Omgevingsvergunning

Wilt u verbouwen, aanbouwen, iets wijzigen in de bestaande bouw of nieuw bouwen? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig.

Een omgevingsvergunning bestaat altijd uit 1 of 2 activiteiten: bouwactiviteit omgevingsplan en/of bouwactiviteit technisch. Dit is afhankelijk van wat u gaat doen en waar u dat gaat doen. Meer hierover leest u op de pagina Bouwen na 1 januari 2024.

Wat moet ik doen?

Doe de vergunningcheck

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Doe daarvoor eerst de vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl. U kunt de vergunningcheck voor meerdere werkzaamheden doen.

Geen vergunning nodig?

Blijkt dat een vergunning of melding niet nodig is? Dan kunt u aan de slag. Als u twijfelt, neem dan contact op met het Omgevingsloket.

Bekijk de activiteiten

Een vergunning nodig? De vergunningcheck vertelt u voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning moet aanvragen en/of melding moet doen. Meer over de verschillende activiteiten vindt u op de pagina Bouwen na 1 januari 2024.

Bekijk de regels op de kaart

U moet opzoeken of uw plan past binnen het omgevingsplan of bestemmingsplan. Dat doet u via de kaart van omgevingswet.overheid.nl.

Verken uw idee (niet verplicht)

Als u twijfelt of u een omgevingsvergunning krijgt voor uw plan, dan is het verstandig om een vooroverleg aan te vragen. Meer informatie vindt u op de pagina Verken uw idee.

Vraag een vergunning aan

Een vergunning vraagt u aan via omgevingswet.overheid.nl. Voor particulieren gaat dit via DigiD. Voor bedrijven via eHerkenning. Vul bij de aanvraag ook uw contactgegevens in (zoals e-mailadres en telefoonnummer). Dan kunnen we bij vragen eenvoudiger contact met u opnemen.

Voordat u een omgevingsvergunning gaat aanvragen, volgt u eerst de onderstaande stappen: 

Wat moet ik indienen?

Wat u moet indienen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning verschilt per activiteit. Een ambtenaar kan tijdens de behandeling van uw aanvraag om meer gegevens vragen. Maar, vaak  moet u de onderstaande gegevens indienen:

 • Aanvraagformulier (deze krijgt u bij de aanvraag) .
 • Bouwkundige tekeningen, waaronder (als dit van toepassing is).
  • Plattegrond: gemaatvoerde bouwkundige tekening van de bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100).
  • Gevelaanzichten: bouwkundige geveltekeningen van de bestaande en gewijzigde gevels (schaal 1:100).
  • Doorsneden: gemaatvoerde bouwkundige doorsnedetekening (schaal 1:100).
  • Detailtekening: gezichtsbepalende delen bouwkundige horizontale en verticale details van bijvoorbeeld dakoverstekken, goot, kozijnaansluiting, etc. (schaal 1:5 of 1:10)
  • Situatietekening: de ligging van het bouwwerk op het perceel met de maatvoering ten opzichte van de perceelgrenzen. Geef ook een noordpijl aan (schaal 1:1000).

Afhankelijk van het type bouwwerk en/of de locatie, kunnen ook onderstaande gegevens nodig zijn:

 • Constructiegegevens: de constructieve berekeningen met bijbehorende details en tekeningen.
 • BENG berekening met bijbehorende kwaliteitsverklaringen.
 • Daglichttoetreding.
 • Brand- en rookcompartimentering:aangeven hoe de brand- en rookcompartimentering is opgebouwd.
 • Brandveiligheidsvoorzieningen: de locatie van de rookmelders is op de plattegrondtekening aangegeven en conform de geldende NEN-normen.
 • Riolering en hemelwaterafvoer: schematisch het leidingplan aangeven van de riolering en de hemelwaterafvoer met de daarbij behorende diameters.
 • Bodemsituatie: in verband met het milieu: een milieutechnische bodemonderzoek aanleveren.
 • Akoestisch onderzoek: aantonen dat gevels en ruimtes voldoen aan bouwtechnische eisen met betrekking tot geluidwering. 
 • Ecologisch onderzoek: aantonen dat er met de voorgenomen bouwwerkzaamheden en realisatie van het bouwwerk is voldaan aan de Wet natuurbescherming. 
 • Stikstofberekening / Aerius calculatie: De gemeente Dijk en Waard heeft beleid vastgesteld waarbij voor kleine bouwwerken geen stikstofberekeningen hoeven te worden aangeleverd, omdat deze al door de gemeente zijn gedaan. De berekeningen zijn gebaseerd op projecten van 1 tot maximaal 11 woningen. Of u gebruik kunt maken van de vrijstelling, hangt af van de locatie waar u bouwt.

  Hieronder vindt u een afbeelding waaruit u kunt opmaken wat voor u van toepassing is. Onze berekeningen zijn gebaseerd op het gebruik van bepaalde werktuigen die minder stikstof uitstoten (stageklasse IV). Als u gebruik maakt van onze berekeningen, dan dient u zich te houden aan deze stageklasse bij het inzetten van werktuigen.
 • Bouwhistorisch onderzoeksrapport (voor een monument).

Hoelang duurt het?

Voor de meeste aanvragen heeft de gemeente 8 weken nodig om te beslissen over uw aanvraag. Dit kan 1 keer met 6 weken verlengd worden. In bijzondere gevallen kan het langer duren.

Alarm: Is de aanvraag niet volledig? De beslistermijn stopt en u krijgt de tijd om alle gegevens aan te leveren. Daarna gaat de beslistermijn weer lopen.

Aanvullen vergunningsaanvragen van vóór 1 januari 2024

Sinds 1 juli 2024 is het Omgevingsloket online (OLO) gestopt. Het indienen van aanvullingen op vergunningsaanvragen is via OLO niet meer mogelijk.

Per 1 juli 2024 kunt u aanvullingen indienen via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket via www.omgevingswet.overheid.nl. Hiervoor kiest u bij “Aanvragen” voor de activiteit “Wabo aanvraag of besluit aanvullen – informatie”.

Kosten

De hoogte van de kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. De omgevingsvergunning kan uit verschillende onderdelen of activiteiten bestaan. De kosten (leges) van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag.

Bij het indienen van uw aanvraag voert u alleen de bouwkosten op voor de onderdelen die vergunningplichtig zijn. De hoogte van de leges is namelijk onder andere afhankelijk van de hoogte van de opgegeven vergunningsplichtige bouwkosten. 

Kostenoverzicht

Een omgevingsvergunning kunt u nodig hebben voor heel uiteenlopende plannen en activiteiten. Bijvoorbeeld voor het:

 • Aanleggen van een weg
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
 • Slopen of verbouwen van een monument
 • Plaatsen van een aanbouw, een bijgebouw of uitbouw (bijvoorbeeld een erker, een tuinhuisje of een berging)
 • Plaatsen van een dakkapel
 • Kappen van een (monumentale) boom
 • Maken van een uitrit 
 • Plaatsen van zonnepanelen of windmolen

Overleg vooraf met omwonenden en andere belanghebbenden wordt steeds belangrijker. Betrek, voordat u de vergunningsaanvraag doet, uw buren, de buurt en/of andere belanghebbenden bij uw initiatief. Op de pagina Meepraten en meedoen vindt u hier meer informatie over.

Heeft u problemen met een aanvraag of melding in het Omgevingsloket? Aan de rechterzijde in het Loket is een helpcentrum waar u tijdens de check of vergunningsaanvraag uw vraag stellen.

Komt u er daarmee toch niet uit? Neem dan contact op met het Omgevingsloket Dijk en Waard.

Als u bouwt zonder een juiste vergunning of als u niet volgens de gegeven vergunning bouwt, kan dat vervelende gevolgen hebben. De gemeente kan ervoor zorgen dat de bouwwerkzaamheden stoppen, een boete opleggen, of zelfs eisen dat het gebouw wordt afgebroken. 

Op de website officiëlebekendmakingen.nl publiceert de gemeente alle omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd en/of verleend.

De gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een onderzoek naar integriteit (Bibob) van de aanvrager doen. Met een integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de betrouwbare ondernemers.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2022 van Dijk en Waard. Dit noemen we soms ook ‘welstand’. Deze toetsing is onderdeel van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

U kunt bij een vergadering aanwezig zijn om uw plan toe te lichten. Maak hiervoor een afspraak via de contactpersoon van uw aanvraag. De adviseurs ruimtelijke kwaliteit vergaderen digitaal op donderdag in de even weken van het jaar. 

Planten en dieren kunnen veel last hebben van stikstof. Daarom mogen nieuwe ruimtelijke plannen en projecten geen extra stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Voor de gemeente Dijk en Waard gaat het om de natuurgebieden Eilandspolder en Schoorlse Duinen.

Kleine bouwactiviteiten

De gemeente heeft zelf Aeruis-berekeningen uit laten voeren. Dit is gedaan voor 1, 2, 5 en 11 woningen. De berekeningen zijn voor stageklasse 3 (III) (pdf, 1 MB) en stageklasse 4 (IV) (pdf, 2 MB) uitgevoerd. Uit de berekeningen blijkt dat met deze uitgangspunten er mogelijk is in bepaalde gebieden woningen te bouwen zonder dat er sprake is van een stikstofdepositie. U kunt aan de hand van de afbeeldingen vaststellen of uw ontwikkeling in aanmerking komt voor de vrijstelling. Let op. Doordat gerekend is met bepaalde stageklasse, dient u bij de realisatie ook minimaal deze klasse werktuigen in te zetten. Nieuwere werktuigen mag natuurlijk wel, echter oudere niet.

Andere projecten

Voor overige projecten die afwijken van het bestemmingsplan, moet u aantonen of de aanvraag wel/geen stikstofuitstoot oplevert. Dit kunt u doen door middel van een (AERIUS-)berekening. Is de uitstoot van stikstof hoger dan 0,00 mol=moleculaire massa? Dan kan uw plan vanwege een te hoge stikstofuitstoot niet zomaar doorgaan.

Bij nieuwe plannen moeten wij de bodemkwaliteit controleren. Dit is om te voorkomen dat er op vervuilde grond wordt gebouwd. Een bodemonderzoek is nodig als een gevoelig gebouw op een gevoelige plek wordt gebouwd. Met het onderzoek moet aangetoond worden dat de bodem geschikt is voor de beoogde bouw.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft een bodemloket waar informatie te vinden is over eerdere bodemonderzoeken. Houd er rekening mee dat deze informatie verouderd is en niet altijd bruikbaar zal zijn. Het kan u wel een idee geven van wat er verwachten kan worden voor bodemkwaliteit.

Archeologie is van belang bij alle ruimtelijke plannen waarbij in de bodem gegraven, geboord of geheid wordt. Bij bouwplannen beschermt de gemeente zoveel mogelijk de culturele en archeologisch waarden in de bodem. Dit noemen we ook wel erfgoed. Het liefst laten we deze bijzondere waarden in de bodem zonder ze te verstoren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Het kan nodig zijn om de archeologische waarden op te graven en te onderzoeken.

Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Hou er dan rekening mee dat u te maken kunt krijgen met archeologie. Volgens de wet geldt het principe ‘de verstoorder betaalt’. Dit betekent dat degene die een huis wil bouwen of op een andere manier de bodem gaat verstoren, de kosten voor het archeologisch onderzoek moet betalen.

 • Bij bouwplannen kunt u te maken krijgt met archeologische waarden.
 • De gemeente vraagt u een archeologische quickscan te doen.
 • De quickscan geeft aan of verder onderzoek nodig is.
 • In sommige gevallen is het beter om het bouwplan aan te passen, om te voorkomen dat er archeologisch onderzoek gedaan moet worden.
 • Ook zijn er goede mogelijkheden om ‘archeologie-vriendelijk’ te bouwen.

Heeft u plannen om te bouwen, of te verbouwen? Dan is vaak een ecologisch onderzoek nodig, om te controleren of planten en dieren wel voldoende beschermd blijven. Dit onderzoek kan verplicht zijn volgens de Wet Natuurbescherming. Deze wetgeving is vanaf 1 januari 2024 onderdeel van de Omgevingswet.

Deze wet, beschermt de plant- en diersoorten die vrij in het wild leven. In de wet is een ‘zorgplicht’ opgenomen. Een zorgplicht betekent, dat nadelige gevolgen voor dieren en planten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

Activiteiten die u onderneemt mogen niet schadelijk zijn voor de (beschermde) soorten. Bij het slopen van panden moet u er rekening mee houden dat dit ideale locaties kunnen zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen.