Woningurgentie

In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in gemeente Dijk en Waard. Daar heeft u een urgentieverklaring voor nodig. 

Maak een afspraak voor een telefonisch kansadviesgesprek. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt of u recht heeft op een urgentieverklaring.

Afspraak maken

U komt in aanmerking voor een urgentie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).
 • U staat minimaal 1 jaar achter elkaar ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (BRP) in de regio Alkmaar óf heeft een maatschappelijke binding* met regio Alkmaar.
 • De huidige noodsituatie is niet ontstaan door uw eigen schuld.
 • Het verzamelinkomen (het belastbaar jaarinkomen) van uw huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is in 2021 niet hoger dan € 44.655 en bij voorkeur onder de € 40.024 per jaar. Bij een medische indicatie kan hierop een uitzondering gemaakt worden.
 • U heeft door een noodgeval binnen 6 maanden een andere woning nodig.
 • U kunt zelf binnen 6 maanden geen andere woonruimte vinden.

*Maatschappelijke binding: u woont nu niet meer in regio Alkmaar, maar u heeft wel de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar in regio Alkmaar gewoond. Bent u korter dan 1 jaar ingeschreven en heeft u ook geen maatschappelijke binding? Dan krijgt u geen urgentie. Economische binding is niet genoeg om urgentie te krijgen.

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in zeer bijzondere noodgevallen, anders benadelen wij andere woningzoekenden. We noemen hier voorbeelden van bijzondere noodgevallen.

Medische indicatie

 • U heeft medische problemen en uw huidige woning is niet geschikt en kan ook niet aangepast worden. 
 • De gemeente kan advies vragen aan een medisch deskundige. Dit advies maakt duidelijk of uw situatie zo niet meer kan en verhuizing nodig is.
 • Uw inkomen hoeft niet te voldoen aan de inkomensgrens. Bij een inkomen boven de inkomensgrens beoordeelt de gemeente of u zelf een geschikte woning kunt vinden in de vrije sector.

Met de urgentieverklaring kunt u alleen zoeken naar woningen die geschikt zijn voor uw lichamelijke beperkingen. 

Sociale indicatie

 • U heeft ernstige psychiatrische en/of psycho-sociale problemen die te maken hebben met uw woonomstandigheden. 
 • U heeft de afgelopen 6 maanden een behandeling gevolgd, maar die heeft niet gezorgd voor verbetering of een oplossing.
 • Een andere zelfstandige woonruimte kan het probleem oplossen. 
 • De gemeente kan advies vragen aan een medisch deskundige. Dit advies maakt duidelijk of uw situatie zo niet meer kan en verhuizing nodig is.

Mantelzorg

 • U geeft of ontvangt mantelzorg en daarvoor is het nodig dichter bij die andere persoon te gaan wonen. 

Zorg dat altijd eerst het Wmo-gesprek is geweest. U moet namelijk het gespreksverslag meesturen. Hierin staat dat er behoefte is voor het geven of ontvangen van mantelzorg.

Verblijf in tijdelijke opvang

 • U heeft de woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie en/of omdat er sprake is van geweld. 
 • U woont in een tijdelijke opvang en wilt weer zelfstandig wonen.

Ongeval

 • Uw huidige woning is niet meer bewoonbaar door een ongeval (brand, ontploffing, overstroming). 
 • Uw huidige woning ligt in de regio Alkmaar en u staat op het adres van deze woning ingeschreven. 
 • Het ongeval is buiten uw schuld ontstaan en u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval.

Onbewoonbare huis

 • U moet uw huidige woning verlaten, omdat de woning zo slecht is dat die onbewoonbaar is.
 • Uw huidige woning ligt in de regio Alkmaar en u staat op het adres van deze woning ingeschreven. 
 • U heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd. U krijgt geen urgentie als u de eigenaar/bewoner van een koopwoning bent. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.

In de volgende situaties is er geen reden voor een urgentieverklaring.

Problemen met de woning

 • Ruimtegebrek, wonend in een te kleine woning
 • Slecht onderhouden woning
 • Vrijwillige verkoop van de eigen woning
 • Huuropzegging door verhuurder
 • Onderhuur of een tijdelijk huurcontract; bijv. voor sloopwoning
 • Onderhoud van de woning en/of tuin

Problemen met de woonomgeving

 • Conflict met de buren
 • Lawaaioverlast van de directe omgeving
 • Achteruitgang van de buurt

Gezinsproblemen

 • Inwonend met of zonder kinderen
 • Zwangerschap
 • Echtscheiding/relatieverbreking met of zonder kinderen
 • Omgangsregeling/bezoekregeling kinderen
 • Slechte ouder-kind relatie
 • Partner (eventueel met kinderen) vanuit het buitenland komt/komen over

Overige problemen

 • Geen eigen woning, (tijdelijk) wonen in sloopwoning, zomerwoning of dakloos
 • Werk in de regio aanvaard
 • Vanuit het buitenland teruggekeerd
 • Lange wachttijd voor sociale huurwoning
 • Financiële problemen; bijv. (gedwongen) verkoop eigen woning of faillissement

Stap 1: kansadviesgesprek

Maak een afspraak voor een telefonisch kansadviesgesprek met een medewerker van Het Vierde Huis. 

Stap 2: formulier opsturen

Als uit het kansadviesgesprek blijkt dat er een kans is dat u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, krijgt u het aanvraagformulier digitaal opgestuurd. Als uit het kansadviesgesprek blijkt dat u geen kans maakt op een urgentieverklaring, kunt u ervoor kiezen alsnog een aanvraagformulier te ontvangen. 
Vul het formulier in, onderteken het en stuur het op samen met vereiste bijlagen.

Stap 3: urgentiegesprek met medewerker gemeente

Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt een medewerker contact met u op om een afspraak te maken. Dit is een gesprek op het gemeentehuis, waarbij het mogelijk is om iemand mee te nemen ter ondersteuning. Bijvoorbeeld een familielid, cliëntondersteuner of hulpverlener.

Stap 4: Regionale Urgentiecommissie

De aanvraag wordt, met alle aangeleverde stukken, altijd voorgelegd aan de Regionale Urgentiecommissie. Zij beoordelen alle aanvragen in de hele regio. Zij besluiten aan de hand van alle informatie of een aanvraag wordt toegekend of afgewezen.

Stap 5: besluit

Binnen 8 weken na het indienen van een aanvraag, ontvangt u een brief met daarin het besluit. De termijn van 8 weken kan worden opgeschort als bijvoorbeeld medisch advies wordt opgevraagd. Na het besluit volgt er altijd een telefonisch of persoonlijk gesprek. Als de aanvraag is toegekend, wordt uitgelegd hoe u een woning kunt vinden met voorrang. Als de aanvraag is afgewezen, wordt de afwijzing toegelicht.

Stuur een kopie mee van de volgende stukken:

 • Bewijs van een actieve inschrijving bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland)
 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
 • Recent loonstrookje of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
 • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de problematiek woninggerelateerd is
 • Bij een huurwoning: kopie van het huurcontract
 • Bij een eigen woning: recent afschrift hypotheeklasten
 • Bij verkochte woning: overzicht overwaarde, hypotheek, WOZ-waarde en koopakte
 • Bij relatieverbreking: echtscheidingsconvenant of uitspraak voorlopige voorziening, het ouderschapsplan of stukken waaruit blijkt dat u de zorg voor de kinderen heeft (indien van toepassing)
 • Bij financiële problematiek: overzicht schulden en/of afbetalingsregelingen
 • Verhuurdersverklaring. Een verhuurdersverklaring kunt u opvragen bij uw huidige of vorige verhuurder.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als:

 • u het formulier onvolledig heeft ingevuld
 • u het formulier niet heeft ondertekend
 • u de vereiste bijlagen niet heeft meegestuurd.

Het aanvragen van een urgentieverklaring is gratis.

Als u ergonomische problemen heeft, kunt u met een huisvestingsindicatie voorrang krijgen op een gelijkvloerse woning. U vraagt een huisvestingsindicatie aan door contact op te nemen met team Wmo.

Medewerkers van onze afdeling het Sociaal domein staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op.