidingsconvenant of uitspraak voorlopige voorziening, het ouderschapsplan of stukken waaruit blijkt dat u de zorg voor de kinderen heeft (indien van toepassing)
 • Bij financiële problematiek: overzicht schulden en/of afbetalingsregelingen
 • Verhuurdersverklaring. Een verhuurdersverklaring kunt u opvragen bij uw huidige of vorige verhuurder.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als:

 • u het formulier onvolledig heeft ingevuld
 • u het formulier niet heeft ondertekend
 • u de vereiste bijlagen niet heeft meegestuurd.

Als u ergonomische problemen heeft, kunt u met een huisvestingsindicatie voorrang krijgen op een gelijkvloerse woning. U vraagt een huisvestingsindicatie aan door het Wmo contactformulier in te vullen.

Het aanvragen van een urgentieverklaring is gratis.

Medewerkers van onze afdeling het Sociaal domein staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact op middels het Contactformulier Sociaal Domein. U kunt uw vraag ook stellen op het Sociaal Plein