Westrand

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. Coöperatie Gedempte Veert wil op circa 38 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

Ook hebben veel andere grondeigenaren de mogelijkheid om een woning te bouwen op hun perceel.

De Provincie Noord-Holland heeft maximaal € 919.499 subsidie verleend voor de aanleg van een fietsstraat in Sint Pancras. Dit is een onderdeel van het regionaal doorfietsnetwerk. Het project gaat over de volledige verwijdering van de huidige Gedempte Veert en de aanleg van de fietsstraat vanaf de fundering. De subsidieaanvraag dekt ook de installatie van openbare verlichting, het kenmerkende rode asfalt en alle inrichtingselementen die horen bij een fietsstraat.

Fietsstraat

De Gedempte Veert aan de westzijde van het dorp wordt omgetoverd tot een fietsstraat, waarvoor de plannen in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap zijn ontstaan in 2019. Een fietsstraat is een brede straat voor fietsers en auto's. Auto's mogen er rijden, maar moeten langzaam en voorrang geven aan fietsers. De auto is te gast.

Het doel van een fietsstraat is een veilige fietsroute bieden en autoverkeer verminderen. Het hangt af van verkeersintensiteit en parkeermogelijkheden of een straat geschikt is.

Regionaal fietsnetwerk

De Gedempte Veert, gelegen tussen De Helling en de Kruissloot, is een schakel in het regionale netwerk van (door)fietsroutes. Op dit moment ontbreken er fietsvoorzieningen op deze weg, en door de beperkte functie voor autoverkeer is besloten om het in te richten als een fietsstraat. Het noordelijke deel van de Gedempte Veert ten noorden van de Helling valt niet onder deze subsidie aanvraag. Dit deel wordt als woonstraat ingericht. Dit doodlopende stukje maakt geen onderdeel uit van de doorgaande regionale fietsroute.

Voorlopige planning

De voorlopige planning is om het werk in het najaar van 2024 aan te besteden, zodat er eind 2024/begin 2025 gestart kan worden met de uitvoering. Deze werkzaamheden moeten gelijklopen met de werkzaamheden die Liander in het gebied gaat verrichten: Het aanleggen van een stroomkabel en het plaatsen trafostations. Liander heeft de gemeente aangegeven niet eerder te kunnen starten dan begin 2025.

Op donderdag 30 november vond een korte bijeenkomst plaats over het project Westrand. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie (pdf, 531 KB) getoond.  U vindt hier het verslag (pdf, 41 KB) van deze bijeenkomst.

In 2011 is de gebiedsvisie vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Langedijk. Dit vormt een eerste ruimtelijk kader voor toekomstige woningbouw op de percelen tussen de Benedenweg en de Gedempte Veert. Eind 2016 heeft de raad van de voormalige gemeente Langedijk het besluit genomen een gewijzigd kostenverhaal toe te passen voor de verdere ontwikkeling.

In oktober 2017 zijn de voormalige gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert vervolgens een intentieovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft (ruimtelijke) uitgangspunten geformuleerd, waarbinnen zij de woningbouwontwikkeling wil faciliteren. Het college heeft op 31 oktober 2017 deze uitgangspunten vastgesteld.

Op 29 januari 2019 is het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de voormalige gemeenteraad van Langedijk. Hierin is meer op detailniveau beschreven aan welke ruimtelijke kaders de te bebouwen kavels dienen te voldoen. Hierin zijn 76 bouwkavels opgenomen.

Ook heeft de gemeenteraad de verkaveling voor de voormalige ‘Madderomlocatie’ vastgesteld. Dit perceel ligt ter hoogte van Benedenweg 140. In de toekomst kunnen hier 11 appartementen, geschikt voor senioren, worden gerealiseerd. Deze verkaveling is ook opgenomen in het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan voor de gehele Westrand. In een latere fase zal duidelijk worden of de appartementen  koop-, dan wel huurwoningen zijn en wie deze gaat bouwen.

Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan (pdf, 11 MB)

In 2019 is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte vastgesteld door het voormalig College van Langedijk. Deze gaat uit van de komst van een fietsstraat en zal- tegelijkertijd met de riolering- worden aangelegd voordat de woningen gebouwd kunnen worden. Ook is begin 2020 een anterieure overeenkomst gesloten tussen de coöperatie Gedempte Veert en de voormalige gemeente Langedijk.

Ontwerp bestemmingsplan

Vervolgens is er een ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd. De nieuwe woningen worden hierin planologisch mogelijk gemaakt. In september 2022 zijn zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan Westrand vastgesteld door de gemeenteraad van Dijk en Waard. Binnenkort worden deze besluiten officieel gepubliceerd en start de beroepstermijn.

Exploitatieplan

Op basis van dit plan moeten de grondeigenaren, die geen lid zijn van de coöperatie, hun exploitatiebijdrage voldoen aan de gemeente. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwe woning. Liander geeft aan niet eerder dan in het eerste kwartaal 2025 te kunnen aanvangen met haar werkzaamheden in het gebied. De werkzaamheden die zij verrichten (het aanleggen van een stroomkabel en het plaatsen trafostations) dienen parallel te lopen met het aanleggen van de riolering. Het is niet mogelijk een deel van het bouw- en woonrijp maken uit te voeren aangezien de toekomstige bouwkavels verspreidt liggen langs de gehele Gedempte Veert. Dit betekent dat alle bouw- en woonrijp werkzaamheden pas kunnen aanvangen nadat alle werkzaamheden door alle nutspartijen zijn ingepland.

Op woensdag 19 januari vond een informatiebijeenkomst plaats over het project Westrand. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie getoond. Deze kunt u hier downloaden en bekijken (pptx, 4 MB). U kunt hier de vragen en antwoorden bekijken (pdf, 79 KB) die voortkwamen uit de presentatie.

Liander gaf eind 2023 aan niet eerder dan in het eerste kwartaal 2025 te kunnen beginnen met de werkzaamheden in het gebied. De werkzaamheden die zij verrichten (het aanleggen van een stroomkabel en het plaatsen trafostations) dienen parallel te lopen met het aanleggen van de riolering. Het is niet mogelijk een deel van het bouw- en woonrijp maken uit te voeren, aangezien de toekomstige bouwkavels verspreidt liggen langs de gehele Gedempte Veert. Dit betekent dat alle bouw- en woonrijp werkzaamheden pas kunnen beginnen nadat alle werkzaamheden door alle nutspartijen zijn ingepland.

Inmiddels hebben vele grondeigenaren, waaronder ook de gemeente, begin 2024 een huisaansluiting aangevraagd bij Liander. De gemeente heeft inmiddels in beeld welke grondeigenaren dit zijn en heeft dit aangeleverd bij Liander.

Liander heeft recent bij een aantal grondeigenaren de aanvraag voor een aansluiting afgewezen. Ze hebben de gemeente laten weten dat ze alle aanvragen voor nog niet bestaande woningen annuleren. Grondeigenaren hoeven geen actie te ondernemen. De ontwikkeling van het nieuwe tracé gaat van start op basis van de tekening die is gemaakt. Wanneer grondeigenaren definitief weten wanneer de woning aangesloten kan worden, kunnen zij een nieuwe aanvraag doen. De gemeente zal de grondeigenaren tegen die tijd informeren wanneer Liander deze aanvragen verwacht om de aansluiting te kunnen maken.

Het is vervolgens aan Liander om haar werkzaamheden in te plannen en de gemeente hierover te berichten. Zodra Liander haar planning heeft afgegeven, zal de gemeente haar bouw- en woonrijp planning definitief maken en informeert zij de grondeigenaren, ook via deze website. Grondeigenaren met een bouwwens kunnen zich dan voorbereiden om tot een aanvraag omgevingsvergunning te komen.

Het Kwaliteitsteam Westrand Sint Pancras beantwoordt vragen van individuele eigenaren over de bouwmogelijkheden, afdracht aan het kostenverhaal, vragen over planning gemeente, toekomstige hydrologische maatregelen etc. Het Kwaliteitsteam Westrand Sint Pancras vergadert 1 keer per maand. Onderstaand een selectie van vraag en antwoord:

Wanneer kan ik een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op mijn kavel/perceel aanvragen?

In de regels van het exploitatieplan Westrand is opgenomen dat vergunningen pas verleend mogen worden nadat het naastgelegen openbaar gebied bouwrijp is gemaakt. Gelet op de wens van veel grondeigenaren om tot een zo spoedige mogelijke bouw van woningen te komen, zijn wij bereid om - ongeveer twee maanden vóór de exacte opleverdatum van de werkzaamheden aan de Gedempte Veert - officiële aanvragen voor een omgevingsvergunning wel al in behandeling te nemen. Wij informeren de grondeigenaren met een bouwmogelijkheid zodra wij hierop een planning kunnen afgeven.

Moet er voor elk perceel/kavel en hydrologisch onderzoek plaats te vinden?

Ja, Een hydrologisch onderzoek op kavelniveau is verplicht op basis van artikel 12, lid 12.1 van het bestemmingsplan. Het onderzoek en te nemen maatregelen is van belang om wateroverlast te voorkomen, ook bij naastgelegen percelen. Gevraagd inzicht te bieden in de hoogte van toekomstig- en bestaand terrein op basis van NAP. Waterberging op eigen terrein opvangen en vertraagd afvoeren geldt als uitgangspunt hierbij. Uit de aan te leveren berekeningen en tekeningen blijkt welke maatregelen worden getroffen.

Zie ook onze pagina Klimaat.

Wat moet er aangeleverd worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning?

Specifiek voor de Westrand geldt dat er aanvullend onderzoek benodigd is op het gebied van archeologie, ecologie en hydrologie. Uw aannemer/ architect/ bouwer zal hier naar verwachting van op de hoogte zijn. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning verwijs ik u door naar de pagina Bouwvergunning.

Welke voorbereiding(en) zijn er nodig voor het bouwen van een huis?

  • Omgevingsvergunning: Specifiek voor de Westrand geldt dat er aanvullend onderzoek benodigd is op het gebied van archeologie, ecologie en hydrologie. Uw aannemer/ architect/ bouwer zal hier naar verwachting van op de hoogte zijn. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning is te vinden op de pagina Bouwvergunning
  • Archeologisch onderzoek: Het archeologisch onderzoek dient door een erkend deskundig bureau uitgevoerd te worden
  • Hydrologisch onderzoek: Een hydrologisch onderzoek op kavelniveau is verplicht op basis van artikel 12, lid 12.1 van het bestemmingsplan. Het onderzoek en te nemen maatregelen is van belang om wateroverlast te voorkomen, ook bij naastgelegen percelen. Gevraagd wordt inzicht te bieden in de hoogte van toekomstig- en bestaand terrein op basis van NAP. Waterberging op eigen terrein opvangen en vertraagd afvoeren geldt als uitgangspunt hierbij. Uit de aan te leveren berekeningen en tekeningen blijkt welke maatregelen worden getroffen. Zie ook de pagina Klimaat.

Is de planning nog steeds dat er rond 2024 gebouwd mag worden?

Nee, Liander geeft aan niet eerder dan in het eerste kwartaal 2025 kan aanvangen met haar werkzaamheden in het gebied. De werkzaamheden die zij verrichten (het aanleggen van een stroomkabel en het plaatsen trafostations) dienen parallel te lopen met het aanleggen van de riolering. Het is niet mogelijk een deel van het bouw- en woonrijp maken uit te voeren aangezien de toekomstige bouwkavels verspreidt liggen langs de gehele Gedempte Veert. Dit betekent dat alle bouw- en woonrijp werkzaamheden pas kunnen aanvangen nadat alle werkzaamheden door alle nutspartijen zijn ingepland.

Is het toegestaan om een woonunit/caravan tijdelijk op de kavel/perceel te plaatsen?

Over het tijdelijke woongebruik van de woonunit kunnen wij u het volgende meegeven. De gemeente is, in het kader van de harmonisering van beleid, bezig met het opstellen van een nieuw ‘Afwijkingenbeleid’. In dit beleid worden beleidsregels opgenomen over bepaalde situaties waarin kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het is mogelijk dat hierin wellicht ook iets komt te staan over het tijdelijk gebruik voor bewoning van een bijgebouw gedurende de bouw van een nieuwe woning. Mocht deze mogelijkheid inderdaad worden opgenomen in het beleid, dan zal daarvoor een tijdslimiet (bijvoorbeeld maximaal twee jaar) gelden. Hoe dan ook zal een dergelijke vergunning voor tijdelijke bewoning pas zal kunnen worden verleend nadat eerst de omgevingsvergunning voor de bouw de echte woning is afgegeven en die vergunning onherroepelijk is geworden. Naar verwachting wordt het ’afwijkingenbeleid’ in de loopt van 2023 vastgesteld door de gemeente.

Tot hoever moet de kavel/perceel opgehoogd worden?

Het gehele kavel/perceel dient te worden beschouwd. Dit is een belangrijke voorwaarde om wateroverlast op een naastgelegen perceel, waarop nog geen nieuwe woning is gebouwd, te voorkomen. In artikel 1 lid 1.48 van het bestemmingsplan is de peilomschrijving opgenomen. Om te kunnen voldoen aan het gestelde peil moet in elk geval de grond op de plaats waar de woning wordt gebouwd (binnen het bouwvlak) opgehoogd worden.

Er staat een aantal bomen op mijn kavel/perceel. Mag ik deze bomen verwijderen of moet ik hiervoor een vergunning aanvragen?

Gemeente Dijk en Waard vindt het belangrijk dat er veel gezonde bomen in de gemeente staan. Bomen worden dus niet zomaar verwijderd. Wilt u een boom op eigen grond kappen dan dient u eerst een check te doen of een omgevingsvergunning nodig is.  Voor meer informatie over het wel/niet kappen verwijs ik u graag door naar de pagina Kapvergunning Bomen.

Ook gelden er mogelijk voorwaarden uit het ecologisch onderzoek. Per kavel kunt u nalezen welk onderzoek er is uitgevoerd en welke vervolgstappen er nodig zijn. Let wel; ook bij de kap van bomen moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van dieren, de zorgplicht op basis van de Wet natuurbescherming.

In artikel 5.1 van het exploitatieplan wordt gesproken over een jaarlijkse herziening van de exploitatiebijdrage. Is hier reeds een update van daar het exploitatieplan is opgesteld per december 2021?

Op basis van artikel 6.15 lid 1 Wro dient de gemeente na eerste vaststelling het exploitatieplan jaarlijks te herzien. Het exploitatieplan 13 september 2022 onherroepelijk vastgesteld, de herzieningstermijn is daarmee nog niet verstreken. 

Met welk bedrag dien ik rekening te houden voor de exploitatiebijdrage indien de kavel 20% kleiner is geworden door splitsing? 

Er dient te worden uitgegaan van het laatst vastgestelde exploitatieplan. 

De gemeente heeft een kwaliteitsteam Westrand opgericht om grondeigenaren informatie te geven. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over de planologische regels, de toekomstige afdracht aan het gemeentelijke kostenverhaal maar ook over sloop en nieuwbouw op de bouwpercelen en toekomstige hydrologische maatregelen. Het kwaliteitsteam komt elke maand bij elkaar.

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de vooronderzoeken die u als grondeigenaar met een bouwvoornemen dient uit te voeren? Wilt u nadere informatie op een ander vlak wat u helpt bij het later kunnen indienen van een complete aanvraag omgevingsvergunning? Dan kunt zich aanmelden voor het kwaliteitsteam bij Sandra Appelman door een mail te sturen naar s.appelman@dijkenwaard.nl. Heeft u verder nog vragen of behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact op met Jasper de Boer, via telefoonnummer 072-575 5555.

Bouwkavels

Mocht u interesse hebben in een bouwkavel, dan kunt u contact op te nemen met de betreffende grondeigenaar. De gemeente heeft hier verder geen rol in.