Meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten en hun jongen en zijn ze erg luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en kunnen ze schijnaanvallen uitvoeren.

Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Daardoor is het lastig om overlast goed tegen te gaan. De meeuw zal vanwege zijn beschermde status nooit helemaal verdreven kunnen worden. We zoeken natuurlijk wel naar oplossingen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Er is wel een aantal maatregelen die u kunt nemen om overlast van meeuwen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Tips om meeuwenoverlast te voorkomen

Als bewoner kunt u maatregelen nemen om overlast te voorkomen.

  • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat. Gooi ook geen troep op straat.
  • Voer de meeuwen nooit. Door meeuwen te voeren, leren ze dat er bij mensen eten te krijgen is. Meeuwen die gevoerd worden door mensen, en dus grotendeels goede ervaringen met mensen hebben, zijn minder snel bang voor ons. Een meeuw die minder bang is, zal sneller overgaan tot agressie en aanvallen. Een populatie meeuwen groeit tot een maximale grootte die afhankelijk is van het voedsel dat in een gebied aanwezig is. Als er meer voedsel te vinden is, bijvoorbeeld door het gedrag van mensen, dan zal een populatie groter groeien en tot meer overlast leiden. 
  • Maak het meeuwen lastig om een nest bij u op het dak te maken. Ze maken graag een nest op platte daken. Plaats ijzeren pinnen, metalen draden of netten.
  • Haal oude nesten weg, zodat meeuwen niet opnieuw gaan broeden op dezelfde plek. Doe dit echter alleen voor of na het broedseizoen. Dus vanaf eind augustus tot half april.

Overlast melden

Heeft u overlast van meeuwen? U kunt hierover een melding doen. Kies hierbij voor de categorie 'Overlast dieren'.