Sint Pancras Westrand: woningbouw

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op circa 38 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

In 2011 is de gebiedsvisie vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Langedijk. Dit vormt een eerste ruimtelijk kader voor toekomstige woningbouw op de percelen tussen de Benedenweg en de Gedempte Veert. Eind 2016 heeft de raad van de voormalige gemeente Langedijk het besluit genomen een gewijzigd kostenverhaal toe te passen voor de verdere ontwikkeling.

In oktober 2017 zijn de voormalige gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert vervolgens een intentieovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft (ruimtelijke) uitgangspunten geformuleerd, waarbinnen zij de woningbouwontwikkeling wil faciliteren. Het college heeft op 31 oktober 2017 deze uitgangspunten vastgesteld.

Op 29 januari 2019 is het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de voormalige gemeenteraad van Langedijk. Hierin is meer op detailniveau beschreven aan welke ruimtelijke kaders de te bebouwen kavels dienen te voldoen. Hierin zijn 76 bouwkavels opgenomen.

Ook heeft de gemeenteraad de verkaveling voor de voormalige ‘Madderomlocatie’ vastgesteld. Dit perceel ligt ter hoogte van Benedenweg 140. In de toekomst kunnen hier 11 appartementen, geschikt voor senioren, worden gerealiseerd. Deze verkaveling is ook opgenomen in het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan voor de gehele Westrand. In een latere fase zal duidelijk worden of de appartementen  koop-, dan wel huurwoningen zijn en wie deze gaat bouwen.

Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan (pdf, 11 MB)

Recent is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte vastgesteld door het college. Deze gaat uit van de komst van een fietsstraat en zal worden aangelegd nadat de woningen gebouwd zijn. Ook is begin december 2020 een anterieure overeenkomst gesloten tussen de coöperatie Gedempte Veert en de voormalige gemeente Langedijk.

Ontwerp bestemmingsplan

Vervolgens is er een ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd. De nieuwe woningen worden hierin planologisch mogelijk gemaakt. In september 2022 zijn zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan Westrand vastgesteld door de gemeenteraad van Dijk en Waard. Binnenkort worden deze besluiten officieel gepubliceerd en start de beroepstermijn.

Exploitatieplan

Op basis van dit plan moeten de grondeigenaren, die geen lid zijn van de coöperatie, hun exploitatiebijdrage voldoen aan de gemeente. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwe woning. De gemeente vangt in 2022 aan met het bouwrijp maken van het gebied om het geschikt te maken voor woningbouw. Het gaat onder andere om de aanleg van riolering, kabels en leidingen. Naar verwachting kunnen dan vanaf in 2023 de eerste woningen gebouwd worden.

Op woensdag 19 januari vond een informatiebijeenkomst plaats over het project Westrand. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie getoond. Deze kunt u hier downloaden en bekijken (pptx, 4 MB). U kunt hier de vragen en antwoorden bekijken (pdf, 79 KB) die voortkwamen uit de presentatie.

Bestemmingsplan en Exploitatieplan Westrand
Op 13 september 2022 is de gemeenteraad van Dijk en Waard akkoord gegaan met het bestemmingsplan en exploitatieplan Westrand Sint Pancras.
De vastgestelde plannen zijn op 7 oktober 2022 bekend gemaakt. Daags na de publicatie vangt de beroepstermijn aan, die 6 weken looptijd heeft. Inmiddels is de beroepstermijn afgelopen. Binnen de beroepstermijn is er één beroep bij de Raad van State ingediend. Het beroep is ingediend tegen het bestemmingsplan. Het beroep betekent dat het bestemmingsplan en het exploitatieplan ‘’in werking zijn getreden’’ en moeten wachten op de uitspraak van de Raad van State om de status van ‘’onherroepelijk’’ te kunnen krijgen. Dit is het moment nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en de beide besluiten geen aanpassing behoeven. Het is echter onduidelijk wanneer de Raad van State uitspraak zal doen.

Op 13 januari 2023 ontving de gemeente echter het bericht dat het ingediende beroep is ingetrokken door de beroepspartij. Dit betekent dat het bestemmingsplan en het exploitatieplan per 13 januari 2023 ‘’onherroepelijk’’ en dus definitief zijn. 

Wanneer kan de gemeente overgaan tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning?In de regels van het exploitatieplan Westrand is opgenomen dat vergunningen verleend worden nadat het naastgelegen openbaar gebied bouwrijp is gemaakt. 
Met bouwrijp maken wordt bedoeld dat er o.a. riolering, nutsvoorzieningen en een tijdelijke bouwweg is aangelegd. De gemeente treft daar op dit moment voorbereidingen toe. Naar verwachting is het bestek hiervoor in het tweede kwartaal van 2023 gereed. Met de feitelijke uitvoering (aanbesteding van het bestek en de realisatie) zal gestart worden in het derde kwartaal van 2023 en loopt door tot eind 2023.

De gemeente gaat over tot de afgifte van omgevingsvergunningen op het moment dat het openbaar gebied geschikt is voor de bouw van woningen. 
Ook zal de gemeente pas formele vergunningsaanvragen in behandeling nemen vanaf dat moment. Op grond van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (kortgezegd WABO) is de gemeente verplicht aanvragen voor die tijd te weigeren. Wij adviseren grondeigenaren dan ook te wachten met het indienen van een formele aanvraag omgevingsvergunning tot het moment dat het openbaar gebied geschikt is voor de bouw van woningen.

Wij houden u verder op de hoogte.

Meer informatie

De gemeente heeft een kwaliteitsteam Westrand opgericht om grondeigenaren informatie te geven. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over de planologische regels, de toekomstige afdracht aan het gemeentelijke kostenverhaal maar ook over sloop en nieuwbouw op de bouwpercelen en toekomstige hydrologische maatregelen. Het kwaliteitsteam komt elke maand bij elkaar.

Wilt u deze informatie ontvangen? Dan kunt zich aanmelden bij Sandra Appelman door een mail te sturen naar s.appelman@dijkenwaard.nl.

Heeft u verder nog vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Jasper de Boer, via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. Informatie over de coöperatie kunt u vinden op Gedempteveert.nl.

Bouwkavels

Mocht u interesse hebben in een bouwkavel, dan kunt u contact op te nemen met de betreffende grondeigenaar. De gemeente heeft hier verder geen rol in.