Oosterdel

Het Oosterdelgebied is het laatste deel dat over is van het Rijk der duizend eilanden. Vroeger waren er duizenden tuinbouwakkers, maar nu zijn er nog ongeveer 200 eilanden over. Het gebied bestaat nu uit tuinbouwakkers en natuurakkers, waar verschillende dieren leven. Helaas is bijna 30% van de oevers beschadigd, waardoor de eilanden langzaam kleiner worden. Als tuinder, vrijwilliger, inwoner en ondernemer speelt u een belangrijke rol in het Oosterdelgebied. Denk mee over de toekomst van de Oosterdel. Op deze pagina vindt u meer informatie over het project, de planning en het laatste nieuws.

Wat

Het behoud van de cultuurhistorische eilanden is belangrijk voor het gebied. Het gebied blijkt ook zeer geschikt om helder water te krijgen. Maar dat is lastig doordat de oevers instorten. Om over een aanpak na te denken, werkt de gemeente samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer, Museum BroekerVeiling en Stichting Veldzorg.

Wat is er precies aan de hand? Wat kunnen we eraan doen? Specialisten van 3 adviesbureaus onderzoeken het gebied: landschapsarchitecten van bureau Smartland, ecologen van bureau OAK en ingenieurs van bureau Movares. Vervolgens maken ze een plan om het gebied te behouden voor de toekomst. Zodat tuinders, inwoners en bezoekers nog lang van het gebied kunnen genieten.

Waar

Het Oosterdelgebied ligt aan de oostkant van Broek op Langedijk. Het is ongeveer 80 hectare groot (dat zijn ongeveer 118 voetbalvelden) en bestaat uit ruim 200 eilanden. Het Oosterdelgebied is het laatste deel dat is overgebleven van het Rijk der Duizend Eilanden.

Proces en participatie

Kansen voor behoud Oosterdelgebied in balans cultuur, natuur en beleefbaarheid

Ruim 80 inwoners, vrijwilligers, ondernemers en andere betrokkenen waren op 10 mei aanwezig tijdens de meedenkavond over een toekomstbestendig Oosterdelgebied. In De Binding spraken de deelnemers met wethouder Nils Langedijk, projectteamleden en experts over de problemen en mogelijke oplossingen in het gebied. Hoe kan dit overblijfsel van het eilandenrijk voor de toekomst behouden blijven? Hoe vinden we een balans tussen cultuur, natuur en beleefbaarheid?

Om hierover na te denken, werkt de gemeente samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer, Museum BroekerVeiling en Stichting Veldzorg en  belangrijk: samen met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en andere belanghebbenden.
Tijdens het eerste deel van de avond stond een presentatie van de bureaus Smartland, OAK Consultants en Movares op het programma. Zij hebben de opdracht om de problemen in kaart te brengen en met een plan van aanpak te komen. 

Afkalving en rivierkreeften

Want er is nog al wat aan de hand in het gebied. Van de 75 km oever die de 225 eilanden samen omvatten, wordt 10 km bedreigd met afkalving. Rivierkreeften zien kans om hier holen in te graven, maar zijn, volgens de experts, niet de hoofdoorzaak van de afkalving. Dat heeft meer te maken met natuurlijke oevervegetatie die ontbreekt, bijvoorbeeld door te dicht op de kant te telen. Hierdoor wordt de aarde niet vastgehouden. Dan richten rivierkreeften en woelratten schade aan. Een oplossing zou kunnen zijn om minder steile oevers te maken en die te laten begroeien met riet. Ook kan het helpen om een grasstrook aan de randen van de eilanden aan te brengen. Het toevoegen van een beschoeiing van wilgentakken onder water kan extra bescherming bieden en is al getest.

Helder water

Verder is het verbeteren van de waterkwaliteit een kans. Dit is een speerpunt van het HHNK vanuit Europese Kaderrichtlijn Water. De recentste vismonitor laat zien dat er veel brasem in het Oosterdelgebied zit. Dat is een vissoort die de bodem omwoelt, waardoor er troebel water ontstaat. Door helder water te realiseren, bijvoorbeeld door baggeren en het realiseren van rietoevers, wordt het gebied aantrekkelijk voor de snoek, fuut en blauwe reiger. Dit zijn ‘zichtjagers’ en natuurlijke vijanden van de rivierkreeften.

Cultuur, natuur, beleefbaar

Tijdens de presentatie werd via een online vragenronde interactie van de deelnemers gevraagd op een aantal onderwerpen. Veel mensen stelden al tijdens de presentatie vragen. Stichting Oosterdeltuinders kreeg spreektijd om hun visie toe te lichten. Het tweede deel van de avond gingen deelnemers in gesprek over diverse onderwerpen. Zij konden langs verschillende panelen (eilanden) lopen om op plakbriefjes input te geven. De betrokkenheid was groot en veel deelnemers leverden suggesties in. De meningen liepen uiteen. Mensen noemden als bedreigingen onder andere horizonvervuiling van de oprukkende stad, veel ganzen en gebrek aan financiële middelen. Maar oplossingen liggen volgens de aanwezigen onder meer in natuurlijke oevers, toegang reguleren en samenwerking met diverse ervaringsdeskundigen of scholen. 

Met de input gaan de bureaus aan de slag om een concept-plan te maken.

Planning

2024
  • Januari: vervolgbijeenkomst
  • April: plan van aanpak
  • Eind 2024: besluitvorming

Heeft u nog andere vragen? Stuur ons dan een mail.