Kosten omgevingsvergunning

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. De omgevingsvergunning kan uit meerdere activiteiten bestaan. De legeskosten van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag.

Aan de hieronder genoemde bedragen kunt u geen rechten ontlenen. 

Verken uw idee

Een verkenning kost € 152,55. Ook als de uitslag van het vooroverleg negatief is. Ieder volgend overleg kost € 651,30

De kosten voor een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen zijn afhankelijk van de bouwkosten. 

Bouwkosten zijn de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

De opgegeven bouwkosten worden door de gemeente gecontroleerd, net als de overige gegevens die bij de aanvraag worden ingediend. De bouwkosten zijn gerelateerd aan de inhoud van het gebouw (m³) en het type bouwwerk. Daarvoor moet het voor het product ‘vergunning’ niet uitmaken of het uiteindelijke bouwwerk in zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd of door een aannemer. Uitgangspunt is marktconform bouwen. 

Het is voor de gemeente noodzakelijk om op een eenduidige manier de bouwkosten te controleren en te corrigeren. Tevens moet door de gemeente achteraf eenduidig en eenvoudig aangetoond worden wat de basis is geweest van de correctie. Dit is de reden dat de vroegere gemeente Heerhugowaard de bouwkosten vaststelt op basis van de taxatieboekjes voor de vastgoedmarkt van Vakmedianet. Dit is een actueel systeem dat per jaar de bouwkosten per kubieke meter vaststelt van woningen, bedrijfspanden, agrarische gebouwen en de herstelkosten van gebouwschade. Het geeft een actuele en reële inschatting van de bouwkosten en is daarmee een eenduidige grondslag voor de legesberekening.

Het tarief kan worden verhoogd met advieskosten van de commissie MER, NMT Erfgoedadvies, extern adviseur ruimtelijke kwaliteit, supervisieteam of andere adviesorganen.

Indien een toets ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk is van een extern adviseur ruimtelijke kwaliteit, supervisieteam of de stichting MOOI Noord-Holland, dan wordt het bedrag van de door de stichting MOOI Noord-Holland vastgestelde advieskosten ook in rekening gebracht. 

Er worden geen kosten voor de welstandstoets in rekening gebracht als de aanvraag voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota, of als de aanvraag door ambtelijke welstandstoetsing akkoord bevonden is. 

Voor de door de projectontwikkelaar aangeleverde standaardopties wordt per standaard optie 1 x leges in rekening gebracht, ongeacht de hoeveelheid opties die uiteindelijk door de projectontwikkelaar in het project worden gerealiseerd. Bij veelvoorkomende opties zijn standaard bouwkosten opgenomen:

Kosten Seriematige woningbouw en opties

Dakkapel € 3.000
Aanbouw erker voorzijde € 10.000
Aanbouw erker zijgevel € 10.000
Aanbouw achterzijde € 15.000
Garage € 15.000
Dakopbouw € 15.000
Carport € 5.000

Technisch bouwen (bouwactiviteit technisch)

 • Bij bouwkosten minder dan € 20.000 kost een omgevingsvergunning 1,64% van de bouwkosten met een minimum van € 52,50.
 • Bij bouwkosten tussen € 20.000 - € 50.000 kost een omgevingsvergunning 1,18% van de bouwkosten met een minimum van € 328,-.
 • Bij bouwkosten tussen € 50.000 - € 200.000 kost een omgevingsvergunning 0,98% van de bouwkosten met een minimum van € 590,-.
 • Bij bouwkosten tussen € 200.000 - € 500.000 kost een omgevingsvergunning 0,84% van de bouwkosten met een minimum van € 1.960.
 • Bij bouwkosten tussen € 500.000 - € 1.000.000 kost een omgevingsvergunning 0,72% van de bouwkosten met een minimum van € 4.200.
 • Bij bouwkosten tussen € 1.000.000 - € 5.000.000 kost een omgevingsvergunning 0,70% van de bouwkosten met een minimum van € 7.200.
 • Bij bouwkosten vanaf € 5.000.000 kost een omgevingsvergunning 0,54% van de bouwkosten met een minimum van € 35.000 van de bouwkosten.

Ruimtelijk bouwen (bouwactiviteit omgevingsplan)

 • Bij bouwkosten minder dan € 20.000 kost een omgevingsvergunning 4,29% van de bouwkosten met een minimum van € 208,25.
 • Bij bouwkosten tussen € 20.000 - € 50.000 kost een omgevingsvergunning 3,08% van de bouwkosten met een minimum van € 858,-.
 • Bij bouwkosten tussen € 50.000 - € 200.000 kost een omgevingsvergunning 2,56% van de bouwkosten met een minimum van € 1.540.
 • Bij bouwkosten tussen € 200.000 - € 500.000 kost een omgevingsvergunning 2,21% van de bouwkosten met een minimum van € 5.120.
 • Bij bouwkosten tussen € 500.000 - € 1.000.000 kost een omgevingsvergunning 1,89% van de bouwkosten met een minimum van € 11.050.
 • Bij bouwkosten tussen € 1.000.000 - € 5.000.000 kost een omgevingsvergunning 1,82% van de bouwkosten met een minimum van € 18.900.
 • Bij bouwkosten vanaf € 5.000.000 kost een omgevingsvergunning 1,43% van de bouwkosten met een minimum van € 91.000 van de bouwkosten.

De kosten voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens nadat de aanvraag in behandeling is genomen zijn € 152,55.

Als uw aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit dan betaalt u hiervoor kosten. De kosten gelden voor de categorieën:

 • Omgevingsplanactiviteit
 • Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen
 • Nutssector en industrie
 • Afvalbeheer
 • Agrarische sector
 • Dienstverlening, onderwijs en zorg
 • Transport, logistiek en ondersteuning daarvan
 • Sport en recreatie

Kosten

 • Aanvraag heeft betrekking op 1 milieubelastende activiteit € 1.219,70
 • Aanvraag heeft betrekking 2 tot 5 milieubelastende activiteiten € 4.222,00
 • Aanvraag heeft betrekking 5 of meer milieubelastende activiteiten € 9.100,80

 • Binnenplanse afwijking kost € 269,10
 • Buitenplanse kleine afwijking bouwkosten minder dan € 30.000 kost € 476,90
 • Buitenplanse kleine afwijking bouwkosten meer dan € 30.000 kost 786,50
 • Buitenplanse afwijking niet passend in beleid met bouwkosten minder dan € 500.000 kost € 2.834,45
 • Buitenplanse afwijking niet passend in beleid met bouwkosten tussen € 500.000 - € 1.000.000 kost € 5.910,50
 • Buitenplanse afwijking niet passend in beleid met bouwkosten hoger dan € 1.000.000 kost € 7.859,75
   
 • Buitenplanse afwijking passend in beleid waarbij geen aanvullend onderzoek nodig is kost € 766,00
 • Tijdelijke afwijking kost € 2.760,40
 • Afwijking van exploitatieplan kost € 1.570,35
 • Afwijking van voorbereidingsbesluit kost € 2.760,40
 • Afwijking van provinciale regelgeving – verklaring van geen bedenkingen G.S. kost € 4.115,20
 • Afwijking van nationale regelgeving – verklaring van geen bedenkingen Minister kost € 4.115,20

 • Binnenplanse afwijking kost € 217,60
 • Buitenplanse kleine afwijking (kruimelgevallenregeling) kost € 533,25
 • Buitenplanse afwijking passend in beleid waarbij geen aanvullend onderzoek nodig is kost € 766,00
 • Buitenplanse afwijking niet passend in beleid met bouwkosten minder dan € 500.000 kost € 2.760,40
 • Buitenplanse afwijking niet passend in beleid met bouwkosten tussen € 500.000 - € 1.000.000 kost € 5.756,10
 • Buitenplanse afwijking niet passend in beleid met bouwkosten hoger dan € 1.000.000 kost € 7.654,45
 • Tijdelijke afwijking kost € 2.760,40 (of € 766)
 • Afwijking van exploitatieplan kost € 2.648,15
 • Afwijking van voorbereidingsbesluit kost € 2.648,15
 • Afwijking van provinciale regelgeving - verklaring van geen bedenkingen G.S. kost € 4.115,20
 • Afwijking van nationale regelgeving - verklaring van geen bedenkingen Minister kost € 4.115,20
 • Een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (art. 3.1. lid 1 Wet ruimtelijke ordening) kost € 5.025,35
 • Een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (art. 3.6 lid 1 a Wet ruimtelijke ordening) wijzigingsplan kost € 1.911,45

De kosten voor een omgevingsvergunning voor slopen zijn € 345,40. Dit geldt voor de gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald of waarvoor op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing nodig is.

De kosten voor een sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht zijn € 272,60.

 • Het slopen, verstoren of verplaatsen van een monument kost € 272,60.
 • Het (laten) gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht kost € 272,60.

 • Omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten kost 2,38% van de aanlegkosten met een minimum van: € 100en een maximum van: € 65.000
 • Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik: starttarief € 305,40. Plus extra kosten per vierkante meter. 
 • Wijzigen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik kost € 312,80
 • Naamswijziging omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik kost € 91,90
 • Omgevingsvergunning voor aanleggen of veranderen weg kost € 229,05
 • Omgevingsvergunning voor uitweg/inrit kost € 129,70
 • Omgevingsvergunning voor kappen kost € 141,05
 • Handelsreclame zonder bouwactiviteit kost € 389
 • Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit € 697,60
 • Overige activiteiten € 219,10
 • Niet genoemd besluit op aanvraag € 572,65
 • Uitgebreide voorbereidingsprocedureals sprake is van een milieubelastende activiteit: € 4.439,70

Wijzigen van het omgevingsplan

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een omgevingsplan (als de aanvrager het (ontwerp)omgevingsplan zelf opstelt of laat opstellen) € 5.160,15
 • Als de gemeente het (ontwerp)omgevingsplan zelf opstelt of laat opstellen wordt het bedrag verhoogd met € 7.403,40

Lozingsactiviteiten

 • Niet afkomstig van milieubelastende activiteit € 874,60
 • Afkomstig van milieubelastende activiteit € 2.186,50

 • Bouwwerk is al zonder vergunning gebouwd: het verschuldigde legesbedrag wordt verhoogd per constatering met 10%
 • Beoordeling milieukundig bodemrapport: € 273,90
 • Beoordeling archeologisch bodemrapport: € 273,90
 • Beoordeling beoordeling van een geluid- of luchtrapport: € 273,90
 • Beoordeling akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk: € 273,90
 • Beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport: € 273,90
 • Beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):  € 273,90
 • Verplicht advies bestuursorgaan of instantie: € 580,65
   
 • Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad of ander bestuursorgaan: € 565,45 / € 213,40
 • Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad of ander bestuursorgaan als project gemeente overschrijdend is: € 6.813,10

 • Als de oorspronkelijke bouwkosten minder zijn dan € 50.000 zijn de kosten € 154
 • Als de oorspronkelijke bouwkosten hoger zijn dan € 50.000 zijn de kosten 10% van de leges van de oorspronkelijke bouwkosten met een maximum van € 100.000

Als de omgevingsvergunning in twee fasen wordt aangevraagd zijn de kosten voor de het in behandeling nemen van de aanvraag als volgt verdeeld.

 • Eerste fase: 50% van het totaalbedrag van de tarieven waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft
 • Tweede fase: 50% van het totaalbedrag van de tarieven waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

Als een aanvraag om bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten wordt ingetrokken nadat deze in behandeling is genomen, is er recht op teruggave van een deel van de leges. Over het algemeen komen alleen de leges voor de bouwactiviteiten voor teruggaaf in aanmerking. Een volledig overzicht is te vinden in de Legesverordening.

 • Bij het intrekken van de aanvraag binnen 1 maand na het in behandeling nemen bedraagt de teruggaaf 75% van de leges
 • Bij het intrekken van de aanvraag na 1 maand na het in behandeling nemen én voor verlenen vergunning bedraagt de teruggaaf 50% van de leges
 • Bij het intrekken van de aanvraag op verzoek van vergunninghouder binnen 12 maanden na verlenen vergunning én er is geen gebruik gemaakt van vergunning bedraagt de teruggaaf 40% van de leges
 • Bij een vergunning met bouwactiviteiten van rechtswege bedraagt de teruggaaf 25% van de leges voor het onderdeel bouwactiviteiten
 • Bij weigering van een vergunning met bouw-, aanleg of sloopactiviteiten bedraagt de teruggaaf 25% van de leges voor de betreffende activiteit
 • Er wordt geen teruggaaf verleend op het legesdeel wat is verschuldigd op basis van adviezen en verklaringen van geen bedenkingen.
 • Indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder het “proefproject kwaliteitsborging" en als gevolg hiervan de Bouwbesluittoets en het toezicht door een hiertoe gecertificeerde marktpartij worden uitgevoerd in plaats van de gemeente Dijk en Waard bedraagt de teruggaaf 10 % van de leges voor de betreffende activiteit.

Omschrijving Advieskosten
Advies bij bouwsom tot € 20.000,00 altijd vast laag tarief € 52,05
Advies bij bouwsom boven € 20.000,00 0,30 % van de bouwsom
Advies zonder bouwsom; o.b.v. tijd, omrekening naar commissietarief per uur € 499,80
Maximum tarief per behandeld bouwplan € 2.863,30
Korting op adviestarief bij vooroverleg door supervisor -50 %
Advies reclame-objecten € 88,50
Advies sloopvergunningen € 114,55
Advies handhavingszaken/excessenregeling € 150,00
Advies monumenten; o.b.v. tijd, omrekening naar uurtarief € 480,00
Secretariaat-beleidscoördinator; basis uurtarief € 90,00
Adviseur/ commissielid; basis uurtarief € 135,35
Projecttarief adviseur; basis uurtarief € 110,00
Previsoren, supervisoren, leden kwaliteitsteams; basis uurtarief € 130,00
Adviseur bij second opinions; basis uurtarief € 130,00