Bouwvergunning

Wilt u verbouwen, aanbouwen, iets wijzigen in de bestaande bouw of nieuw bouwen? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig.

Wat moet ik doen?

 • Kijk of u een bouwvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Doe eerst de vergunningcheck op Omgevingsloket.nl
 • Ook ziet u of u nog andere vergunningen of meldingen nodig heeft.
 • Heeft u een vergunning nodig? Laat uw plan dan eerst controleren door de gemeente. Dit doet u door een vooroverleg aan te vragen. Voor dit vooroverleg geeft u via een paar tekeningen aan wat uw plan is. Vervolgens kijkt de gemeente of uw plan haalbaar is. Als uw plan niet haalbaar blijkt te zijn, bespaart u hiermee de kosten van gedetailleerde en technische bouwtekeningen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket.nl. Daarvoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Omgevingsloket.

Wat moet ik indienen?

Wat u moet indienen kan verschillen per activiteit. Een ambtenaar kan tijdens de behandeling van uw aanvraag om meer gegevens vragen. Vaak moet u de onderstaande gegevens indienen:

 • Aanvraagformulier (zo volledig mogelijk ingevuld).
 • Bouwkundige tekeningen, waaronder:
  • Plattegrond (gemaatvoerde bouwkundige tekening van de bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100).
  • Gevelaanzichten (bouwkundige geveltekeningen van de bestaande en gewijzigde gevels (schaal 1:100).
  • Doorsneden (gemaatvoerde bouwkundige doorsnedetekening (schaal 1:100).
  • Detailtekening (gezichtsbepalende delen bouwkundige horizontale en verticale details van bijvoorbeeld dakoverstekken, goot, kozijnaansluiting, etc. (schaal 1:5 of 1:10) inclusief warmteweerstand.
  • Situatietekening (de ligging van het bouwwerk op het perceel met de maatvoering ten opzichte van de perceelgrenzen met daarbij aangegeven de noordpeil (schaal 1:1000).

Afhankelijk van het type bouwwerk en/of de locatie, kunnen ook onderstaande gegevens nodig zijn:

 • Constructiegegevens (de constructieve berekeningen met bijbehorende details en tekeningen).
 • EPC berekening (EPC berekening inclusief Rc berekening, met bijbehorende kwaliteitsverklaringen).
 • Daglichttoetreding.
 • Brand- en rookcompartimentering (aangeven hoe de brand- en rookcompartimentering is opgebouwd).
 • Brandveiligheidsvoorzieningen (de locatie van de rookmelders is op de plattegrondtekening aangegeven en conform de geldende NEN normen).
 • Riolering en hemelwaterafvoer (schematisch het leidingplan aangeven van de riolering en de hemelwaterafvoer met de daarbij behorende diameters).
 • Bodemsituatie in verband met milieu (aanleveren van een milieutechnische bodemonderzoek).
 • Akoestisch onderzoek (aantonen dat gevels en ruimtes voldoen aan Bouwbesluit-eisen met betrekking tot geluidwering).
 • Ecologisch onderzoek (aantonen dat er met de voorgenomen bouwwerkzaamheden en realisatie van het bouwwerk is voldaan aan de Wet natuurbescherming);
 • Stikstofberekening / Aerius calculatie (voor de gemeente Dijk en Waard zijn voor kleine bouwactiviteiten (maximaal 2 woningen) geen Aeriusberekeningen nodig).

Er zijn twee procedures mogelijk:

1. Reguliere procedure

De meeste aanvragen gaan via de reguliere procedure. Bouwt u bijvoorbeeld een huis dat past binnen de geldende planologische regels? Dan geldt de reguliere procedure. De tijd om een beslissing te nemen is 8 weken, maar kan 1 keer met 6 weken worden verlengd. 

2. Uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure geldt bij ingewikkelde projecten. Hierbij moet de gemeente kijken naar wat het beste is voor verschillende personen die met het project te maken hebben. Deze partijen moeten stukken inzien om erop te kunnen reageren. De uitgebreide procedure kan 6 maanden duren en mag 1 keer met 6 weken worden verlengd.

Onvolledige aanvraag

Wanneer een aanvraag niet volledig blijkt te zijn, dan wordt de beslistermijn onderbroken. De beslistermijn gaat weer lopen zodra alle opgevraagde gegevens binnen zijn. U heeft 6 weken de tijd om alle gegevens aan te leveren. Na 6 weken wordt de aanvraag beëindigd. 

De hoogte van de kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. De omgevingsvergunning kan uit verschillende activiteiten bestaan. De kosten (bouwleges) van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag. De hoogte van de leges is onder andere afhankelijk van de hoogte van de opgegeven bouwkosten. Voer daarom alleen de bouwkosten op voor de onderdelen die vergunningplichtig zijn.

Vergunningvrije activiteiten, BTW en advieskosten van bijvoorbeeld een architect moet u niet opgeven als bouwkosten. Anders worden deze kosten opgeteld bij de bouwkosten. Hierdoor wordt het het legesbedrag hoger.

Zet daarom duidelijk op de tekening en in de aanvraag welke activiteiten vergunningvrij zijn. Geef ook aan wat de advieskosten zijn. Dan kan er over de juiste bouwsom de bouwleges worden berekend en betaalt u niet te veel.

Kostenoverzicht

Planten en dieren kunnen veel last hebben van stikstof. Daarom mogen nieuwe bestemmingsplannen en projecten geen extra stikstof uitstoten voor natuurgebieden in de buurt van Heerhugowaard. Het gaat om Eilandspolder (7,5 km) en Schoorlse Duinen (10 km). 

Particulieren

Uit een AERIUS-berekening blijkt dat stikstof geen probleem is voor particuliere bouwactiviteiten tot en met 2 woningen in Heerhugowaard. Of voor bijvoorbeeld een dakopbouw of woninguitbreiding. Voorwaarde is dat er gebruik wordt gemaakt van materieel (bijvoorbeeld shovel of heimachine) jonger dan 2013 of gelijkwaardig. Officieel heet dit stage 3 materieel. Dit is ook in de vergunningsvoorwaarden opgenomen.

Ondernemingen, verenigingen en stichtingen

De AERIUS-berekening kan, bij afwijking van het bestemmingsplan, ook van toepassing zijn op kleine bouwprojecten als:

 • de toename in bouwvolume niet groter is dan 1200 m3 én 
 • de uitstoot van stikstof niet zal toenemen door een intensivering van het bedrijfsproces én 
 • er bij de bouwwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van materieel (bijvoorbeeld shovel of heimachine) jonger dan 2013 of gelijkwaardig. Officieel heet dit stage 3 materieel. Dit is ook in de vergunningsvoorwaarden opgenomen.

Overige projecten

Voor overige projecten die afwijken van het bestemmingsplan, moet u aantonen of de aanvraag wel/geen stikstofuitstoot oplevert. Dit kunt u doen door middel van een (AERIUS-)berekening. Is de uitstoot van stikstof hoger dan 0,00 mol=moleculaire massa? Dan adviseert de gemeente bij het zoeken naar een oplossing.

Uw bouwvergunning wordt getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2022. Een aantal deelgebieden is vrij van de toets aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Voor het gehele grondgebied van de gemeente geldt wel een excessenregeling.

Soms wordt de aanvraag ook voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur. U kunt bij een vergadering aanwezig zijn om uw plan toe te lichten. Maak hiervoor een afspraak via de contactpersoon van uw aanvraag. De adviseur(s) vergadert/vergaderen digitaal op donderdag in de even weken van het jaar, afhankelijk van het aantal plannen.

Vergaderschema 2023:

12 januari Starttijd 9.00 uur
26 januari Starttijd 9.00 uur
9 februari Starttijd 9.00 uur
23 februari Starttijd 9.00 uur
9 maart Starttijd 9.00 uur
23 maart Starttijd 9.00 uur
6 april Starttijd 9.00 uur
20 april Starttijd 9.00 uur
4 mei Starttijd 9.00 uur
11 mei Starttijd 9.00 uur
1 juni Starttijd 9.00 uur
15 juni Starttijd 9.00 uur
29 juni Starttijd 9.00 uur
20 juli Starttijd 9.00 uur
10 augustus Starttijd 9.00 uur
31 augustus Starttijd 9.00 uur
7 september Starttijd 9.00 uur
21 september Starttijd 9.00 uur
5 oktober Starttijd 9.00 uur
19 oktober Starttijd 9.00 uur
2 november Starttijd 9.00 uur
16 november Starttijd 9.00 uur
30 november Starttijd 9.00 uur
14 december Starttijd 9.00 uur
21 december Starttijd 9.00 uur

Soms is er een bodemonderzoek nodig voor de aanvraag van uw bouwvergunning.

Wegverkeer en railverkeer in de buurt van woningen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. In de Wet geluidhinder zijn eisen opgenomen over de geluidsbelasting op de gevels van woningen.

Als er langs een weg een nieuwe woning wordt gebouwd, dan is het vaak verplicht om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Met dit onderzoek wordt de geluidsbelasting van de weg of het spoor op de woning bepaald. Dit wordt onderzocht via een verkeerstelling op de weg waar het over gaat.

Blijkt de geluidsbelasting hoger te zijn dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder? Dan moeten er vaak geluidswerende maatregelen worden getroffen aan de gevel van de nieuwe woning.

De Wet natuurbescherming beschermt plant- en diersoorten die vrij in het wild leven. Tijdens de verbouwing bent u verplicht om te zorgen voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Als u gaat (ver)bouwen mag u geen dingen doen die schadelijk zijn voor de (beschermde) soorten.