Sint Pancras Westrand: woningbouw

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op circa 38 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

In 2011 is de gebiedsvisie vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Langedijk. Dit vormt een eerste ruimtelijk kader voor toekomstige woningbouw op de percelen tussen de Benedenweg en de Gedempte Veert. Eind 2016 heeft de raad van de voormalige gemeente Langedijk het besluit genomen een gewijzigd kostenverhaal toe te passen voor de verdere ontwikkeling.

In oktober 2017 zijn de voormalige gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert vervolgens een intentieovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft (ruimtelijke) uitgangspunten geformuleerd, waarbinnen zij de woningbouwontwikkeling wil faciliteren. Het college heeft op 31 oktober 2017 deze uitgangspunten vastgesteld.

Op 29 januari 2019 is het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de voormalige gemeenteraad van Langedijk. Hierin is meer op detailniveau beschreven aan welke ruimtelijke kaders de te bebouwen kavels dienen te voldoen. Hierin zijn 76 bouwkavels opgenomen.

Ook heeft de gemeenteraad de verkaveling voor de voormalige ‘Madderomlocatie’ vastgesteld. Dit perceel ligt ter hoogte van Benedenweg 140. In de toekomst kunnen hier 11 appartementen, geschikt voor senioren, worden gerealiseerd. Deze verkaveling is ook opgenomen in het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan voor de gehele Westrand. In een latere fase zal duidelijk worden of de appartementen  koop-, dan wel huurwoningen zijn en wie deze gaat bouwen.

Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan (pdf, 11 MB)

Recent is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte vastgesteld door het college. Deze gaat uit van de komst van een fietsstraat en zal worden aangelegd nadat de woningen gebouwd zijn. Ook is begin december 2020 een anterieure overeenkomst gesloten tussen de coöperatie Gedempte Veert en de voormalige gemeente Langedijk.

Ontwerp bestemmingsplan

Vervolgens is er een ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd. De nieuwe woningen worden hierin planologisch mogelijk gemaakt. In september 2022 zijn zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan Westrand vastgesteld door de gemeenteraad van Dijk en Waard. Binnenkort worden deze besluiten officieel gepubliceerd en start de beroepstermijn.

Exploitatieplan

Op basis van dit plan moeten de grondeigenaren, die geen lid zijn van de coöperatie, hun exploitatiebijdrage voldoen aan de gemeente. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwe woning. De gemeente vangt in 2022 aan met het bouwrijp maken van het gebied om het geschikt te maken voor woningbouw. Het gaat onder andere om de aanleg van riolering, kabels en leidingen. Naar verwachting kunnen dan vanaf in 2023 de eerste woningen gebouwd worden.

Op woensdag 19 januari vond een informatiebijeenkomst plaats over het project Westrand. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie getoond. Deze kunt u hier downloaden en bekijken (pptx, 4 MB). U kunt hier de vragen en antwoorden bekijken (pdf, 79 KB) die voortkwamen uit de presentatie.

Op 13 september 2022 zijn zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan Westrand vastgesteld door de gemeenteraad van Dijk en Waard.
Binnenkort worden deze besluiten officieel gepubliceerd en start de beroepstermijn. Deze termijn is 6 weken. Als er geen beroep bij de Raad van State wordt aangetekend zijn beide plannen onherroepelijk. Onherroepelijk betekent dat de plannen zeker doorgaan.

De gemeente is al gestart met de voorbereidingen om het openbaar gebied bouwrijp te maken. De uitvoering ervan loopt door tot in de 2e helft van 2023. Het gaat onder andere om het aanbrengen van riolering en het leggen van kabels en leidingen. Daarnaast wordt de Madderomlocatie bouwrijp gemaakt, zodat ook daar woningen kunnen worden gebouwd. Ook is de gemeente op dit moment gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van:

  • de toekomstige woonstraat (Gedempte Veert)
  • de gemeentelijke bouwkavels ten noorden van Benedenweg 142

Meer informatie

Heeft u nog vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Jasper de Boer, via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. Informatie over de coöperatie kunt u vinden op Gedempteveert.nl.

Bouwkavels

Mocht u interesse hebben in een bouwkavel, dan kunt u contact op te nemen met de betreffende grondeigenaar. De gemeente heeft hier verder geen rol in.